Full Parroquial
Any 23, n. 40: Diumenge XXVII durant l'Any
6 d'octubre de 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net · Tel.: 932 030 907 · A/e: santvicenc@terra.es


Festa Major de Sarrià
Consell Pastoral
Grup d'Oració i Amistat
Cercles d'Estudi per a Joves
Movi
Altres dades econòmiques
Grups de Bíblia
Transcripció de les paraules de Mn. Cinto al Jocs Florals de Sarrià amb motiu de les festes del Roser de 1901

FESTA MAJOR DE SARRIÀ

"Esclatem de joia tots pel Senyor,
en celebrar la festa de Santa Maria Verge.
Que siguem ajudats, Senyor, per les pregàries
de la vostra Mare en la festa del Rosari."

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent, 8 d'octubre, a les 20.00 h, a la casa rectoral, celebrarem la primera reunió d'aquest curs.

GRUPS D'ORACIÓ I AMISTAT. El proper dimarts 8 d'octubre tindrà lloc, al Centre Parroquial, la reunió mensual. Comentari evangèlic: Mt 21,33-43. És obert a tothom.

CERCLES D'ESTUDI PER A JOVES. El proper divendres 11 d'octubre, a les 21.30 h, iniciarem el curs. Cercles és l'espaí formatiu cristià destinat als joves, ja tradicional a la nostra Parròquia. Aquest trimestre treballaran la Constitució Dogmàtica sobre l'Església del Concili Vaticà II, Lumen Gentium. Mn. Robert Baró n'és el consiliari. Esperem tots els joves que desitgin participar-hi a la planta baixa de la rectoria.

MOVI. Ahir dissabte, 5 d'octubre, va iniciar la seva activitat l'esplai de la parròquia, tot participant de la cercavtla de Festa Major. Tots els nens i nenes de més de sis anys que s'hi vulguin apuntar, i els pares dels quals hi donin la seva conformitat, poden venir-se a inscriure a les hores de despatx: dilluns, dimecres i divendres, de 17.30 a 20.00 h. 

ALTRES DADES ECONÒMIQUES. Diumenge passat vàrem informar del moviment econòmic dels mesos de juny, juliol i agost. Mancaven les quantitats que durant aquests tres mesos hem recollit i destinat a diverses finalitats: Centre Assís: 81,11 euros; Càritas parroquial: 2.010 euros; Càritas-Corpus: 2.543 euros; Almoina penitencial: 600 euros; Fam del món; 339 euros; Capella de Santa Eulàlia: 324 euros.

GRUPS DE BÍBLIA. Aquests grups, dirigits per la Sra. M. Montserrat Puig, feligresa de la Parròquia i llicenciada en Teologia bíblica, estudiaran aquest any "Els Patriarques" i "Els Profetes". Les trobades tindran lloc, com cada any, al Centre Parroquial i es faran 15 classes seguint el text i les notes de la Bíblia Catalana Interconfessional. Grups A i B sobre "Els Patriarques" (Gn 12-49): Dimecres alterns, de 18.30 a 19.45 h. Grup B sobre "Els Profetes": dilluns alterns, de 18.45 a 20 h. Grup C sobre "Els Profetes": dilluns alterns, de 17 a 18.15 h. Les sessions començaran: Grup A: el 16 d'octubre. Grups B i C: el 14 d'octubre.

TRANCRIPCIÓ LITERAL DE LES PARAULES DE MN. CINTO VERDAGUER EN L'ACTE DELS JOCS FLORALS DE SARRIÀ AMB MOTIU DE LES FESTES DEL ROSER EL 5 D'OCTUBRE DE 1901 (Text íntegre) 

Les flors de Santa Eulàlia

Bona diada la del Roser de tot lo món per celebrsr uns Jochs Florals, y bonich punt la falda del Tibidabo, y sobre tot lo poble de Ssrrià, per entonar himnes a la Pàtria, a la Fé y el Amor. Designat per mos estimats companys de jurat per cloure la festa, ¿de qué us parlaria jo sinó de vostra gloriosa é inmortal compatrícia, la bella, la ben parlada, la  il·lustre filla de vostre desert, la prlmera predicadora de Bsrcelona, que, predicant ab les paraules y ab las obras, la convertí del paganisme a la fé de Jesucrist? Vostra compatrícia Santa Eulària me e enamorat y quan á mi m'ha robat lo cor, bé l'haurà robat á vosaltres que sou de sa població y tal vegada de sa mateixa família. Voléu venir á véurela en la villa romana del Desert, al peu de la font de son nom? 

Miráula; veus aquí una noya que no arriba als catorze anys, agraciada, hermosa, instruhida, elocuent, apassionada, y fins enamorada. Pero ¿apassionada de qui? ¿enamorsds de qui? De ningú de la terra: sos pensaments volan alt, y no trobant assí baix un ob¡ecte digne del seu amor, se'n vola allí dalt, á la regió des àngels y s'enamora del mateix Déu, à qui estima ab tot lo seu cor y ab tota la seva ánima.

No contenta d'estimarlo ella, ne parla á sas companyonas las donzellas de queixa encontrada y fent terme de comparació dels arbres, de las flors y de las estrellas, los paraS de las bellesas de Jesucrist y'ls obliga a estimarlo també com ella. Aqueixes llissons de doctrina eran senzillament donadas á unas quantas noyas, mes las sentí tota la terra catalana. Aixís los segadors al donar los primers cops de fals en aquella terra, des hont can extenentse cap smunt fins al Pirineu, diuhen en poétich adagi: "La campana de Sarrià ressona fins á Puigcerdà". Mes la comparació es petita, puig la veu d'Eulària ha ressonat més enllà de las fronteras de Cstalunya, ha ressonat per tot lo món é hi ressona encara.

Mes las bonas paraulas s'acreditan ab los fets; la gran predicadora era també gran almoynera. ¿Com pot estimar á Jesucrlst qui no estima als pobres de Jesucrist? EIla'ls fa caritat de lo que te, del pa del calaix, de la fruyta de l'horta, de sas joguinas de nena, si'n tingué cap, y de sas joyas de donzella. Sa mare, al véurela ab las mans tan obertss per los pobres, tlngué por de tornarse pobre també, com si fos la almoyna y no fossin las modas y luxo, y devegadas cosas pitjors, lo que tira á terra las casas, se posa al aguayt. Al véurela un dia corre cap á la porta ab las falda plena, li digué: --¿Què hi portas aquí? --Flors --li respongué ella. Y en efecte, 'ls fruyts y 'ls bosssns de pá s'havian tornat una faldada de flors 

[...]

Oh! quinas flors aquellas! Si'n poguessem haver no fos més que mitja dotzena per aqueixos Jochs Floralal Mes Ella'n te encara per donar. N'estich ben segur. Demanau-las-hi vosaltres, que sou compatricis seus; demanáu-li'ln per los pobres y per los richs, per los petits y per los grans, per tots los d'aquest poble ahont volgué naixer, y per los de la Ciutat de Barcelona ahont volgué morlr. Demanáu-li per tota nostra estimada Catalunya, per la dissortada Espanya, y (los sants tenen lo cor tan ample com l'Evangeli) demanáu-li per tot lo món una pluja d'aqueixas flors del cel que aconsolan de tantas espinas com hi ha en la terra. He dit.

Jacinto Verdaguer, pvre.

[<]
 
1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved