PONTIFICIUM CONSILIUM DE COMMUNICATIONIBUS SOCIALIBUS

“Internet: Un nou fòrum per proclamar l’Evangeli”
Missatge del Papa per a la 36a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials
12 de maig de 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907 · A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Estimats germans i germanes, 

 1. L’Església en totes les èpoques prossegueix l’obra que es va iniciar el dia de la Pentecosta, quan els apòstols, amb la força de l’Esperit Sant, van anar pels camins de Jerusalem a predi-car l’Evangeli de Jesucrist en diverses llengües (cfr At 2,5-11). En els segles successius, aquesta missió evangelit-zadora s’ha difós arreu del món, en la mesura que el cristianisme s’ha assentat en molts indrets i ha après a parlar les diverses llengües del món, sempre en obediència al mandat de Crist d’anunciar l’Evangeli a totes les nacions (cfr Mt 28, 19-20). 

Tanmateix, la història de l’evangelització no és tan sols una qüestió d’expansió geogràfica, sinó que l’Església ha hagut de traspassar mol-tes barreres culturals, cada una de les quals ha requerit nova energia i imagi-nació en l’anunci  de l’únic Evangeli de Jesucrist. 

L’època de les grans descobertes, el Renaixement i la invenció de la impremta, la revolució industrial i el naixement del món modern: també aquests han estat moments de transi-ció que han requerit noves formes d’evangelització. Ara, amb la revolució actual de les comunicacions i de la informació, l’Església es troba sens dubte davant d’una altre repte decisiu. Així doncs, és oportú que en aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 2002 reflexionem sobre el tema: “Internet: un nou fòrum per proclamar l’Evangeli”. 

2. Internet és certament un nou “fòrum”, en el sentit que s’atribuïa a aquest terme en l’antiga Roma, és a dir, un espai públic on s’exercia la política i els afers, on es complien els deures religiosos, on es desenvolupava gran part de la vida social de la ciutat i on la naturalesa humana es mostrava en la seva excel·lència i la seva misè-ria. Era un espai urbà molt concorregut i caòtic, que reflectia la cultura domi-nant, però que també creava una cultura pròpia. Això també és vàlid per al ciberespai, que és una nova frontera que es desclou a l’inici d’aquest mil·lenni. Com les noves fronteres d’altres èpo-ques, també aquesta és una barreja de perills i de promeses, no exempta d’aquell sentit d’aventura que ha caracteritzat altres grans períodes de canvi. Per a l’Església, el nou món del ciberespai exhorta a la gran aventura d’utilitzar el seu potencial per anunciar el missatge evangèlic. Aquest repte és l’essència del significat que, a l’inici del mil·lenni, revesteixen el seguiment de Crist i el seu mandat “aneu mar endins”: Duc in altum! (Lc 5, 4). 

3. L’Església s’aproxima a aquest mitjà amb realisme i confiança. Com d’altres instruments de comunicació, aquest és un mitjà i no un fi en si mateix. Inter-net pot oferir oportunitats magnífiques d’evangelització si s’utilitza amb com-petència i amb una consciència clara de la seva força i de les seves febleses. Sobretot oferint informacions i susci-tant interessos, fa possible un primer encontre amb el missatge cristià, en particular per als joves que cada vegada més recorren al ciberespai com si fos una finestra sobre el món. És important, doncs, que la comunitat cristiana ideï maneres molt pràctiques per ajudar els qui hi entren en contacte per primera vegada a través d’Internet, a passar del món virtual del ciberespai al món real de la comunitat cristiana. 

En una etapa successiva, Internet pot facilitar fins i tot el tipus de procedi-ment que l’evangelització requereix. En particular, en una cultura que no ofe-reix cap suport, la vida cristiana demana una instrucció i una catequesi permanents i aquesta és potser l’àrea en què Internet pot proporcionar una ajuda excel·lent. 

Ja existeixen a la xarxa moltes fonts d’informació, documentació i instrucció sobre l’Església, la seva història i la seva tradició, la seva doctrina i el seu compromís en tots els camps, arreu del món.

Així doncs, és clar que, si bé mai no podrà substituir l’experiència profunda de Déu que només la vida litúrgica i sagramental de l’Església pot oferir, Internet podrà proporcionar certament un suplement i un suport únics tan per preparar l’encontre amb Crist en la comunitat, com per mantenir els nous creients en el camí de fe que inicien. 

4. No obstant això, es plantegen algu-nes qüestions necessàries, fins i tot òbvies, en la utilització d’Internet per la causa  de l’evangelització. De fet, la característica essencial d’Internet consisteix a proporcionar un flux quasi infinit d’informacions, moltes de les quals duren tan sols uns instants. En una cultura que es nodreix de l’efímer, fàcilment es pot córrer el risc de creure que el que compten són els fets més que els valors. Internet ofereix moltes nocions, però no ensenya valors i quan es descuiden els valors la nostra pròpia humanitat en surt minada i l’home perd fàcilment de vista la seva dignitat transcendent. Malgrat el seu enorme potencial de bé, algunes maneres degradants i danyoses d’utilitzar Inter-net són de tots conegudes i les autori-tats públiques tenen certament la responsabilitat de garantir que aquest instrument meravellós serveixi al bé comí i no esdevingui danyós. 

D’altra banda, Internet redefineix de manera radical la relació psicològica d’una persona amb l’espai i el temps. Atrau l’atenció allò que és tangible, útil, disponible immediatament. Pot fer perdre l’estímul a pensar i a reflexionar amb profunditat, mentre que l’ésser humà té una necessitat vital de temps i de tranquil·litat interior per ponderar i examinar la vida i els seus misteris i per adquirir gradualment un domini madur de si mateix i del món que l’envolta. 

La comprensió i la saviesa són el fruir d’un esguard contemplatiu sobre el món i no s’adquireixen amb la mera adquisició de fets, per molt interes-sants que siguin. Són el resultat d’una intuïció que penetra el significat més profund de les coses en relació entre ells i amb tota la realitat. 

A més, com a “fòrum” en què pràcti-cament tot és acceptable i quasi res no és durador, Internet afavoreix una manera de pensar relativista i a vega-des alimenta l’evasió de la responsabi-litat i del compromís personals. 

En aquest context, de quina manera hem de conrear aquella saviesa que no s’adquireix amb la informació, sinó amb la intuïció, aquella saviesa que comprèn la diferència entre el que és just i el que és equivocat i que sosté l’escala de valors que deriva d’aquesta diferència? 

5. El fet que mitjançant Internet les persones multipliquin els seus contac-tes d’una manera fins ara impensable ofereix possibilitats meravelloses per a la difusió de l’Evangeli. Però també és cert que les relacions mediatitzades electrònicament mai no podran subs-tituir el contacte humà directe, que requereix una evangelització autèntica. De fet, l’evangelització depèn sempre del testimoniatge personal d’aquells als quals els ha estat manat d’evangelitzar (cfr Rm 10, 14-15). De quina manera l’Església encamina des del tipus de contacte que Internet fa possible cap aquella comunicació més profunda que requereix l’anunci cristià? De quina manera desenvolupem el primer con-tacte i el primer intercanvi d’informacions que Internet fa possible? 

Sens dubte, la revolució electrònica té en si la promesa de grans progressos per al món en via de desenvolupa-ment, però també existeix l’eventualitat que agreugi de fet les desigualtats existents i que les diferèn-cies en la informació i les comunicaci-ons siguin més profundes. Com podem garantir que la revolució  de la infor-mació i de les comunicacions que té en Internet el seu primer motor, actuï a favor de la globalització del desenvolu-pament humà i de la solidaritat, objec-tius lligats estretament a la missió evangelitzadora de l’Església? 

Finalment, en aquests temps difícils, permeteu-me que em pregunti: de quina manera podem garantir que aquest instrument meravellós, conce-but originàriament en l’àmbit de les operacions militars, pugui ara servir la causa de la pau? Pot promoure aquella cultura del diàleg, de la participació, de la solidaritat i de la reconciliació sense la qual la pau no pot florir? L’Església creu que això és possible. Per garantir-ho està decidida a entrar en aquest nou “fòrum”, proveïda amb l’Evangeli de Crist, el Príncep de la Pau. 

6. Internet permet que milions d’imatges apareguin sobre milions de pantalles arreu del món. D’aquesta galàxia d’imatges i sons, n’emergirà el rostre de Crist? Si sentirà la seva veu? Perquè només quan es veurà el seu rostre i se sentirà la seva veu el món coneixerà la “bona nova” de la nostra redempció. Aquest és el fi de l’evangelització i això farà d’Internet un espai humà autèntic, perquè si no hi ha lloc per a Crist, no hi ha espai per a l’home. En aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, exhorto tota l’Església a traspassar amb coratge aquesta nova fita, per “anar mar endins” en la xarxa, per tal que, ara com en el passat, el gran compromís de l’Evangeli i de la cultura pugui mostrar al món “la glòria divina que brilla sobre el rostre de Crist” (2 Cor 4,6). Que el Senyor beneeixi tots aquells que treballen per a aquest fi. 

Vaticà, 24 de gener de 2001, memorial de sant Francesc de Sales. 
 

JOANNES PAULUS II

 [Traducció de l'italià: Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià]
1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved