DECLARACIÓCONJUNTA
DEL PAPAJOAN PAU II 
I CHRISTODOULOS,ARQUEBISBE D'ATENES,
SOBRELES ARRELS CRISTIANES D'EUROPA 

Areòpagd’Atenes, 4 de maig de 2001


Nosaltres, Papa Joan Pau II, bisbe de Roma, iChristodoulos, Arquebisbe d'Atenes i de tota la Grècia, davant delbema(pòdium) de l’Areòpag, del qual sant Pau, el Gran Apòstoldels Gentils, «apòstol per vocació, escollit per anunciarl’Evangeli de Déu» (Rm 1,1) va predicar als atenencsl’únic Déu veritable, Pare, Fill i Esperit Sant i els vacridar a la fe i a la conversió, volem declarar conjuntament:

1. Donem gràcies a Déu per la nostratrobada i per la comunicació recíproca, en aquesta il·lustreciutat d’Atenes, seu primacial de l’Església Apostòlica Ortodoxade Grècia.

2. Reiterem amb una sola veu i un sol cor lesparaules de l’Apòstol dels Gentils: «Us exhorto, germans,pel nom de Jesucrist Senyor Nostre, a ser tots una sola veu a parlar, perquèno hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que us mantingueu enperfecta unió de pensament i d’intencions» (1 Cor 1,10). Elevempregàries perquè tot el món cristià escoltiaquesta exhortació, per tal que hi pugui haver pau entre «aquellsque arreu invoquen el nom de Jesucrist Senyor Nostre» (1 Cor1,2). Condemnem qualsevo, recurs a la violència, al proselitisme,al fanatisme en nom de les religions. Nosaltres creiem fermament que lesrelacions entre els cristiani, en totes les seves manifestacions, s’hande caracteritzar de l’honestedat, la prudència i la coneixençadels problemes en qüestió.

3. Observem que els avenços socials i cientificsde l’home no han estat acompanyats d’una prospecció més aprofundidaen el significat i el valor de la vida, que en tot instant és dode Déu, com tampoc d’una valoració anàloga de la dignitatúnica de l’home, fet a imatge i semblança del Creador. Amés, el desenvolupament econòmic i tecnològic no éscompartit de la mateixa manera per tota la humanitat, sinó que tansols es dóna a una part molt petita d'aquesta. La millora dels estàndardsde vida tampoc no ha comportat l’obertura del cor dels homes als seus semblantsque sofreixen la fam i que pateixen privacions. Estem cridats a actuarjunts per tal que prevalgui la justícia, siguin confortats els quiviuen en la necessitat i es prestin atencions urgents als qui sofreixen,tenint sempre presents les paraules de sant Pau: «El Regne de Déuno és  qüestió de menjar o beure, sinó queés justícia, pau i joia en l'Esperit Sant» (Rm14,17).

4. Ens sentim angoixats de veure que les guerres,massacres, tortures i el martiri constitueixen per a milions dels nostresgermans una realitat quotidiana terrible i ens comprometem a actuar pertal que prevalgui arreu la pau, es respectin la vida i la dignitat humanesi hi hagi solidaritat respecte dels qui viuen en la necessitat. Estem contentsd'ajuntar la nostra veu a les moltes altres que arreu del món hanexpressat l'esperança quee, en ocasió dels Jocs Olímpicsque tindran lloc a Grècia el 2004, es pugui reviure l’antiga tradiciógrega de la Treva Olímpica, segons la qual la guerra s’ha d’interromprei han de cessar el terrorisme i la violència.

5. Seguim atentament i amb inquietud l’anomenadaglobalització i desitgem que ens porti bons fruits. Tanmateix, volemdestacar que es donaran conseqüències pernicioses si aquestano preveu el que es podria anomenar la "globalitzazió de la fraternitat"en Crist, en plena sinceritat i eficàcia.

6. Ens alegrem de l'èxit i el progrésde la Unió Europea. La unitat del continent europeu en una únicaentitat civil, sense que els pobles que la integren perdin, però,la pròpia autoconsciència nacional, les seves tradicionsi la seva identitat, ha estat una intuïció dels seus pioners.La tendència emergent de transformar alguns països europeusen estats secularitzats sense cap referència a la religióconstitueix una regressió i una negació de la seva herènciaespiritual. Estem cridats a intensificar els nostres esforços pertal que la unificació d’Europa s’acompleixi plenament. El nostredeure serà fer el possible perquè es conservin invioladesles arrels i l’ànima cristiana d’Europa.

Amb aquesta Declaració Comuna, nosaltres,Papa Joan Pau II, bisbe de Roma, i Christodoulos, Arquebisbe d'Atenes ide tota la Grècia, fem vots perquè "Déu mateix, elnostre Pare, i Jesucrist Senyor Nostre vulgui orientar el nostre camí,per tal que puguem créixer i abundar en l’amor recíproc ienvers tothom, per servar sans i irreprensibles els cors de tots en lasantedat, davant Déu el nostre Pare, al moment de la vinguda deJesucrist Senyor Nostre amb tots els seus sants» (cfr 1 Ts3,11-13). Amén.

A l’Areòpag d’Atenes,4 de maig de 2001
 

 
top