Carta de Joan Pau als sacerdots
per al Dijous Sant de l'any 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Benvolguts sacerdots:
 
1. Com és tradicional, em dirigeixo a vosaltres el dia de Dijous Sant, commogut, com si m'assegués al costat vostre en aquella taula del Cenacle en la qual el Senyor Jesús va celebrar amb els apòstols la primera Eucaristia: un do per a tota l'Església, un do que, si bé sota el signe sacramental, es fa present «veritablement, realment i substancialment» (Concili de Trento: DS 1651) a cadascun dels sagraris d'arreu  del món. Davant d’aquesta presència especial, l'Església es prostra en adoració: «Adoro te devote, latens Deitas»; es deixa endur per l'elevació espiritual dels sants i, com a Esposa, es recull en íntima efusió de fe i d'amor: «Ave verum corpus natum ex Maria Virgine

Al do d'aquesta presència especial, que es renova en el seu suprem acte sacrificial i el converteix en aliment per a nosaltres, Jesús va unir, precisament al Cenacle, una tasca específica dels apòstols i dels seus successors. Des d'aleshores, ser apòstol de Crist, com ho són els bisbes i els preveres que participen de la seva missió, significa estar autoritzats a actuar in persona Christi Capitis. Això succeeix sobretot cada vegada que se celebra el banquet sacrificial del Cos i de la Sang del Senyor. Aleshores, és com si el sacerdot deixés a Crist el rostre i la veu: «Feu això, que és el meu memorial» (Lc 22,19).

Quina vocació tan meravellosa la nostra, els meus estimats germans sacerdots! Veritablement podem repetir amb el salmista: «Com podria retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet? Invocant el seu nom, alçaré el calze per celebrar la salvació » (Sl 116,12-13).
 
2. En meditar novament amb goig sobre aquest gran do, vull aturar-me en un aspecte de la nostra missió, sobre el qual vaig cridar la vostra atenció ja l'any passat en aquesta mateixa circumstància. Crec que val la pena d’aprofundir-hi més. Em refereixo a la missió que el Senyor ens ha donat de representar-lo, no tan sols en el sacrifici eucarístic, sinó també en el sagrament de la Reconciliació.
 
Hi ha una connexió íntima entre els dos sagraments. L'Eucaristia, cimal de l'economia sacramental, n'és també la seva font: d'alguna manera tots els sagraments en provenen i hi condueixen. Això val de manera especial per al sagrament destinat a «mitjanar» el perdó de Déu, que acull novament entre els seus braços el pecador penedit. En efecte, és veritat que l'Eucaristia, com a representació del sacrifici de Crist, té també la missió de rescatar-nos del pecat. A propòsit d’això, el Catecisme de l'Església Catòlica ens recorda que «l'Eucaristia no ens pot unir a Crist sense purificar-nos al mateix temps dels pecats comesos i preservar-nos de futurs pecats» (ním. 1393). No obstant això, en l'economia de la gràcia escollida per Crist, aquesta energia purificadora, si bé obté la purificació dels pecats venialsdirectament, només indirectament incideix sobre els pecats mortals, que trastornen de manera radical la relació del fidel amb Déu i la seva comunió amb l'Església. «L'Eucaristia --diu també el Catecisme-- no està ordenada al perdó dels pecats mortals. Això és propi del sagrament de la Reconciliació. El que és propi de l'Eucaristia és ser el sagrament dels qui estan en la
plena comunió amb l'Església» (núm. 1395).

Reiterant aquesta veritat, l'Església certament no vol infravalorar el paper de l'Eucaristia. El que intenta és acollir el seu significat dintre de l'economia sacramental en el seu conjunt, tal com ha estat dissenyada per la saviesa salvadora de Déu. D'altra banda, aquesta és la línia que indica peremptòriament l'apòstol quans s'dareça als corintis tot dient: «Qui mengi el pa o begui la copa del Senyor indignament serà cupable de profanar el cos i de la sang del Senyor. Que cadascú s'examini a si mateix abans de menjar el pa i beure la copa, perquè qui menja i beu sense tenir present que es tracta del cos del Senyor, menja i beu la pròpia condemna» (1Co 11,27-29). En la perspectiva
d'aquest advertiment paulí se situa el principi segons el qual «qui té consciència d'estar en pecat greu ha de rebre el sagrament de la Reconciliació abans d'apropar-se a combregar (Catecisme de l'Església Catòlica, núm. 1385).
       
3. En recordar aquesta veritat, sento el desig, estimats germans meus en el sacerdoci, de convidar-vos ardentment, com ja ho vaig fer l'any passat, a redescobrir personalment i a fer redescobrir la bellesa del sagrament de la Reconciliació. Per diversos motius, aquest passa des de fa alguns decennis per una certa crisi, a la qual m'he referit més d'una vegada, i fins i tot he volgut que un sínode de bisbes hi reflexionés, les indicacions del qual després s'han recollit a l’exhortació apostòlica Reconciliatio et poenitentia. D'altra banda, he de recordar amb goig profund els senyals positius que, especialment en l'any jubilar, han posat de manifest
com aquest sagrament, presentat i celebrat adequadament, pot ser redescobert també pels joves. 

Aquest redescobriment es veu afavorit, sens dubte, per l'exigència de comunicació personal, avui cada vegada més difícil pel ritme frenètic de la societat tecnològica però que, precisament per això, encara se sent més com una necessitat vital. És veritat que es pot atendre aquesta necessitat de diverses maneres. Però, com no hem de reconèixer que el sagrament de la Reconciliació, sense confondre'l amb les diverses teràpies de tipus psicològic, ofereix també, gairebé de manera desbordant, una resposta significativa a
aquesta exigència? Ho fa posant el penitent en relació amb el cor misericordiós de Déu a través del rostre amic d'un germà.
 
Sí, és veritablement gran la saviesa de Déu, que amb la institució d'aquest sagrament ha atès també una necessitat profunda i ineludible del cor humà. D'aquesta saviesa, n’hem de ser intèrprets lúcids i afables mitjançant el contacte personal que estem cridats a establir amb molts germans i germanes en la celebració de la Penitència. Amb aquest propòsit, vull reiterar que la celebració personal és la forma ordinària d'administrar aquest sagrament, i que només en «casos de necessitat greu» és legítim recórrer a la forma
comunitària amb confessió i absolució col·lectiva. Les condicions que requereix aquesta forma d'absolució
són ben conegudes i cal recordar, en tot cas, que mai no dispensa de la confessió individual successiva dels pecats
greus, que els fidels s'han de comprometre a fer perquè sigui vàlida l'absolució (cf. ibíd., 1483).
 
4. Redescobrim amb alegria i confiança aquest sagrament. Visquem-lo, primer per a nosaltres mateixos, com una exigència profunda i una gràcia sempre desitjada, amb vista adonar un renovat vigor i impuls al nostre camí de santedat i al nostre ministeri.

Al mateix temps, esforcem-nos a ser autèntics ministres de la misericòrdia. En efecte, sabem que en aquest sagrament, com en tots els altres, alhora que testimoniem una gràcia que ve de l'altíssim i obra per virtut pròpia, n'estem cridats a ser instruments actius. En altres paraules --i això ens omple de
responsabilitat--, Déu compta també amb nosaltres, amb la nostra disponibilitat i fidelitat, per fer prodigis en els cors. Potser més que en altres, en la celebració d'aquest sagrament és important que els fidels tinguin una experiència viva del rostre de Crist, el Bon Pastor.

Permeteu-me, doncs, que m’aturi a comentar amb vosaltres aquest tema, com traient el cap pels llocs per on cada dia --a les catedrals, a les parròquies, als santuaris o en un altre lloc-- us feu càrrec d'administrr aquest sagrament. Em vénen a la me,òria les pàgines evangèliques que ens presenten més
directament el rostre misericordiós de Déu. Com no hem de pensar en la trobada commovedora del fill pròdig amb
el Pare misericordiós? O en la imatge de l'ovella perduda i trobada, que el Pastor pren sobre les seves espatlles ple de goig? L'abraçada del Pare, l'alegria del Bon Pastor, ha de trobar un testimoniatge en cadascun de nosaltres, benvolguts germans, en el moment en què se'ns demana ser ministres del perdó per a un penitent.

Per il·lustrar encara millor algunes dimensions específiques d'aquest especialíssim col·loqui de salvació que és la confessió sagramental, voldria proposar avui com a «icona bíblica» la trobada de Jesús amb Zaqueu (cf. Lc 19,1-10). En efecte, em sembla que el que passa entre Jesús i el «cap de publicans» de Jericó s'assembla a alguns aspectes d'una celebració del sagrament de la misericòrdia. Seguint aquest relat breu, però tan intens, volem descobrir en les actituds i en la veu de Crist tots aquells matisos de saviesa
humana i sobrenatural que també nosaltres hem d'intentar expressar perquè el sagrament sigui viscut de la
millor manera possible.
       
5. Com sabem, el relat presenta la trobada entre Jesús i Zaqueu gairebé com un fet casual. Jesús entra a Jericó i recorre la ciutat acompanyat per la gent (cf. Lc 19,3). Zaqueu sembla impulsat només per la curiositat quan s'enfila al sicòmor. De vegades, la trobada de Déu amb l'home té també l'aparença de la casualitat. Però res no és «casual» per part de Déu. El fet d'estar en realitats pastorals molt diverses a vegades ens pot desanimar, i ens pot desmotivar el fet que no tan sols molts cristians no facin el cas degut a la vida sacramental, sinó que sovint s'apropin als sagraments de manera superficial. Qui té experiència de confessar, de com s'arriba a aquest sagrament en la vida habitual, a vegades pot quedar desconcertat davant el fet que alguns fidels van a confessar-se sense ni tan sols saber el que volen. Per a alguns d'ells, la decisió d'anar a confessar-se pot estar determinada només per la necessitat de ser escoltats. Per a d'altres, per l'exigència de rebre un consell. Per a d'altres, fins i tot per la necessitat psicològica de deslliurar-se de l'opressió del «sentit de culpa». Molts senten la necessitat autèntica de restablir una relació amb Déu, però es confessen sense prendre prou consciència dels compromisos que se’n deriven, o potser fent un examen de consciència molt simple a causa d'una falta de formació sobre les implicacions d'una vida moral inspirada en l'Evangeli. Quin confessor no ha tingut mai aquesta experiència?

Ara bé, aquest és precisament el cas de Zaqueu. Tot el que li passa és sorprenent. Si en un moment determinat no s'hagués produït la «sorpresa» de la mirada de Crist, potser hauria restat com un espectador mut del seu pas pels carrers de Jericó. Jesús hauria passat al costat, però no dintre de la seva vida. Ell mateix no sospitava que la curiositat, que el va dur a fer un gest tan singular, era ja fruit d'una misericòrdia prèvia, que l’atreia i aviat li transformaria el més  íntim del cor.

Estimats sacerdots, pensant en molts dels nostres penitents, rellegim l'estupenda indicació de Lluc sobre l'actitud de Crist: «Quan Jesús va arribar en aquell indret, va alçar els vista i li digué: “Zaqueu, baixa de pressa, que m'haig d'hostatjar a casa teva”» (Lc 19,5).

Cada trobada amb un fidel que ens demana de confessar-se, encara que sigui de manera una miqueta superficial perquè no n'està motivat ni preparat adequadament, pot ser sempre, per la gràcia sorprenent de Déu, aquell «lloc» prop del sicòmor en el qual Crist va aixecar els ulls cap a Zaqueu. Per a nosaltres és impossible de valorar fins a on ha penetrat la mirada de Crist en l'ànima del publicà de Jericó. Sabem, però, que aquells ulls són els mateixos que es fixen en cadascun dels nostres penitents. En el sagrament de la Reconciliació, nosaltres som instruments d'una trobada sobrenatural amb les seves pròpies lleis, que només hem de seguir i de respectar. Per a Zaqueu devia ser una experiència esglaiadora escoltar que el cridaven pel seu nom. Era un nom que, per a molts convilatans seus, estava carregat de menyspreu. Ara ell l’escoltava pronunciar amb un accent de tendresa, que no tan sols expressava confiança sinó també
familiaritat i un desig urgent de guanyar-se la seva amistat. Si, Jesús parla a Zaqueu com a un amic de tota la vida, potser oblidat, però sense haver renegat de la seva fidelitat, i així entra amb la dolça força de l'afecte a la vida i a la casa de l'amic retrobat: «baixa de pressa; que avui m'haig d'hostatjar a casa teva» (Lc 19,5).
       
6. Impacta el to del llenguatge en el relat de Lluc. Tot és tan personalitzat, tan delicat, tan afectuós! No es tracta només de trets commovedors d'humanitat. Dins aquest text hi ha una urgència intrínseca, que Jesús expressa com a revelació definitiva de la misericòrdia de Déu. Diu: «haig d'hostatjar-me a casa teva» o, per a traduir-ho més literalment: «és necessari per a mi quedar-me a casa teva» (Lc 19,5). Seguint el misteriós camí que el Pare li ha indicat, Jesús ha trobat en el seu camí també Zaqueu. S'entreté amb ell com si es tractés d'una trobada prevista des del principi. La casa d'aquest pecador està a punt de convertir-se, malgrat
tantes murmuracions de la mesquinesa humana, en un lloc de revelació, en l'escenari d'un miracle de la misericòrdia. Certament, això no succeirà si Zaqueu no allibera el seu cor dels llaços de l'egoisme i dels lligams de la injustícia comesa amb el frau. Però la misericòrdia ja li ha arribat com a oferiment gratuït i desbordant. La misericòrdia l’ha precedit!

Això és el que succeeix en tota trobada sacramental. No pensem que és el pecador, amb el seu camí autònom de conversió, qui es guanya la misericòrdia. Al contrari, és la misericòrdia el qui l’impulsa cap al camí de la conversió. L'home no pot res per si mateix. I encara menys merèixer. La confessió, abans que un camí de l'home cap a Déu, és una visita de Déu a la casa de l'home.

Així doncs, podem trobar-nos en cada confessió davant de les persones més diverses. Però hem d'estar convençuts d'una cosa: abans de la nostra invitació, i fins i tot abans de les nostres paraules sacramentals, els germans que sol·liciten el nostre ministeri estan ja abrusats per una misericòrdia que actua en ells des de dintre. Tant de bo que per les nostres paraules i el nostre zel de pastors, sempre atents a cada persona, capaços també d'intuir els seus problemes i d'acompanyar-los en el camí amb delicadesa, transmetent-los confiança en la bondat de Déu, arribem a ser col·laboradors de la misericòrdia que acull i de l'amor que salva.
       
7. «Haig d'allotjar-me a casa teva». Intentem penetrar més profundament encara en aquestes paraules. Són una proclamació. Fins i tot abans d'indicar una decisió de Crist, proclamen la voluntat del Pare. Jesús es presenta com qui ha rebut un manament precís. Ell mateix té una «llei» que ha d'observar: la voluntat del Pare, que Ell compleix amb amor, fins al punt de fer d'això el seu «aliment» (cf. Jn 4,34). Les paraules amb les quals Jesús es dirigeix a Zaqueu no són solament una manera d'establir una relació, sinó l'anunci d'un designi de Déu.

La trobada es produeix en la perspectiva de la Paraula de Déu, que té la seva perfecta expressió en la Paraula i el Rostre de Crist. Aquest és també el principi necessari de tota trobada autèntica per a la celebració de la Penitència. Quina llàstima si tot es reduís a un mer procés comunicatiu humà. L'atenció a les lleis de la comunicació humana pot ser útil i no s’ha de descuidar, però tot s'ha fundar en la Paraula de
Déu. Per això el ritu del sagrament preveu que es proclami també al penitent aquesta Paraula.

Encara que no sigui fàcil posar-lo en pràctica, aquest és un detall que no s'ha d’infravalorar. Els confessors experimenten contínuament la dificultat que suposa il·lustrar les exigències d'aquesta Paraula a qui només la coneix superficialment. És cert que el moment en què se celebra el Sagrament no és el més apte per cobrir aquesta llacuna. Cal que això es faci amb saviesa pastoral, en la fase anterior de preparació, oferint les indicacions fonamentals que permetin a cadascú de confrontar-se amb la veritat de l'Evangeli. En tot cas, el confessor no ha de deixar d'aprofitar la trobada sacramental per intentar que el penitent albiri d'alguna manera la condescendència misericordiosa de Déu, que li ofereix la seva mà no per castigar-lo sinó per salvar-lo.
 
D'altra banda, no hem d'ocultar les dificultats objectives que crea la cultura dominant del nostre temps pel que fa a aquest tema. També els cristians madurs hi troben un obstacle en el seu esforç per sintonitzar amb els manaments de Déu i amb les orientacions expressades pel magisteri de l'Església, sobre la base dels manaments. Aquest és el cas de molts problemes d'ètica sexual i familiar, de bioètica, de moral professional
i social, però també de problemes relatius als deures relacionats amb la pràctica religiosa i amb la participació en la vida eclesial. Per això cal una tasca catequètica que no pot recaure sobre el confessor en el moment d'administrar el sagrament. Això hauria de fer-se més aviat com a tema
d'aprofundiment en la preparació a la confessió En aquest sentit, poden ser de gran ajuda les celebracions penitencials preparades de manera comunitària i que conclouen amb la confessió individual.

Per tal de perfilar bé tot això, la «icona bíblica» de Zaqueu ofereix també una indicació important. En el sagrament, abans de trobar-se amb «els manaments de Déu», es troba, en Jesús, amb «el Déu dels manaments». Jesús mateix és qui es presenta a Zaqueu: «m'haig d'hostatjar a casa teva». Ell és el do per a Zaqueu i, al mateix temps, la «llei de Déu» per a Zaqueu. Quan es troba Jesús com a do, fins i tot l'aspecte
més exigent de la llei adquireix la «suavitat» pròpia de la gràcia segons la dinàmica sobrenatural que va fer dir a Pau: «si us deixeu guiar per l'Esperit no esteu sota la Llei» (Ga 5,18). Tota celebració de la penitència hauria de suscitar en l'ànim del penitent el mateix esglai d'alegria que les paraules de Crist van provocar en Zaqueu, que «baixà de presa i el va acollir amb alegria» (Lc 19,6).
       
8. La precedència i superabundància de la misericòrdia no ha de fer oblidar, però, que aquesta és només el pressupòsit de la salvació, que es consuma en la mesura que troba resposta per part de l'ésser humà. En efecte, el perdó concedit en el sagrament de la Reconciliació no és un acte exterior, una espècie d'«indult» jurídic, sinó una trobada autèntica i real del penitent amb Déu, que restableix la relació d'amistat
trencada pel pecat. La «veritat» d'aquesta relació exigeix que l'home aculli l'abraçada misericordiosa de Déu, superant tota resistència causada pel pecat.

Això és el que li passa a Zaqueu. En sentir-se tractat com a «fill», comença a pensar i a comportar-se com un fill, i ho demostra redescobrint els germans. Sota la mirada amorosa de Crist, el seu cor s'obre a l'amor del proïsme. D'una actitud tancada, que l’havia dut a enriquir-se sense preocupar-se del sofriment dels altres, passa a una actitud de compartir que s'expressa en una distribució real i efectiva del seu patrimoni: «dono als pobres la meitat dels béns». La injustícia comesa amb el frau contra els germans és reparada amb una restitució quadruplicada: «i als qui he exigit més diners del compte, els en restitueixo quatre vegades més» (Lc 19,8). Només arribats en aquest punt l'amor de Déu arriba al seu objectiu i es verifica la salvació «Avui ha entrat la salvació en aquesta casa» (Lc 19,9).

Aquest camí de la salvació, expressat d'una manera tan clara en l'episodi de Zaqueu, ens ha d'oferir, benvolguts sacerdots, l'orientació per exercir amb savi equilibri pastoral la nostra tasca difícil en el ministeri de la confessió. Aquest sofreix contínuament la força contrastant de dos excessos: el rigorisme i el laxisme. El primer no té en compte la primera part de l'episodi de Zaqueu: la misericòrdia prèvia, que
impulsa a la conversió i valora també fins els més petits progressos en l'amor, perquè el Pare vol fer l'impossible per a salvar el fill perdut. Perquè «el Fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut» (Lc 19,10). El segon excés, el laxisme, no té en compte el fet que la salvació plena --que no tan sols s'ofereix sinó que es rep--, la que veritablement guareix i reviu, implica una veritable conversió a les exigències de l'amor de Déu. Si Zaqueu hagués acollit el Senyor a casa seva sense arribar a una actitud d'obertura a l'amor, a la reparació del mal comès, a un propòsit ferm de vida nova, no hauria rebut en el més profund del seu ésser el perdó que el Senyor li havia ofert amb tanta promptitud.

Hem d'estar sempre atents a mantenir l'equilibri just per a no incórrer en cap d'aquests dos extrems. El rigorisme oprimeix i allunya. El laxisme desorienta i crea falses il·lusions. El ministre del perdó, que encarna per al penitent el rostre del Bon Pastor, ha d’expressar d'igual manera la misericòrdia prèvia i el perdó sanador i pacificador. Basant-se en aquests principis, el sacerdot està cridat a destriar, en el diàleg amb el penitent, si aquest està preparat per a l'absolució sacramental. Certament, en nom de la delicadesa de la
trobada amb les ànimes en un moment tan íntim i sovint turmentat, s'imposa molta discreció. Si no li consta el contrari, el sacerdot ha de suposar que, en confessar els pecats, el penitent sent veritable dolor per haver-los comès i que, per tant, té el propòsit d'esmenar-se. Aquesta suposició tindrà un fonament ulterior si la pastoral de la reconciliació sacramental ha sabut preparar els oportuns ajuts, facilitant moments de preparació per al sagrament que ajudin a cadascú a madurar en una consciència suficient del que exigeix. No obstant això, és clar que si hi ha evidència en sentit contrari, el confessor té el deure de dir al penitent que
encara no està preparat per a l'absolució. Si aquesta s'administrés a qui hagi declarat explícitament que no es vol
esmenar, el ritu es reduiria a una pura quimera i seria, fins i tot, com un acte gairebé màgic, capaç potser de suscitar una aparença de pau, però certament no la pau profunda de la consciència, garantida per l'abraçada de Déu.
       
9. Tenint en compte tot el que s'ha dit, també es veu millor per què la trobada personal entre el confessor i el penitent
és la forma ordinària de la reconciliació sacramental, mentre que la modalitat de l'absolució col·lectiva té un caràcter excepcional. Com és sabut, la praxi de l'Església ha arribat gradualment a la celebració privada de la penitència, després de segles en què va predominar la fórmula de la penitència pública. Aquest desenvolupament no tan sols no ha canviat la substància del sagrament –i no podia ser altrament– sinó que ha aprofundit en la seva expressió i en la seva eficàcia. Tot això no s'ha verificat sense l'assistència de l'Esperit, que també en això ha desenvolupat la tasca de dur l'Església «fins a la veritat completa» (Jn 16,13).

En efecte, la forma ordinària de la Reconciliació no tan sols expressa bé la veritat de la misericòrdia divina i el perdço consegüent, sinó que il·lumina la veritat mateixa de l'home en un dels seus aspectes fonamentals: l'originalitat de cada persona que, àdhuc vivint en un ambient de relació i de comunitat, mai no es deixa reduir a la condició d'una massa informe. Això explica l'eco profund que suscita en l'ànim el fet de sentir-se cridar pel nom. Saber-se coneguts i acollits com som, amb les nostres característiques més personals, ens fa sentir-nos realment vius. La pastoral mateixa hauria de tenir en més gran consideració aquest aspecte per equilibrar sàviament els moments comunitaris en què es destaca la comunió eclesial, i aquells en què s'atén a les exigències de la persona individualment. En general, les persones esperen que se les reconegui i se les segueixi, i precisament a través d'aquesta proximitat senten més fort l'amor de Déu.

En aquesta perspectiva, el sagrament de la Reconciliació es presenta com un dels itineraris privilegiats d'aquesta pedagogia de la persona. En ell, el Bon Pastor, mitjançant el rostre i la veu del sacerdot, es fa proper a cadascú, per a entaular amb ell un diàleg personal fet d'escolta, de consell, de consol i de perdó. L'amor de Déu és tal que, sense descuidar els altres, sap concentrar-se en cadascú. Qui rep l'absolució sacramental ha de poder sentir la calor d'aquesta sol·licitud personal. Ha d'experimentar la intensitat de
l'abraçada paternal oferta al fill pròdig: «Corregué a tirar-se-li al coll i el besà» (Lc 15,20). Ha de poder escoltar la veu càlida d'amistat que va sentir el publicà Zaqueu quan Jesús va cridar -lo pel seu nom a una vida nova (cf. Lc 19,5).
       
10. D'aquí es deriva també la necessitat d'una adequada preparació del confessor a la celebració d'aquest sagrament. Aquesta s'ha de desenvolupar de tal manera que faci brillar, fins i tot en les formes externes de la celebració, la seva dignitat d'acte litúrgic, segons les normes indicades pel ritual de la Penitència. Això no exclou la possibilitat d'adaptacions pastorals dictades per les circumstàncies, si se'n veu la necessitat, per veritables exigències de la condició del penitent, a la llum del principi clàssic segons el qual la salus
animarum és la llei suprema de l'Església. Deixem-nos guiar en això per la saviesa dels sants. Actuem també amb valentia en proposar la confessió als joves. Estiguem enmig d'ells fent-nos-en amics i pares, confidents i confessors.  Necessiten trobar en nosaltres les dues figures, les dues dimensions. 
 
Sentim la greu exigència d'estar realment al dia en la nostra formació teològica, sobretot tenint en compte els nous desafiaments ètics i essent sempre fidels al discerniment del magisteri de l'Església. A vegades succeeix que els fidels, a propòsit de certes qüestions ètiques d'actualitat, surten de la confessió amb idees bastant confuses, en part perquè tampoc no troben en els confessors la mateixa línia de judici. En realitat, els qui exerceixen en nom de Déu i de l'Església aquest ministeri delicat tenen el deure precís de no promoure i menys encara manifestar, en el moment de la confessió, valoracions personals que no s'ajustin amb el que l'Església ensenya i proclama. No es pot confondre amb l'amor el fet de faltar a la veritat per un sentit de comprensió mal entès. No tenim la facultat d'expressar criteris reductius al nostre arbitri, fins i tot amb la millor intenció. La nostra missió és la de ser testimonis de Déu, fent-nos intèrprets d'una misericòrdia que salva i que es manifesta també com a judici sobre el pecat dels homes. «No tothom qui em digui: “Senyor, Senyor”, entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel» (Mt 7,21).

11. Benvolguts sacerdots. Sentiu-me particularment proper a vosaltres mentre us reuniu entorn dels vostres bisbes en aquest Dijous Sant de l'any 2002. Tots hem viscut un renovat impuls eclesial a l'alba del nou mil·lenni sota la consigna de «caminar des de Crist» (cf. Novo millennio ineunte, 29 i seg.). Va ser desig de tots que això coincidís amb una nova era de fraternitat i de pau per a la humanitat sencera. En canvi, hem vist córrer nova sang. Hem estat encara testimonis de guerres. Hem sentit amb angoixa la tragèdia de la divisió i l'odi que devasten les relacions entre els pobles. 

A més, com a sacerdots, ens sentim en aquests moments personalment commoguts en el més íntim del cor pels pecats d'alguns germans nostres que han traït la gràcia rebuda amb l'ordenació, cedint fins i tot a les pitjors manifestacions del mysterium iniquitatis que actua en el món. Amb això es provoquen escàndols greus, que arriben a crear un clima dens de sospites sobre tots els altres sacerdots benemèrits que exerceixen el seu ministeri amb honestedat i coherència i, a vegades, amb caritat heroica. Mentre l'Església expressa la seva sol·licitud per les víctimes i s'esforça per respondre amb justícia i veritat a cada situació penosa, tots nosaltres, “conscients de la debilitat humana, però confiant en el poder salvador de la gràcia divina”, estem cridats a abraçar el mysterium Crucis i a comprometre'ns encara més en la recerca de la santedat. Hem de pregar perquè Déu, en la seva providència, susciti en els cors un generós i renovat impuls d'aquest ideal de lliurament total a Crist, que està a la base del ministeri sacerdotal.

És precisament la fe en Crist la que ens dóna força per esguardar vers el futur amb confiança. En efecte,
sabem que el mal està sempre al cor de l'home i només quan l'home s'apropa a Crist i es deixa «conquerir» per Ell és capaç d'irradiar pau i amor tot al voltant seu. Com a ministres de l'Eucaristia i de la Reconciliació sacramental, a nosaltres ens pertoca, de manera molt especial, la tasca de difondre en el món esperança, bondat i pau. 

Us desitjo que visqueu en la pau del cor, en comunió profunda entre vosaltres, amb el bisbe i amb les vostres comunitats, aquest dia sant que recordem, amb la institució de l'Eucaristia, el nostre «naixement» sacerdotal. Amb les paraules dirigides per Crist als apòstols al Cenacle després de la Resurrecció, i invocant a la Mare de Déu, Reina dels Apòstols i Reina de la Pau, us acullo a tots en una
abraçada fraterna: Pau, pau a tots i a cadascun de vosaltres. Bona Pasqua!

El Vaticà, 17 de març, V Diumenge de Quaresma, de 2002, vint-i-quatrè del meu Pontificat.

JOAN PAU II
1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved