CARTA D'ADVENT DELS BISBES DE CATALUNYA
A l'alba del nou segle
Desembre de 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
En un entorn difícil
Déu és amb nosaltres
En diàleg amb la nostra societat
En diàleg amb Déu
Oberts als germans
Una espiritualitat de comunió
Al centre de la comunió eclesial, la Missa
 

Estem començant l'Advent: un temps litúrgic entranyable que ens prepara a acollir en els nostres cors la llum de Jesucrist que apuntava per a tots els homes i dones del món la nit del primer Nadal. 

Hi ha una versió mundana –consumista– d'aquest temps, que tanca l'horitzó de la persona: les coses ens sedueixen i tenim la sensació que amb elles esdevenim autosuficients. No cal esperar ningú... 

L'Advent cristià, en canvi, ens mou a fer lloc perquè Jesús pugui introduir se més plenament en les nostres vides. El necessitem. L'esperem. Només Ell ens fa trencar l'estretor d'un món tancat, sense sortida, egoista. Ell ens obre a Déu, el Pare que fonamenta la nostra germanor humana. 

Justament d’això, de diàleg i comunió amb Déu i amb els germans, us volem parlar, cristians i cristianes, homes i dones de bona voluntat de Catalunya. 
 

En un entorn difícil 

Si avui ens posem a observar el nivell de recepció i de valoració que obtenen en la nostra societat civil la vida i l'acció de l'Església, fàcilment arribem a conclusions poc falagueres. 

En les imatges que ofereixen els mitjans de comunicació i, en general, en tot l'àmbit de la cultura, predominen les referències als aspectesconflictius, la crítica sovint poc matisada, la baixa consideració i, no rarament, l'atac o el menyspreu. 

Generalment aquestes actituds van adreçades a la institució eclesial, en els seus organismes i en les seves persones, sobretot les que exerceixen funcions de guiatge. Però, especialment en els últims anys, no rarament afecten també els continguts de la fe cristiana. 

Estem parlant, d'entrada, de fenòmens exteriors a les nostres comunitats. Però el clima mediàtic ho penetra tot i afecta també els creients, alguns dels quals se senten perplexos, mancats de resposta immediata i amb perill de fer una lectura de la seva fe i de la seva Església amb els ulls dels qui n'estan lluny o les miren amb hostilitat. En tot cas, el silenciament sistemàtic de Déu o la seva absència de tantes propostes de felicitat humana són factors que, volgudament o no, contribueixen a emboirar i a afeblir la fe cristiana i, atesa la tradició del nostre poble, acaben perjudicant el tremp moral de la nostra societat. 

Aquestes observacions de tipus ambiental tenen, tanmateix, una contrapartida de
 signe positiu: quan ens apropem a les persones concretes, fàcilment ens adonem
 que no estan tan condicionades per l'entorn mediàtic i cultural com podria
 semblar. Això sol passar en tots els ordres de la vida, però és especialment
 freqüent en la vivència religiosa, la qual tendeix a mantenir-se en la intimitat
 personal. Ens trobem així amb situacions feliçment contradictòries: moltes
 persones que mantenen, globalment, actituds distants respecte de l'Església i 
 de la fe, reaccionen, en canvi, positivament davant les situacions límit de la vida,
 o davant la mort... o en contacte amb els bons exemples de generositat, de pobresa
 evangèlica i d'experiència de Déu de molts cristians... o l'acolliment cordial de
 tantes comunitats eclesials. 
 A nosaltres, bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, aquesta situació ens
 preocupa i ens mou a parlar-ne avui, planerament, en aquesta carta. Voldríem que,
 en la centúria que estem començant, les nostres esglésies i el nostre poble
 avancessin decididament cap a aquella maduresa humana, social i cristiana que, el
 desembre de 1985, auguràvem en el document Arrels cristianes de Catalunya.

 

 Déu és amb nosaltres 

 L'objectiu d'aquesta Carta és molt senzill: està en la línia de tants contactes, de
 tantes converses com mantenim amb vosaltres, al llarg de l'any. Conscients de
 l'entorn difícil que -com acabem d'apuntar- envolta el dia a dia del creient, us
 volem convidar a l'esperança. Déu és amb nosaltres, i la seva presència té més
 força que tots els dubtes, que totes les defallences, que tota la fatiga dels homes. 

 Déu és amb nosaltres, si bé, moltes vegades, ens vénen a la boca aquelles paraules
 del profeta: «Realment ets un Déu que s'amaga» (Is 45,15). Recentment, glossant
 aquesta expressió, Joan Pau II ha dit: «Amb aquestes paraules, el profeta invita a
 reconèixer que Déu actua en la història, fins i tot si no apareix en primer pla. És
 Ell el director misteriós i invisible que respecta la llibertat de les seves criatures, 
 però, al mateix temps, té a la mà els fils de les situacions del món. La certesa de
 l'acció providencial de Déu és font d'esperança per al creient, que sap que pot
 comptar amb la presència constant d' aquell que ha fet la terra i l'ha formada, ell
 que li dóna solidesa». (Joan Pau II, «Els salms i càntics de la pregària de Laudes»,
 19). 
 
 Reconèixer Déu present en la nostra vida comporta bandejar la idolatria, no adorar
 déus que no poden salvar: “Ningú no és Déu fora de mi”, diu el Senyor (Is 45,21).
 Per això, juntament amb l'esperança en el Déu vivent, ens cal lucidesa per a
 alliberar-nos de tants ídols, vells i nous, sovint enlluernadors, que el voldrien
 substituir i ens enfonsen en la decepció. 

 El pitjor que ens podria passar avui als fills de l'Església seria, d'una banda, que
 reaccionéssim amb actituds de tancament o de recel sistemàtic respecte d'una
 societat, la nostra, fortament marcada per l'agnosticisme i la poca fe. I, d'una altra,
 que l'ambient enfredorís la nostra vida cristiana, li llevés força comunicativa,
 trenqués la nostra comunió. Per això us proposem d' aprofundir en un doble
 diàleg: amb el món que ens envolta, al qual som enviats, i amb Déu «que us ha
 cridat a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist, Senyor nostre» (1Cor 1,9) 
 

 En diàleg amb la nostra societat 

 Pel que fa a la societat, volem mantenir-hi un diàleg permanent que aporti
 claredat. Objecte d'aquest diàleg serà, per part nostra , una invitació a la fe en
 Jesucrist, ara i aquí, lliure de malentesos, de manera que ningú no es vegi temptat
 a refusar-la per raons estranyes a la seva veritable naturalesa. Especialment avui,
 quan els canvis culturals, de formes de vida i de mentalitat generacional són tan
 forts i tan accelerats... quan la ciència fa aportacions noves i creix la diversitat en
 tots els ordres... volem restar atents a les veus dels nostres contemporanis. Sentim
 la necessitat d'atenir-nos a aquella alliberadora afirmació dels primers apòstols:
 «L'Esperit Sant i nosaltres hem decidit de no imposar-vos cap més càrrega que les
 indispensables... » (Ac 15,28). Ens sentim particularment responsables de sembrar
 en les generacions que arriben la llavor de l'Evangeli, lliure de la pols de la
 història, perquè «quan prediquem, no ens anuncien a nosaltres mateixos: anuncien
 que Jesucrist és el Senyor; i proclamen que sonm els vostres servidors per amor de
 Jesús» (2Co 4,5). 

 Fruit d'aquest diàleg hi ha d'haver també, per part nostra, un discerniment acurat,
 a la llum de l'Esperit, que ens permeti de percebre, d'una banda, les afinitats de
 molts valors del nostre temps amb l' Evangeli i, d'una altra, ' existència de vies
 destructives que, sota la capa de progrés, desemboquen en una cultura de la mort.
 En aquest segon cas, assumim conscientment la incomoditat i la fortalesa del qui 
 rema contra corrent: «Prediquen no pas mirant de complaure els homes, sinó de
 complaure Déu, que examina els nostres cors» (1Te 2,4).
 Però demanem respecte a la nostra diferència i al dret que tenim d'expressar-la,
 com una contribució al bé del país. 

 Aquest esperit de diàleg amb la cultura del nostre temps i d'escolta de l'altre, sigui
 quina sigui la seva manera de pensar o de viure, no l'hem de situar només en el pla
 col·lectiu o institucional. Cada cristià, cada cristiana, és cridat a fer present la
 Bona Nova en el seu medi, a ser-hi imatge de l' amor del Pare i testimoni de la
 misericòrdia del salvador Jesús. 
 

 En diàleg amb Déu 

 Però no parlem només de diàleg entre nosaltres, és a dir, entre Església i societat.
 Us estem proposant, sobretot, un diàleg transcendent. Avui és freqüent que moltes
 persones s'abstinguin de tota relació amb Déu, al·llegant la complexitat del tema,
 la diversitat de propostes religioses o l'alteritat absoluta del Creador. Les
 estadístiques ens diuen que si el nombre d'ateus és limitat, creix, en canvi, el dels 
 agnòstics, és a dir, el dels qui no gosen pronunciar-se sobre aquesta qüestió
 fonamental. Nosaltres hem après de Jesucrist que la grandesa de Déu no el fa
 inaccessible. Ell, Jesús, n'és la porta (Jn 10,9). Per Ell sabem que darrere el nom
 de Déu hi ha la persona del nostre Pare del cel, «present en els llocs més amagats»
 (Mt 6,6). 
 No cal tenir un nivell massa alt de coneixements religiosos per entrar en
 comunicació amb Déu. Tothom té la possibilitat d'adreçar-s'hi per Jesucrist. Es
 tracta de voler-ho, de fer-se conscient de la pròpia limitació, d'obrir espais de
 silenci en el nostre interior... potser de canviar, en les nostres cavil·lacions, el jo
 pel Tu. Aquest Tu, Ell, que per Jesucrist «il·lumina tots els homes» (Jn 1,9), fa la
 resta. Diu l'Evangeli: «... tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada,
 tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare...» (Mt 6,6). Volem invitar tots els
 homes i dones de bona voluntat a pregar. És un pas capaç de canviar la vida. 
 
 La pregària, però, no és solament paraula nostra que va cap a Déu. És, primer de
 tot, paraula de Déu que ve cap a nosaltres. Sense aquesta paraula que renova la
 ment i el cor de l'home, la nostra pregària podria restar confusa entre un munt
 d'idees i de sensacions. No seria diàleg, sinó monòleg. La paraula de Déu la tenim
 en els llibres inspirats per Ell, la Bíblia. Us invitem especialment a la lectura
 freqüent dels Evangelis, tot recordant el que deia el Missatge del Concili
 Provincial Tarraconense: «Llegiu més la Bíblia, mediteu-la, pregueu amb ella.»
 Aquesta lectio divina escau, particularment, a l'esperit d'aquestes setmanes
 d'Advent. Es com un plugim que amoroseix la terra del nostre cor. Lectura, val a
 dir, acompanyada de reflexió: què m'està dient el Senyor, ara i aquí, amb la seva
 Paraula? Perquè si no aprenem a respondre a Déu, acabem oblidant-nos d'Ell.

 Oberts als germans 

 El camí de Jesús -«Jo sóc el camí» (Jn 14,16)- tot obrint-nos al Pare, ens obre
 també als germans. Ell és el bon samarità que passa pel nostre costat, ens tracta
 amb amor i ens diu: «Vés, i tu fes igual» (Lc 10,37). Aquest Jesús que l'Evangeli
 ens mostra tan proper i que es declara, ell mateix, «benèvol i humil de cor» (Mt
 11,29), és, en això, radicalment exigent. Condiciona el perdó de Déu a nosaltres al
 perdó que atorguem als germans (Mt 6,12), només als qui no judiquen el germà els
 assegura que no seran judicats (Mt 7,1) i vol que, abans de portar ofrenes a l'altar
 de Déu, correm a reconciliar-nos amb els qui estan ofesos amb nosaltres (Mt
 5,23). És per tot això que, juntament amb el diàleg transcendent per la pregària i
 l'escolta de la paraula de Déu, us exhortem i ens exhortem a un diàleg compromès
 amb els germans, sobretot els pobres, els malalts i els estrangers. Un diàleg que
 arribi a la comunicació de béns. 
 

 Una espiritualitat de comunió 

 Mirant cap a l'interior de les nostres comunitats, el primer desig que us volem
 expressar és aquest: «promoure una mentalitat i una espiritualitat de comunió» ,
 com va dir el Concili Provincial Tarraconense (Res. 108). Més recentment, el Papa
 Joan Pau II ha expressat el mateix desig amb aquestes paraules: «fer de l'Església la
 casa i l'escola de la comunió» (Novo millennio iueunte, 43). I ha advertit, 
 justament, que «abans de promoure iniciatives concretes, cal desenvolupar una
 espiritualitat de comunió» (ibídem). 
 La primera carta de Joan ens fa adonar, amb un paràgraf complexiu, del sentit i de
 l'abast transcendent de la nostra comunió. No es tracta d'un simple fet de
 concòrdia humana. Va molt mes enllà: «A vosaltres, doncs, us anunciem allò que
 hem vist, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en
 comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist» (1Jn 1,3). La comunió, doncs,
 passa per l'Església apostòlica -«nosaltres» , diu el text- però no s'hi atura: arriba
 més enllà, ens connecta amb Jesucrist i amb el Pare. Aquesta perspectiva ens dóna
 la mesura de la importància de la comunitat eclesial i, alhora, de la responsabilitat
 de tots els seus membres. Sovint els trencaments amb la comunitat -no sempre per
 causes objectivament greus- són a l'origen de crisis de fe. 

 Avui la cultura ambiental valora molt la independència de criteri i l'expressió de
 tota mena d'opinions, les quals troben fàcilment un ressò mediàtic que les
 amplifica i també, moltes vegades, les distorsiona. Aquesta realitat, no mancada
 de valors positius, sovint incideix en la comunió eclesial de manera negativa.
 Unida a les limitacions humanes que tots tenim, a la lògica diversitat de
 mentalitats, d'esquemes culturals o d'opcions polítiques, contribueix a crear
 desconfiances i divergències entre els membres de l'Església: bisbes, preveres, 
 religiosos i religioses, laics, associacions... Hi ha el perill, aleshores, que els
 matisos diferencials d'uns i altres prenguin més relleu que la fe comuna que ens
 agermana i que la missió d'anunciar l'Evangeli que compartim. Cal fer atenció a
 aquest fenomen i afrontar-lo amb pau, consideració mútua, diàleg i confiança en el
 Senyor de l'Església. 
 En la ja esmentada carta apostòlica Novo millennio ineunte, el Papa, referint-se a
 l'espiritualitat de comunió, exposa dos conceptes complementaris molt oportuns. 

 D'una banda, recorda «els serveis específics de la comunió que són el ministeri
 petrí i, en estreta relació amb ell, la col·legialitat episcopal». «Es tracta -afegeix- de
 realitats que tenen el seu fonament i la seva consistència en el designi mateix de
 Crist sobre l'Església» (NMI 44). Quan parlem, doncs, del necessari diàleg eclesial
 i de la llibertat d'expressió, no podem oblidar que tenen lloc en l' àmbit de la
 comunió que garanteixen aquells ministeris. Sense ells, fàcilment cauríem en la
 dispersió i la subjectivitat. Amb ells, tot i la seva legítima pluralitat, l'Església
 forma un sol cos i un sol esperit. 

 D'altra banda, els Papa ens recorda la necessitat de cultivar i d'ampliar dia a dia, a
 tots els nivells, en el teixit de la vida de cada Església, espais de comunió.
 Esmenta, especialment, els consells presbiterals i pastorals. Anima a una escolta
 recíproca i eficaç entre pastors i fidels a fi que, units a priori en tot allò que és
 essencial, se sentin impulsats a convergir, normalment, àdhuc en el que és 
 opinable. El Papa acaba aquest capítol amb dues cites que inviten els pastors a fer
 atenció als fidels. Una de Sant Benet: «Déu inspira sovint als més joves allò que és
 millor». Una altra de Sant Paulí de Nola: «Estiguem pendents dels llavis dels
 fidels, perquè en cada Fidel bufa l'Esperit de Déu» (NMI 45). Són paraules que
 hem de tenir presents, sobretot, els bisbes, els preveres, els laics amb
 responsabilitats eclesials.

 Al centre de la comunió eclesial, la Missa 

 En aquesta perspectiva de la comunió, hi ha un fet que demana una especial
 atenció: molts cristians han disminuït o, sovint, deixat, el seu ritme de participació
 en l'Eucaristia. El pas de molts fills de l'Església a l'ambigua condició de catòlics
 no practicants és un fenomen que continua afeblint la comunió eclesial. Les
 comunitats no poden restar-hi indiferents. Cal escatir, en la mesura del possible,
 les causes de tants trencaments, anar a la recerca dels qui han marxat i obrir vies
 de retrobament i de reconciliació. Aquest esforç ha d'anar acompanyat 
 d'una intensificació de la catequesi del diumenge i de l'Eucaristia dominical.
 Aquesta, com ha assenyalat també Joan Pau II en la Novo millennio ineunte,
 «congregant setmanalment els cristians al voltant de la Paraula i del Pa de la vida,
 és l’antídot més natural contra la dispersió» (NMI 36). I ja els nostres avantpassats
 de la primera generació cristiana, reunits per a la celebració eucarística, pregaven
 així: «Tal com aquest pa dividit en bocins estava dispers sobre els turons i,
 recollits els grans, es va fer una sola cosa, així sigui reunida la vostra
 Església dels confins de la terra en el vostre regne» (La Didakhé, IX, 4). 
 
 La fidelitat a la Missa dominical ajuda a prioritzar, en la pastoral, no tant allò que
 nosaltres fem -organització, activitats, recursos humans- com el que el Senyor fa
 en nosaltres. Aquesta perspectiva amoroseix les nostres rigideses, ens apropa i ens
 fa gaudir del goig de la salvació, la qual no depèn de nosaltres. Ve de dalt, ja que
 de dalt hem nascut els batejats (Jo 2, 3). «Tal com de la farina eixuta -deia sant
 Ireneu- no se'n pot fer una massa única ni un sol pa si no s'hi tira aigua, tampoc
 nosaltres, que formem una multiplicitat, no podríem convertir-nos en una sola
 cosa en Crist sense aquella aigua que ve del cel» (Adversus haereses 3,17,1-3). 
 Germans i amics de les diòcesis amb seu a Catalunya: us hem parlat de diàleg
 entre nosaltres i amb el Senyor, us hem volgut animar a viure, cada dia amb més
 joia, una espiritualitat de comunió. Acabem recordant-vos que tot això té el seu
 centre impulsor en l'Eucaristia dominical. 

 Com ens recordava bellament el Concili Ecumènic Vaticà II, del qual s'acaben
 d'acomplir els 40 anys de la seva solemne inauguració a Roma, pel beat Joan
 XXIII, de tanta estimació entre nosaltres: «L'Església, per una tradició apostòlica
 que troba el seu origen en el dia mateix de la resurrecció de Crist, celebra el misteri
 pasqual cada vuit dies, en el dia que amb raó s'anomena "dia del Senyor" o
 diumenge. En aquest dia, els fidels han de reunir-se, a fi que, escoltant la paraula
 de Déu i participant en l'Eucaristia, facin el memorial de la passió, la resurrecció i
 la glòria del Senyor Jesús, i donin gràcies a Déu, que els féu renéixer a una
 esperança viva per la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts" (1Pe 1,3). Per això
 el diumenge és la festa primordial [...], dia d’alegria i d’alliberament del treball [...]
 és el fonament i el nucli de tot l'any litúrgic» (Constitució sobre la Litúrgia, 106).
 Desitgem que l'Eucaristia dominical doni vitalitat a les nostres esglésies i 
 les faci capaces de més diàleg i de més comunió. 
 
 Deixem-nos guiar per l'Esperit Sant, l'Esperit de Jesús. Perquè Ell alena en els
 nostres cors, sabem que Déu és amb nosaltres i mantenim viva l'esperança. Que
 els seus fruits -amor, goig, pau, fidelitat...- enriqueixin les nostres vides. Invoquem
 per a les nostres diòcesis, a l'inici de l'Advent, la intercessió de la Mare de Déu de
 Montserrat. A Ella preguem -amb els versos centenaris del Virolai de mossèn
 Cinto Verdaguer- tant pels qui s'abeuren en aquesta font, com pels qui encara no
 l'han descoberta: 

 Mística font de l'aigua de la vida, 
 rajau del cel al cor de mon país; 
 dons i virtuts deixau-li per florida; 
 feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 

 

 Bisbes de Catalunya, desembre de 2002

En un entorn difícil

Estem començant l'Advent: un temps litúrgic entranyable que ens prepara a acollir en els nostres cors la llum de Jesucrist que apuntava per a tots els homes i dones del món la nit del primer Nadal.

Hi ha una versió mundana –consumista– d'aquest temps, que tanca l'horitzó de la persona: les coses ens sedueixen i tenim la sensació que amb elles esdevenim autosuficients. No cal esperar ningú...

L'Advent cristià, en canvi, ens mou a fer lloc perquè Jesús pugui introduir se més plenament en les nostres vides. El necessitem. L'esperem. Només Ell ens fa trencar l'estretor d'un món tancat, sense sortida, egoista. Ell ens obre a Déu, el Pare que fonamenta la nostra germanor humana.

Justament d’això, de diàleg i comunió amb Déu i amb els germans, us volem parlar, cristians i cristianes, homes i dones de bona voluntat de Catalunya.

 

En un entorn difícil

Si avui ens posem a observar el nivell de recepció i de valoració que obtenen en la nostra societat civil la vida i l'acció de l'Església, fàcilment arribem a conclusions poc falagueres. 

En les imatges que ofereixen els mitjans de comunicació i, en general, en tot l'àmbit de la cultura, predominen les referències als aspectesconflictius, la crítica sovint poc matisada, la baixa consideració i, no rarament, l'atac o el menyspreu. 

Generalment aquestes actituds van adreçades a la institució eclesial, en els seus organismes i en les seves persones, sobretot les que exerceixen funcions de guiatge. Però, especialment en els últims anys, no rarament afecten també els continguts de la fe cristiana. 

Estem parlant, d'entrada, de fenòmens exteriors a les nostres comunitats. Però el clima mediàtic ho penetra tot i afecta també els creients, alguns dels quals se senten perplexos, mancats de resposta immediata i amb perill de fer una lectura de la seva fe i de la seva Església amb els ulls dels qui n'estan lluny o les miren amb hostilitat. En tot cas, el silenciament sistemàtic de Déu o la seva absència de tantes propostes de felicitat humana són factors que, volgudament o no, contribueixen a emboirar i a afeblir la fe cristiana i, atesa la tradició del nostre poble, acaben perjudicant el tremp moral de la nostra societat.

Aquestes observacions de tipus ambiental tenen, tanmateix, una contrapartida de signe positiu: quan ens apropem a les persones concretes, fàcilment ens adonem que no estan tan condicionades per l'entorn mediàtic i cultural com podria semblar. Això sol passar en tots els ordres de la vida, però és especialment freqüent en la vivència religiosa, la qual tendeix a mantenir-se en la intimitat personal. Ens trobem així amb situacions feliçment contradictòries: moltes persones que mantenen, globalment, actituds distants respecte de l'Església i

de la fe, reaccionen, en canvi, positivament davant les situacions límit de la vida, o davant la mort... o en contacte amb els bons exemples de generositat, de pobresa evangèlica i d'experiència de Déu de molts cristians... o l'acolliment cordial de tantes comunitats eclesials. 
A nosaltres, bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, aquesta situació ens preocupa i ens mou a parlar-ne avui, planerament, en aquesta carta. Voldríem que, en la centúria que estem començant, les nostres esglésies i el nostre poble avancessin decididament cap a aquella maduresa humana, social i cristiana que, el desembre de 1985, auguràvem en el document Arrels cristianes de Catalunya.

 

Déu és amb nosaltres

L'objectiu d'aquesta Carta és molt senzill: està en la línia de tants contactes, de tantes converses com mantenim amb vosaltres, al llarg de l'any. Conscients de l'entorn difícil que -com acabem d'apuntar- envolta el dia a dia del creient, us volem convidar a l'esperança. Déu és amb nosaltres, i la seva presència té més força que tots els dubtes, que totes les defallences, que tota la fatiga dels homes. 

Déu és amb nosaltres, si bé, moltes vegades, ens vénen a la boca aquelles paraules del profeta: «Realment ets un Déu que s'amaga» (Is 45,15). Recentment, glossant aquesta expressió, Joan Pau II ha dit: «Amb aquestes paraules, el profeta invita a reconèixer que Déu actua en la història, fins i tot si no apareix en primer pla. És Ell el director misteriós i invisible que respecta la llibertat de les seves criatures,

però, al mateix temps, té a la mà els fils de les situacions del món. La certesa de l'acció providencial de Déu és font d'esperança per al creient, que sap que pot comptar amb la presència constant d' aquell que ha fet la terra i l'ha formada, ell que li dóna solidesa». (Joan Pau II, «Els salms i càntics de la pregària de Laudes», 19).
 
Reconèixer Déu present en la nostra vida comporta bandejar la idolatria, no adorar déus que no poden salvar: “Ningú no és Déu fora de mi”, diu el Senyor (Is 45,21). Per això, juntament amb l'esperança en el Déu vivent, ens cal lucidesa per a alliberar-nos de tants ídols, vells i nous, sovint enlluernadors, que el voldrien substituir i ens enfonsen en la decepció. 

El pitjor que ens podria passar avui als fills de l'Església seria, d'una banda, que reaccionéssim amb actituds de tancament o de recel sistemàtic respecte d'una societat, la nostra, fortament marcada per l'agnosticisme i la poca fe. I, d'una altra, que l'ambient enfredorís la nostra vida cristiana, li llevés força comunicativa, trenqués la nostra comunió. Per això us proposem d' aprofundir en un doble diàleg: amb el món que ens envolta, al qual som enviats, i amb Déu «que us ha cridat a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist, Senyor nostre» (1Cor 1,9)
 

En diàleg amb la nostra societat

Pel que fa a la societat, volem mantenir-hi un diàleg permanent que aporti claredat. Objecte d'aquest diàleg serà, per part nostra , una invitació a la fe en Jesucrist, ara i aquí, lliure de malentesos, de manera que ningú no es vegi temptat a refusar-la per raons estranyes a la seva veritable naturalesa. Especialment avui, quan els canvis culturals, de formes de vida i de mentalitat generacional són tan forts i tan accelerats... quan la ciència fa aportacions noves i creix la diversitat en tots els ordres... volem restar atents a les veus dels nostres contemporanis. Sentim la necessitat d'atenir-nos a aquella alliberadora afirmació dels primers apòstols: «L'Esperit Sant i nosaltres hem decidit de no imposar-vos cap més càrrega que les indispensables... » (Ac 15,28). Ens sentim particularment responsables de sembrar en les generacions que arriben la llavor de l'Evangeli, lliure de la pols de la història, perquè «quan prediquem, no ens anuncien a nosaltres mateixos: anuncien que Jesucrist és el Senyor; i proclamen que sonm els vostres servidors per amor de Jesús» (2Co 4,5). 

Fruit d'aquest diàleg hi ha d'haver també, per part nostra, un discerniment acurat, a la llum de l'Esperit, que ens permeti de percebre, d'una banda, les afinitats de molts valors del nostre temps amb l' Evangeli i, d'una altra, ' existència de vies destructives que, sota la capa de progrés, desemboquen en una cultura de la mort. En aquest segon cas, assumim conscientment la incomoditat i la fortalesa del qui

rema contra corrent: «Prediquen no pas mirant de complaure els homes, sinó de complaure Déu, que examina els nostres cors» (1Te 2,4).
Però demanem respecte a la nostra diferència i al dret que tenim d'expressar-la, com una contribució al bé del país. 

Aquest esperit de diàleg amb la cultura del nostre temps i d'escolta de l'altre, sigui quina sigui la seva manera de pensar o de viure, no l'hem de situar només en el pla col·lectiu o institucional. Cada cristià, cada cristiana, és cridat a fer present la Bona Nova en el seu medi, a ser-hi imatge de l' amor del Pare i testimoni de la misericòrdia del salvador Jesús.
 

En diàleg amb Déu

Però no parlem només de diàleg entre nosaltres, és a dir, entre Església i societat. Us estem proposant, sobretot, un diàleg transcendent. Avui és freqüent que moltes persones s'abstinguin de tota relació amb Déu, al·llegant la complexitat del tema, la diversitat de propostes religioses o l'alteritat absoluta del Creador. Les estadístiques ens diuen que si el nombre d'ateus és limitat, creix, en canvi, el dels

agnòstics, és a dir, el dels qui no gosen pronunciar-se sobre aquesta qüestió fonamental. Nosaltres hem après de Jesucrist que la grandesa de Déu no el fa inaccessible. Ell, Jesús, n'és la porta (Jn 10,9). Per Ell sabem que darrere el nom de Déu hi ha la persona del nostre Pare del cel, «present en els llocs més amagats» (Mt 6,6). 
No cal tenir un nivell massa alt de coneixements religiosos per entrar en comunicació amb Déu. Tothom té la possibilitat d'adreçar-s'hi per Jesucrist. Es tracta de voler-ho, de fer-se conscient de la pròpia limitació, d'obrir espais de silenci en el nostre interior... potser de canviar, en les nostres cavil·lacions, el jo pel Tu. Aquest Tu, Ell, que per Jesucrist «il·lumina tots els homes» (Jn 1,9), fa la resta. Diu l'Evangeli: «... tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare...» (Mt 6,6). Volem invitar tots els
homes i dones de bona voluntat a pregar. És un pas capaç de canviar la vida. 
 
La pregària, però, no és solament paraula nostra que va cap a Déu. És, primer de tot, paraula de Déu que ve cap a nosaltres. Sense aquesta paraula que renova la ment i el cor de l'home, la nostra pregària podria restar confusa entre un munt d'idees i de sensacions. No seria diàleg, sinó monòleg. La paraula de Déu la tenim en els llibres inspirats per Ell, la Bíblia. Us invitem especialment a la lectura
freqüent dels Evangelis, tot recordant el que deia el Missatge del Concili Provincial Tarraconense: «Llegiu més la Bíblia, mediteu-la, pregueu amb ella.» Aquesta lectio divina escau, particularment, a l'esperit d'aquestes setmanes d'Advent. Es com un plugim que amoroseix la terra del nostre cor. Lectura, val a dir, acompanyada de reflexió: què m'està dient el Senyor, ara i aquí, amb la seva Paraula? Perquè si no aprenem a respondre a Déu, acabem oblidant-nos d'Ell.

Oberts als germans

El camí de Jesús -«Jo sóc el camí» (Jn 14,16)- tot obrint-nos al Pare, ens obre també als germans. Ell és el bon samarità que passa pel nostre costat, ens tracta amb amor i ens diu: «Vés, i tu fes igual» (Lc 10,37). Aquest Jesús que l'Evangeli ens mostra tan proper i que es declara, ell mateix, «benèvol i humil de cor» (Mt 11,29), és, en això, radicalment exigent. Condiciona el perdó de Déu a nosaltres al perdó que atorguem als germans (Mt 6,12), només als qui no judiquen el germà els assegura que no seran judicats (Mt 7,1) i vol que, abans de portar ofrenes a l'altar de Déu, correm a reconciliar-nos amb els qui estan ofesos amb nosaltres (Mt 5,23). És per tot això que, juntament amb el diàleg transcendent per la pregària i l'escolta de la paraula de Déu, us exhortem i ens exhortem a un diàleg compromès amb els germans, sobretot els pobres, els malalts i els estrangers. Un diàleg que arribi a la comunicació de béns. 
 

Una espiritualitat de comunió

Mirant cap a l'interior de les nostres comunitats, el primer desig que us volem expressar és aquest: «promoure una mentalitat i una espiritualitat de comunió» , com va dir el Concili Provincial Tarraconense (Res. 108). Més recentment, el Papa Joan Pau II ha expressat el mateix desig amb aquestes paraules: «fer de l'Església la casa i l'escola de la comunió» (Novo millennio iueunte, 43). I ha advertit,

justament, que «abans de promoure iniciatives concretes, cal desenvolupar una espiritualitat de comunió» (ibídem). 
La primera carta de Joan ens fa adonar, amb un paràgraf complexiu, del sentit i de l'abast transcendent de la nostra comunió. No es tracta d'un simple fet de concòrdia humana. Va molt mes enllà: «A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist» (1Jn 1,3). La comunió, doncs, passa per l'Església apostòlica -«nosaltres» , diu el text- però no s'hi atura: arriba més enllà, ens connecta amb Jesucrist i amb el Pare. Aquesta perspectiva ens dóna la mesura de la importància de la comunitat eclesial i, alhora, de la responsabilitat de tots els seus membres. Sovint els trencaments amb la comunitat -no sempre per causes objectivament greus- són a l'origen de crisis de fe. 

Avui la cultura ambiental valora molt la independència de criteri i l'expressió de tota mena d'opinions, les quals troben fàcilment un ressò mediàtic que les amplifica i també, moltes vegades, les distorsiona. Aquesta realitat, no mancada de valors positius, sovint incideix en la comunió eclesial de manera negativa. Unida a les limitacions humanes que tots tenim, a la lògica diversitat de mentalitats, d'esquemes culturals o d'opcions polítiques, contribueix a crear desconfiances i divergències entre els membres de l'Església: bisbes, preveres,

religiosos i religioses, laics, associacions... Hi ha el perill, aleshores, que els matisos diferencials d'uns i altres prenguin més relleu que la fe comuna que ens agermana i que la missió d'anunciar l'Evangeli que compartim. Cal fer atenció a aquest fenomen i afrontar-lo amb pau, consideració mútua, diàleg i confiança en el Senyor de l'Església. 
En la ja esmentada carta apostòlica Novo millennio ineunte, el Papa, referint-se a l'espiritualitat de comunió, exposa dos conceptes complementaris molt oportuns. 

D'una banda, recorda «els serveis específics de la comunió que són el ministeri petrí i, en estreta relació amb ell, la col·legialitat episcopal». «Es tracta -afegeix- de realitats que tenen el seu fonament i la seva consistència en el designi mateix de Crist sobre l'Església» (NMI 44). Quan parlem, doncs, del necessari diàleg eclesial i de la llibertat d'expressió, no podem oblidar que tenen lloc en l' àmbit de la comunió que garanteixen aquells ministeris. Sense ells, fàcilment cauríem en la dispersió i la subjectivitat. Amb ells, tot i la seva legítima pluralitat, l'Església forma un sol cos i un sol esperit. 

D'altra banda, els Papa ens recorda la necessitat de cultivar i d'ampliar dia a dia, a tots els nivells, en el teixit de la vida de cada Església, espais de comunió. Esmenta, especialment, els consells presbiterals i pastorals. Anima a una escolta recíproca i eficaç entre pastors i fidels a fi que, units a priori en tot allò que és essencial, se sentin impulsats a convergir, normalment, àdhuc en el que és

opinable. El Papa acaba aquest capítol amb dues cites que inviten els pastors a fer atenció als fidels. Una de Sant Benet: «Déu inspira sovint als més joves allò que és millor». Una altra de Sant Paulí de Nola: «Estiguem pendents dels llavis dels fidels, perquè en cada Fidel bufa l'Esperit de Déu» (NMI 45). Són paraules que hem de tenir presents, sobretot, els bisbes, els preveres, els laics amb responsabilitats eclesials.

Al centre de la comunió eclesial, la Missa

En aquesta perspectiva de la comunió, hi ha un fet que demana una especial atenció: molts cristians han disminuït o, sovint, deixat, el seu ritme de participació en l'Eucaristia. El pas de molts fills de l'Església a l'ambigua condició de catòlics no practicants és un fenomen que continua afeblint la comunió eclesial. Les comunitats no poden restar-hi indiferents. Cal escatir, en la mesura del possible, les causes de tants trencaments, anar a la recerca dels qui han marxat i obrir vies de retrobament i de reconciliació. Aquest esforç ha d'anar acompanyat

d'una intensificació de la catequesi del diumenge i de l'Eucaristia dominical. Aquesta, com ha assenyalat també Joan Pau II en la Novo millennio ineunte, «congregant setmanalment els cristians al voltant de la Paraula i del Pa de la vida, és l’antídot més natural contra la dispersió» (NMI 36). I ja els nostres avantpassats de la primera generació cristiana, reunits per a la celebració eucarística, pregaven així: «Tal com aquest pa dividit en bocins estava dispers sobre els turons i, recollits els grans, es va fer una sola cosa, així sigui reunida la vostra
Església dels confins de la terra en el vostre regne» (La Didakhé, IX, 4). 
 
La fidelitat a la Missa dominical ajuda a prioritzar, en la pastoral, no tant allò que nosaltres fem -organització, activitats, recursos humans- com el que el Senyor fa en nosaltres. Aquesta perspectiva amoroseix les nostres rigideses, ens apropa i ens fa gaudir del goig de la salvació, la qual no depèn de nosaltres. Ve de dalt, ja que de dalt hem nascut els batejats (Jo 2, 3). «Tal com de la farina eixuta -deia sant
Ireneu- no se'n pot fer una massa única ni un sol pa si no s'hi tira aigua, tampoc nosaltres, que formem una multiplicitat, no podríem convertir-nos en una sola cosa en Crist sense aquella aigua que ve del cel» (Adversus haereses 3,17,1-3). 
Germans i amics de les diòcesis amb seu a Catalunya: us hem parlat de diàleg entre nosaltres i amb el Senyor, us hem volgut animar a viure, cada dia amb més joia, una espiritualitat de comunió. Acabem recordant-vos que tot això té el seu centre impulsor en l'Eucaristia dominical. 

Com ens recordava bellament el Concili Ecumènic Vaticà II, del qual s'acaben d'acomplir els 40 anys de la seva solemne inauguració a Roma, pel beat Joan XXIII, de tanta estimació entre nosaltres: «L'Església, per una tradició apostòlica que troba el seu origen en el dia mateix de la resurrecció de Crist, celebra el misteri pasqual cada vuit dies, en el dia que amb raó s'anomena "dia del Senyor" o diumenge. En aquest dia, els fidels han de reunir-se, a fi que, escoltant la paraula de Déu i participant en l'Eucaristia, facin el memorial de la passió, la resurrecció i la glòria del Senyor Jesús, i donin gràcies a Déu, que els féu renéixer a una esperança viva per la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts" (1Pe 1,3). Per això el diumenge és la festa primordial [...], dia d’alegria i d’alliberament del treball [...] és el fonament i el nucli de tot l'any litúrgic» (Constitució sobre la Litúrgia, 106). Desitgem que l'Eucaristia dominical doni vitalitat a les nostres esglésies i

les faci capaces de més diàleg i de més comunió.
 
Deixem-nos guiar per l'Esperit Sant, l'Esperit de Jesús. Perquè Ell alena en els nostres cors, sabem que Déu és amb nosaltres i mantenim viva l'esperança. Que els seus fruits -amor, goig, pau, fidelitat...- enriqueixin les nostres vides. Invoquem per a les nostres diòcesis, a l'inici de l'Advent, la intercessió de la Mare de Déu de Montserrat. A Ella preguem -amb els versos centenaris del Virolai de mossèn Cinto Verdaguer- tant pels qui s'abeuren en aquesta font, com pels qui encara no l'han descoberta: 
Mística font de l'aigua de la vida, 
rajau del cel al cor de mon país; 
dons i virtuts deixau-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 
 

Bisbes de Catalunya, desembre de 2002
1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved