Missatge de Quaresma
de Joan Pau II
Festa de Sant Francesc d'Assís, 4 d'octubre de 2001

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Estimats germans i germanes, 

1. Ens disposem a recórrer de nou el camí quaresmal, que ens conduirà a les solemnes celebracions del misteri central de la fe, el misteri de la passió, mort i resurrecció de Crist. Ens preparem per viure el temps apropiat que l'Església ofereix als creients per meditar sobre l'obra de la salvació realitzada pel Senyor a la Creu. El designi salvífic del Pare celest s'ha acomplert en el lliurament lliure i total del Fill unigènit als homes. “Ningú no em pren la vida; sóc jo qui la dono lliurement”, diu Jesús (cf.Jn 10,18), ressaltant que Ell sacrifica la seva pròpia vida, de manera voluntària, per la salvació del món. Com a confirmació d'aquest do tan gran d'amor, el Redemptor afegeix: “Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics”(Jn 15,13). 

La Quaresma, que és una ocasió providencial de conversió, ens ajuda a contemplar aquest formidable misteri d'amor. És com un retorn a les arrels de la fe, perquè meditant sobre el do de gràcia incommensurable que és la Redempció, ens adonem que tot ha estat donat per amorosa iniciativa divina. Precisament per meditar sobre aquest aspecte del misteri salvífic, he elegit com a tema del missatge quaresmal d'aquest any les paraules del Senyor: “De franc ho heu rebut; doneu-ho també de franc” (Mt 10,8). 

2. Déu ens ha donat lliurement el seu Fill: qui ha pogut o pot merèixer un privilegi semblant? Sant Pau diu: “Tots havíem pecat i vivíem privats de la glòria de Déu, ara però ell ens fa justos purament per gràcia” (cf. Rm 3,23-24). Déu ens ha estimat amb una misericòrdia infinita, sense detenir-se davant la condició de greu ruptura ocasionada pel pecat en la persona humana. S'ha inclinat amb benevolència sobre la nostra malaltia, fent-ne l'ocasió per a una nova i més meravellosa efusió del seu amor. L'Església no deixa de proclamar aquest misteri de bondat infinita, exaltant la lliure elecció divina i el seu desig de no de condemnar, sinó d'admetre novament l'home a la comunió amb ella. 

“De franc ho heu rebut; doneu-ho també de franc”

Que aquestes paraules de l'Evangeli ressonin al cor de tota comunitat cristiana en la peregrinació penitencial cap la Pasqua. Que la Quaresma, cridant l'atenció sobre el misteri de la mort i la resurrecció del Déu, porti tot cristià a sorprendre's profundament davant la grandesa d'un do com aquest. Sí! Gratuïtament l'hem rebut. Que potser tota la nostra existència no està marcada per la benevolència de Déu? És un do el naixement de la vida i el seu desenvolupament prodigiós. Precisament perquè és un do, l'existència no es pot considerar  una possessió o una propietat privada, per més que les possibilitats que avui tenim de millorar la qualitat de vida podrien fer-nos pensar que l'home n'és l'“amo”. Efectivament, les conquestes de la medicina i la biotecnologia a vegades poden induir l'home a creure's creador de si mateix i a caure en la temptació de manipular “l'arbre de la vida”! (Gn 3,24). 

Convé recordar també a aquest propòsit que no tot el que és tècnicament possible és també moralment lícit. Encara que resulti admirable l'esforç de la ciència per assegurar una qualitat de vida més conforme amb la dignitat de l'home, això mai no ha de fer oblidar que la vida humana és un do, i que continua tenint valor encara quan estigui sotmesa a sofriments o a limitacions. És un do que sempre s'ha d'acollir: l'hem rebut gratuïtament i gratuïtament l'hem de posar al servei dels altres. 

3. La Quaresma, en proposar novament l'exemple de Crist que s'immola per nosaltres en el Calvari, ens ajuda de manera especial a entendre que la vida ha estat redimida en Ell. Per mitjà de l'Esperit Sant, Ell renova la nostra vida i ens fa partícips d'aquesta mateixa vida divina que ens introdueix en la intimitat de Déu i ens fa experimentar el seu amor per nosaltres. Es tracta d'un regal sublim, que el cristià no pot deixar de proclamar amb alegria. Sant Joan escriu al seu Evangeli: “I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist” (Jn 17,3). Aquesta vida, que se'ns ha comunicat amb el Baptisme, hem d'alimentar-la contínuament amb una resposta fidel, individual i comunitària, mitjançant l'oració, la celebració dels sagraments i el testimoni evangèlic. 

En efecte, com que hem rebut la vida gratuïtament, el que hem de fer a nosaltres és donar-la als germans de manera gratuïta. Així ho demana Jesús als deixebles, en enviar-los com a testimonis seus al món: “De franc ho heu rebut; doneu-ho també de franc.” I el primer do que hem de donar és el d'una vida santa, que doni testimoni de l'amor gratuït de Déu. Que l'itinerari quaresmal sigui per a tots els creients una crida constant a aprofundir en aquesta peculiar vocació nostra. Com a creients, hem d'obrir-nos a una existència que es distingeixi per la “gratuïtat”, lliurant-nos a nosaltres mateixos, sense reserves, a Déu i al proïsme. 

“Què teniu --adverteix sant Pau-- que no ho hàgiu rebut?” (1Co 4,7)

4. Estimar els germans, dedicar-se a ells, és una exigència que prové d'aquesta constatació. Com més gran és la necessitat dels altres, més urgent és per al creient la tasca de servir-los. És que potser Déu no permet que hi hagi condicions de necessitat perquè, ajudant els altres, aprenguem a alliberar-nos del nostre egoisme i a viure l'autèntic amor evangèlic? Les paraules de Jesús són molt clares: “Si estimeu els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? No fan el mateix els pecadors?”(Mt 5,46). El món valora les relacions amb els altres segons l'interès i el profit propis, cosa que dóna lloc a una visió egocèntrica de l'existència, en la qual massa sovint no queda lloc per als pobres i els febles. Al contrari, tota persona, fins i tot la menys dotada, ha de ser acollida i estimada per si mateixa, més enllà de les seves qualitats i defectes. Més encara, com més gran sigui la dificultat en què es trobi, més ha de ser objecte del nostre amor concret! Aquest és l'amor del qual l'Església dóna testimoni a través d'innombrables institucions, fent-se càrrec de malalts, marginats, pobres i oprimits. D'aquesta manera, els cristians es converteixen en apòstols d'esperança i constructors de la civilització de l'amor. 

És molt significatiu que Jesús digui les paraules: “De franc ho heu rebut; doneu-ho també de franc”, precisament abans d'enviar els apòstols a difondre l'Evangeli de la salvació, el do primer i principal que Ell ha donat a la humanitat. Ell vol que el seu Regne, que ja és a prop (cf. Mt 10,5 i seg.), es propagui mitjançant gestos d'amor gratuït per part dels seus deixebles. Així ho van fer els apòstols al començament del cristianisme, i els qui es trobaven amb ells els reconeixien com a portadors d'un missatge més gran que ells mateixos. Com llavors, també avui el bé realitzat pels creients es converteix en un signe i, sovint, en una invitació a creure. També quan el cristià es fa càrrec de les necessitats del proïsme, com en el cas del bon samarità, mai no es tracta d'una ajuda merament material. És també l'anunci del Regne, que comunica el ple sentit de la vida, de l'esperança, de l'amor. 

5. Estimats germans i germanes! Que aquest sigui l'estil amb el qual ens preparem a viure la Quaresma: la generositat efectiva cap als germans més pobres. Obrint-los el cor, ens fem cada vegada més conscients que el nostre lliurament als altres és una resposta als nombrosos dons que Déu continua fent-nos.Gratuïtament ho hem rebut, donem-ho gratuïtament! 

Quin moment és més oportú que el temps de Quaresma per donar aquest testimoni de gratuïtat que tant necessita el món? El mateix amor que Déu ens té porta en si mateix la crida a donar-nos nosaltres mateixos gratuïtament als altres. Dono les gràcies a tots el qui --laics, religiosos, sacerdots-- donen aquest testimoni de caritat a tots els racons del món. Que sigui així per a cada cristià, en qualsevol situació en què es trobi. 

Que Maria la Verge i Mare del bon Amor i de l'Esperança, sigui guia i aliment en aquest itinerari quaresmal. Us asseguro a tots, amb afecte, les meves oracions, alhora que us imparteixo de grat, especialment als qui treballen cada dia en les múltiples fronteres de la caritat, una especial benedicció apostòlica. 

Vaticà, 4 d'octubre de 2001, festa de Sant Francesc d'Assís. 


JOAN PAU II 


[traducció al català: Sant Vicenç de Sarrià

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved