Missatge del Sant Pare Benet XVI 
per a la Jornada Mundial de les Missions

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907 · A/e:santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
En ocasió de la Jornada mundial de les missions vull invitar-vos a reflexionar sobre la urgència persistent d’anunciar l’evangeli també en el nostre temps. El manament missioner continua sent una prioritat absoluta per a tots els batejats, cridats a ser «servents i apòstols de Crist Jesús» en aquest inici de mil·lenni. El meu venerat predecessor, el servent de Déu Pau VI, en l’exhortació apostòlica Evangelii nuntiandi va afirmar que «evangelitzar constitueix el goig i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda» (n. 14).

Com a model d’aquest compromís apostòlic, vull indicar de manera particular sant Pau, l’apòstol dels gentils, perquè aquest any celebrem un jubileu especial dedicat a ell. És l’Any Paulí, que ens ofereix l’oportunitat de familiaritzar-nos amb aquest insigne apòstol que va rebre la vocació de proclamar l’evangeli als gentils, segons el que el Senyor li havia anunciat: «Vés! Jo t’enviaré lluny, als pobles pagans» (Ac 22,21). ¿Com no aprofitar l’oportunitat que aquest Jubileu especial ofereix a les Esglésies locals, a les comunitats cristianes i a cadascun dels fidels, per a propagar fins als últims confins de la terra l’anunci de l’evangeli, «poder de Déu per a salvar tots els qui creuen»? (Rm 1,16).

1. La humanitat necessita ser alliberada

La humanitat necessita ser alliberada i redimida. La creació mateixa —diu sant Pau— sofreix i té l’esperança d’entrar en la llibertat dels fills de Déu (cf. Rm 8,19-22). Aquestes paraules són vertaderes també en el món d’avui. La creació pateix. La humanitat pateix i espera la vertadera llibertat, espera un món diferent, millor; espera la «redempció». I, en el fons, sap que aquest món nou esperat suposa un home nou, suposa «fills de Déu». Vegem més de prop la situació del món d’avui.

El panorama internacional, d’una banda, presenta perspectives prometedores de desenvolupament econòmic i social; i, per una altra, ofereix a la nostra atenció preocupacions fortes pel que fa al futur mateix de l’home. En no pocs casos, la violència marca les relacions entre les persones i entre els pobles; la pobresa oprimeix milions d’habitants; les discriminacions i fins i tot les persecucions per motius racials, culturals i religiosos obliguen moltes persones a fugir dels seus països per a cercar refugi i protecció en altres llocs; quan el progrés tecnològic no té com a finalitat la dignitat i el bé de l’home, ni està ordenat a un desenvolupament solidari, perd la seva força de factor d’esperança i corre el perill d’accentuar els desequilibris i les injustícies ja existents. Hi ha, a més, una amenaça constant pel que fa a la relació home-ambient, a causa de l’ús indiscriminat dels recursos, amb repercussions també sobre la salut física i mental de l’ésser humà. El futur de l’home corre perill a causa dels atemptats contra la seva vida, atemptats que assumeixen diverses formes i maneres.

Davant aquest escenari, «perplexos entre l’esperança i l’angoixa, ens sentim ofegats per la inquietud» (cf. Gaudium et spes, 4), i ens preguntem preocupats: Què serà de la humanitat i de la creació? Hi ha esperança per al futur? O millor, hi ha un futur per a la humanitat? I com serà aquest futur? Als creients, la resposta a aquests interrogants ens ve de l’evangeli. Crist és el nostre futur i, com vaig escriure en la carta encíclica Spe salvi, el seu evangeli és comunicació que «canvia la vida», dóna l’esperança, obre de bat a bat la porta fosca del temps i il·lumina el futur de la humanitat i de l’univers (cf. n. 2).

Sant Pau havia comprès molt bé que només en Crist la humanitat pot trobar redempció i esperança. Per això, sentia que era urgent la missió d’«anunciar la promesa de la vida que ve per Jesucrist» (2Tm 1,1), «la nostra esperança» (1Tm 1,1), perquè tothom pogués compartir la mateixa herència, sent partícips de la promesa per mitjà de l’evangeli (cf. Ef 3,6). Era conscient que la humanitat, privada de Crist, està «en el món sense esperança i sense Déu» (Ef 2,12); «sense esperança, perquè estaven en el món sense Déu» (cf. Spe salvi, 3). Efectivament, «qui no coneix Déu, encara que tingui moltes esperances, en el fons està sense esperança, sense la gran esperança que sosté tota la vida (cf. Ef 2,12)» (ib., 27).

2. La missió és qüestió d’amor

És, doncs, una obligació urgent per a tots anunciar Crist i el seu missatge salvífic. «Ai de mi» —afirmava sant Pau— «si no anunciés l’evangeli!» (1Co 9,16). En el camí de Damasc havia experimentat i comprès que la redempció i la missió són obra de Déu i del seu amor. L’amor a Crist el va impulsar a recórrer els camins de l’imperi romà com a herald, apòstol, pregoner i mestre de l’evangeli, del qual es proclamava «ambaixador encadenat» (Ef 6,20). La caritat divina el va portar a fer-se «tot amb tots per salvar-ne alguns» (1Co 9,22).

Contemplant l’experiència de sant Pau, comprenem que l’activitat missionera és resposta a l’amor amb què Déu ens estima. El seu amor ens redimeix i ens impulsa a la missio ad gentes; és l’energia espiritual capaç de fer créixer en la família humana l’harmonia, la justícia, la comunió entre les persones, les races i els pobles, a la qual tots aspiren (cf. Deus caritas est, 12). Per tant, Déu, que és amor, és qui condueix l’Església a les fronteres de la humanitat, qui crida els evangelitzadors a beure «de la primera i originària font que és Jesucrist, del cor traspassat del qual brolla l’amor de Déu» (Deus caritas est, 7). Només d’aquesta font pot sorgir l’atenció, la tendresa, la compassió, l’acolliment, la disponibilitat, l’interès pels problemes de la gent i les altres virtuts que necessiten els missatgers de l’evangeli per deixar-ho tot i dedicar-se completament i incondicionalment a difondre pel món el perfum de la caritat de Crist.

3. Evangelitzar sempre

Mentre continua sent necessària i urgent la primera evangelització en no poques regions del món, l’escassetat de clergat i la manca de vocacions afecten avui moltes diòcesis i instituts de vida consagrada. És important reafirmar que, fins i tot enmig de dificultats creixents, el manament de Crist d’evangelitzar totes les gents continua sent una prioritat. Cap raó no pot justificar un alentiment o un estancament, perquè «la tasca de l’evangelització de tots els homes constitueix la missió essencial de l’Església» (Evangelii nuntiandi, 14). Aquesta missió «es troba encara als inicis i hem de comprometre’ns amb totes les nostres energies al seu servei» (Redemptoris missio, 1).

Com no pensar aquí en el macedoni que, apareixent-se en somnis a sant Pau, cridava: «Passa a Macedònia i ajuda’ns»? Avui són innombrables els qui esperen l’anunci de l’evangeli, els qui es troben assedegats d’esperança i d’amor. Quants es deixen interpel·lar fins al fons per aquesta petició d’ajuda que s’eleva de la humanitat, ho deixen tot per Crist i transmeten als homes la fe i l’amor a ell! (cf. Spe salvi, 8).

4. Ai de mi si no anunciés l’evangeli! (1Co 9,16)

Estimats germans i germanes, «Duc in altum»! Entrem mar endins en el vast mar del món i, seguint la invitació de Jesús, calem sense por les xarxes, confiant en la seva ajuda constant. Sant Pau ens recorda que predicar l’evangeli no és motiu de glòria (cf. 1Co 9,16), sinó obligació i goig. Estimats germans bisbes, seguint l’exemple de sant Pau, cadascú ha de sentir-se «presoner per causa de Jesucrist a favor dels pagans» (cf. Ef 3,1), sabent que en les dificultats i en les proves podrà comptar amb la força que procedeix d’ell. El bisbe no sols és consagrat per a la seva diòcesi, sinó per a la salvació de tot el món (cf. Redemptoris missio, 63). Com l’apòstol sant Pau, està cridat a preocupar-se de les persones llunyanes que encara no coneixen Crist, o que encara no han experimentat el seu amor, que allibera; ha d’esforçar-se per fer que tota la comunitat diocesana sigui missionera, contribuint de bon grat, segons les possibilitats, a enviar preveres i laics a altres Esglésies per al servei de l’evangelització. La missio ad gentes es converteix així en el principi unificador i convergent de tota la seva activitat pastoral i caritativa.

Vosaltres, estimats preveres, els primers col·laboradors dels bisbes, sigueu pastors generosos i evangelitzadors entusiastes. No pocs de vosaltres, en aquests decennis, us heu desplaçat a territoris de missió com a resposta a l’encíclica Fidei donum, de la qual fa poc hem commemorat el 50è aniversari, i amb la qual el meu venerat predecessor, el servent de Déu Pius XII, va impulsar la cooperació entre les Esglésies. Confio que no disminueixi aquesta tensió missionera a les Esglésies locals, malgrat l’escassetat de clergat que afligeix moltes d’elles.

I vosaltres, estimats religiosos i religioses, que per vocació us caracteritzeu per una forta connotació missionera, porteu l’anunci de l’evangeli a tothom, especialment els qui són lluny, per mitjà d’un testimoniatge coherent de Crist i un seguiment radical del seu evangeli.

Tots vosaltres, estimats fidels laics, que treballeu en els diferents àmbits de la societat, sou cridats a participar, de manera cada vegada més rellevant, en la difusió de l’evangeli. Així s’obre davant vostre un areòpag complex i multiforme que cal evangelitzar: el món. Sigueu testimonis amb la vostra vida que els cristians «pertanyen a una societat nova, vers la qual ja estan caminant i que, en la seva peregrinació, els és anticipada» (Spe salvi, 4).

Conclusió

Estimats germans i germanes, que la celebració de la Jornada mundial de les missions us animi a tots a prendre cada vegada més consciència de la necessitat urgent d’anunciar l’evangeli. No puc deixar de subratllar amb viva estimació l’aportació de les Obres Missionals Pontifícies en l’acció evangelitzadora de l’Església. Els dono les gràcies pel suport que ofereixen a totes les comunitats, especialment a les joves. Aquestes Obres són un instrument vàlid per a animar i formar en l’esperit missioner el poble de Déu, i alimenten la comunió de béns i de persones entre les diferents parts del cos místic de Crist. Que la col·lecta que es fa en totes les parròquies durant la Jornada mundial de les missions, sigui signe de comunió i de sol·licitud recíproca entre les Esglésies.

Finalment, cal que en el poble cristià s’intensifiqui cada cop més la pregària, mitjà espiritual indispensable per a difondre entre tots els pobles la llum de Crist, «llum per antonomàsia», que il·lumina «les tenebres de la història» (ib., 49). Alhora que encomano al Senyor el treball apostòlic dels missioners, de les Esglésies disperses pel món i dels fidels compromesos en diferents activitats missioneres, invocant la intercessió de l’apòstol sant Pau i de Maria santíssima, «l’Arca vivent de l’Aliança», Estrella de l’evangelització i de l’esperança, imparteixo a tothom la benedicció apostòlica.
 

BENET XVI


 [traducció al català: Sant Vicenç de Sarrià]

1
© Parròquia de Sarrià, 2008. All rights reserved