PONTIFICIUM CONSILIUM DE COMMUNICATIONIBUS SOCIALIBUS

“Els mitjans: xarxa de comunicació, comunió i cooperació”
MISSATGE PER A LA XL JORNADA MUNDIAL DE LES COMUNICACIONS SOCIALS

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907 · A/e:santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
Benvolguts germans i germanes,

1. En complir-se el quarantè aniversari de la cloenda del Concili Vaticà II, m'alegra recordar-ne el Decret sobre els mitjans de comunicació social, Inter Mirifica, que va assenyalar especialment el poder dels mitjans per exercir una influència en tota la societat humana. La necessitat d'eines que ajudin al bé de la humanitat m'ha impulsat a reflexionar, en el meu primer missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, sobre la idea dels mitjans com una xarxa que facilita la comunicació, la comunió i la cooperació.

Sant Pau, a la carta als Efesis, descriu vivament la nostra vocació humana com la de “participants de la naturalesa divina” (Dei verbum, 2): per Crist tenim accés al Pare en l'Esperit; ja no som estrangers i forasters, sinó ciutadans del poble sant i els membres de la família de Déu, transformant-nos en un temple sant, el lloc on Déu resideix (cf. Ef 2,18-22). Aquest sublim retrat d'una vida de comunió posa en moviment tots els aspectes de la nostra vida com a cristians. La invitació a acollir amb autenticitat l'autocomunicació de Déu en Crist significa, en realitat, una crida a reconèixer la seva força dinàmica dins nostre, que des d'aquí es vol propagar als altres i estendre's arreu del món, perquè el seu amor sigui realment la mesura prevalent en el món (cf. Homilia per a la Jornada Mundial de la Joventut, Colònia, 21 d'agost 2005).

2. Els avenços tecnològics en els mitjans han guanyat, d'alguna manera, temps i espai, fent la comunicació entre les persones tant instantània com directa, malgrat estar separades per distàncies enormes. Aquest desenvolupament presenta un potencial enorme per servir al bé comú i “constitueix un patrimoni que cal salvaguardar i promoure” (El ràpid desenvolupament, 10). No obstant això, com tots sabem, el nostre món està lluny de ser perfecte. Diàriament se'ns recorda que la immediatesa de la comunicació no necessàriament es tradueix en la construcció de la cooperació i la comunió en la societat.

Il·luminar les consciències dels individus i ajudar a formar-ne el pensament mai no és una tasca neutral. La comunicació autèntica demanda valor i decisió radicals. Requereix la determinació d'aquells que treballen en els mitjans per a no afeblir-se sota el pes de tanta informació ni per a conformar-se amb veritats parcials o provisionals. Per contra, requereix tant la recerca com la transmissió d'allò que és el sentit i el fonament últim de l'existència humana, personal i social (cf. Fides et ratio, 5). D'aquesta forma, els mitjans poden contribuir constructivament a la propagació de tot el que és bo i veritable.

3. La crida als mitjans de comunicació d'avui a ser responsables, a ser protagonistes de la veritat i promotors de la pau que aquella comporta suposa molts reptes. Encara que els diversos instruments de comunicació social faciliten l'intercanvi d'informació i d'idees i l'entesa mútua entre grups, també estan tenyits d'ambigüitat. Alhora que faciliten “una gran taula rodona” per al diàleg, algunes tendències dintre dels mitjans engendren una forma de monocultura que enfosqueix el geni creador, redueix la subtilesa del pensament complex i desestima l'especificitat de pràctiques culturals i la particularitat de la creença religiosa. Aquestes són distorsions que es produeixen quan la indústria dels mitjans es redueix al servei de si mateixa o funciona solament guiada pel lucre, perdent el sentit de responsabilitat cap al bé comú.

Així, doncs, s'han de fomentar sempre el relat precís dels esdeveniments, l'explicació completa dels fets d'interès públic i la presentació justa de diversos punts de vista. La necessitat de sostenir i donar suport a la vida matrimonial i familiar és particularment important, precisament perquè es relaciona amb el fonament de cada cultura i societat (cf. Apostolicam actuositatem, 11).

En col·laboració amb els pares, les indústries de la comunicació social i l'entreteniment poden ajudar en la difícil però altament satisfactòria vocació d'educar la infantesa, amb la presentació de models edificants de vida i amor humans (cf. Inter mirifica, 11). És molt descoratjador i destructiu per a tots nosaltres quan succeeix el contrari. No s'entristeixen els nostres cors especialment quan els joves són subjectes d'expressions degradants o falses d'amor que ridiculitzen la dignitat que Déu ha atorgat a cada persona humana i que minen els interessos de la família?

4. Per motivar tant una presència constructiva com una percepció positiva dels mitjans a la societat, vull reiterar la importància dels tres passos que va identificar el meu venerat predecessor el papa Joan Pau II, necessaris per al servei que han de prestar al bé comú: formació, participació i diàleg (cf. El ràpid desenvolupament, 11).

La formació en l'ús responsable i crític dels mitjans ajuda les persones a utilitzar-los de manera intel·ligent i apropiada. L'impacte profund que els mitjans electrònics en particular exerceixen en generar un nou vocabulari i imatges, que s'introdueixen tan fàcilment a la societat, no s'hauria de sobrevalorar. Precisament perquè els mitjans contemporanis configuren la cultura popular, ells mateixos s'han de sobreposar a tota temptació de manipular, especialment els joves, i per contra s'han d'impulsar en el desig de formar i servir. D'aquesta manera, protegeixen el teixit de la societat civil, tan valuós per a la persona humana, en comptes d'erosionar-lo..

La participació en els mitjans sorgeix de la seva naturalesa: són un bé destinat a tota persona. Com a servei públic, la comunicació social requereix un esperit de cooperació i de coresponsabilitat, fent una atenció escrupolosa en l'ús dels recursos públics i en l'exercici dels càrrecs públics (cf. Ètica en les comunicacions socials, 20), inclòs el recurs a marcs normatius i a d'altres mesures o estructures dissenyades per assolir aquest objectiu.

Finalment, els mitjans de comunicació han d'aprofitar i exercir les grans oportunitats que els brinden la promoció del diàleg, l'intercanvi de coneixements, l'expressió de solidaritat i els vincles de pau. D'aquesta manera, es transformen en recursos incisius i valuosos per a la construcció de la civilització de l'amor que tota persona anhela.

Estic segur que si es fan esforços seriosos per promoure aquests tres passos s'ajudarà els mitjans a desenvolupar-se sòlidament com una xarxa de comunicació, comunió i cooperació, que ajudi els homes, les dones i els nens a prestar més atenció a la dignitat de la persona humana, a ser més responsables i oberts als altres, especialment als membres més necessitats i febles de la societat (cf. Redemptor hominis, 15; Ètica en les comunicacions socials, 4).

Per acabar, reprenc les paraules encoratjadores de sant Pau: Crist és la nostra pau. En ell som un sol poble (cf. Ef 2,14). Trenquem junts els murs divisoris de l'hostilitat i construïm la comunió d'amor segons els designis que el Creador ens va donar a conèixer per mitjà del seu Fill!

El Vaticà, 24 de gener de 2006, festa de sant Francesc de Sales 
 

BENET XVI


 [traducció al català: Sant Vicenç de Sarrià]

1
© Parròquia de Sarrià, 2006. All rights reserved