Missatge de Joan Pau II per a la 35a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 
27 de maig de 2001

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Tema: "Prediqueu-ho des dels teulats": l'Evangeli a l'Era de la Comunicació Global 

1. El tema que he escollit per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 2001 reprèn les paraules de Jesús mateix. No podria ser d'una altra manera perquè nosaltres prediquem només Crist. Ricordem les paraules que adreça als seus primers deixebles: «Allò que us dic a les tenebres digueu-ho a plena llum, i allò que escolteu a l'orella prediqueu sobre els teulats» (Mt 10, 27). En el secret del nostre cor, hem escoltat la veritat de Jesús. Ara hem de proclamar aquesta veritat des dels teulats. 

En el món actual quasi tots els nostres teulats es caracteritzen perquè són un bosc de trasmissors i d'antenes que envien i reben missatge de tota mena des de i cap als quatre punts de l'horitzó. És de vital importància garantir que entre aquests nombrosos missatges hi sigui la Paraula de Déu. Avui proclamar la fe des dels teulats significa proclamar la Paraula de Jesús al món dinàmic de les comunicacions socials i a través d'elles. 

2. En totes les cultures i a totes les èpoques, i certament també en les trasformacions socials actuals, les persones es plantegen sempre les mateixes qüestions fonamentals sobre el significat de la vida: «Qui sóc? D'on vinc i a on vaig? Per què existeix el mal? Què hi haurà després d'aquesta vida?» (Fides et Ratio,  n. 1). A totes les èpoques l'Església ofereix l'única resposta que satisfà definitivament els interrogants profundíssims del cor humà: Jesucrist mateix, «que revela plenament l'home a l'home i li fa notar la seva altíssima vocació» (Gaudium et spes, n. 22). Per tant, la nostra veu de cristians no es pot callar mai perquè el Senyor ens ha confiat la paraula de salvació a la qual anhela tot cor humà. L'evangeli ofereix la perla preciosa que tots cerquem (cfr Mt 13, 45-46). 

En consequència, l'Església no pot deixar de comprometre's cada vegada més profundament en el món tan canviant de les comunicacions socials. La xarxa mundial de les comunicacions socials s'està estenent i està esdevenint cada vegada més complexa i els mitjans de comunicació social tenen un efecte cada cop més visible en la cultura i la seva trasmissió. Així com temps enrere els esdeveniments simplement eren reportats, ara sovint són creats per satisfer les exigències dels mitjans de comunicació. D'aquí que la relació entre la realitat i els mitjans de comunicació social sigui cada vegada més intricada, i això origina un fenomen ambivalent. D'una banda, pot desaparèixer la distinció entre veritat i il·lusió, però, de l'altra, es poden perdre oportunitats sense precedents per fer que la veritat estigui tan accessible com sigui possible a un nombre més gran de persones. El deure de l'Església és garantir que es realitzi aquesta última eventualitat. 

3. El món dels mitjans de comunicació social a vegades pot semblar indiferent i àdhuc hostil a la fe i a la moral cristiana. Això és degut en part al fet que la cultura dels mitjans de comunicació social està tan profundament imbuïda d'un senit típicament postmodern que la seva única veritat absoluta és que no existeixen veritats absolutes o que, si existissin, sertien inaccessibles a la raó humana i, per tant, irrellevants. Des d'aquest punto de vista cel que compta no és la veritat, sinó «la història». Si alguna cosa és digna de ser divulgada o és font d'entreteniment, la temptació de bandejar les consideracions sobre la seva versemblança resulta gairebé irresistibile. En conseqüència, el món dels mitjans de comunicació social a vegades apareix com un ambient encara més hostil a l'evangelitzazió que el món pagà en el qual actuaven els apòstols. Tanmateix, igaul com els primers testimonis de la Bona Nova no es van fer enrere davant l'adversitat, no ho haurien de fer tampoc els actuals seguidors de Crist. La crida de sant Pau encara ressona entre nosaltres: «Ai de mi si no prediqués l'Evangeli!» (1 Cor 9, 16). 

Malgrat que el món dels mitjans de comunicació social a vegades pot semblar en contrast amb el missatge cristià, ofereix també oportunitats uniques per proclamar la veritat salvadora de Crist a tota la família humana. Pensem, per exemple, en les trasmissions per via satèl·lit de cerimònies religioses que sovint arriben a un públic mundial, o en la capacitat positiva d'Internet per trasmetre informacions i ensenyaments de caràcter religiós superant les barreres i les fronteres. Els qui van predicar l'Evangeli abans de nosaltres mai no s'haurien pogut imaginar un públic tan ampli. A la nostra època l'Església ha de fer un ús actiu i creatiu dels mitjans de comunicació social. Els catòlics no haurien de tenir por d'obrir les portes de les comunicacions socials a Crist per tal que la Seva Bona Nova pugui ser sentida des dels teulats del món! 

4. I també és de vital importància que a l'inici d'aquest nou mil·lenni recordem la missió ad gentes  que Crist ha confiat a l'Església. Prop de dues terceres parts dels sis mil milions d'habitants del món no coneixen realment Jesucrist i molts d'ells viuen en països amb antigues arrels cristianes, on grups sencers de batejats han perdut el sentit viu de la fe o ja no es consideren  membres de l'Església, i menen una vida allunyada del Senyor i del Seu Evangeli (cfr Redemptoris missio, n. 33). És clar que una resposta eficaç a aquesta situació exigeix quelcom més que l'actuació dels mitjans de comunicació social, tanmateix en la lluita per fer front a alguns reptes el cristians no pooden ignorar el món de les comunicacions socials. De fet, mitjans de comunicació social de tota mena poden acomplir un paper essencial en l'evangelització directa i en la trasmissió de la veritat i de valors que sostenen i acreixen la dignitat del l'home. La presència de l'Església en els mitjans de comunicació social és un aspecte important de la inculturació de l'Evangel que requereix la nova evangelització a la qual l'Esperit Sant exhorta l'Església en el món. 

Mentre tota l'Església cerca de tenir en compte aquesta exhortació de l'Esperit, els comunicadors cristians tenen «un deure profètic, una vocació: parlar contra els falsos déus i ídols d'avui, el materialisme, l'hedonisme, el consumisme, el nacionalisme mesquí...» (Etica nella comunicazione, n. 31). Sobretot tenen el deure i el privilegi de declarar la veritat, la veritat gloriosa obre la vida i sobre el destí de l'home que es revela en el Verb encarnat. Que els catòlics compromesos en el món de les comunicacions socials prediquin la veritat de Jesús encara més joiosament i més coratjosament des dels teulats per tal que tots els homes i dones puguin conèixer l'amor que és el centre de la comunicació que Déu fa de si mateix en Jesucrist, el mateix ahir, avui i pels segles (cfr Eb 13, 8). 

Vaticà, 24 de gener de 2001, memorial de sant Francesc de Sales. 

JOANNES PAULUS II

[Traducció de l'italià: Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià]
1
© Parròquia de Sarrià, 2001. All rights reserved