MISSATGE DEL SANT PARE 
PER LA XL JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
La vocació al servei
11 de maig de 2003

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
Venerats germans en l'Episcopat,
estimats germans i germanes de tot el món!

1. "Aquí teniu el meu servent, que jo he escollit, al meu estimat, en qui m'he complagut "(Mt 12,18, cfr Is 42,1-4).

El tema del missatge d'aquesta 40a Jornada Mundial de pregària per les Vocacions ens invita a tornar a les arrels de la vocació cristiana, a la història del primer que va ser cridat pel Pare, el Fill Jesús. Ell és "el servent" del Pare, anunciat profèticament com aquell que el Pare ha escollit i ha plasmat des del si matern (cfr Is 49,1-6), l'estimat que el Pare sosté i en qui es complau (cfr Is 42,1-9), en el qual ha posat el seu esperit i al qual ha transmès la seva força (cfr Is 49,5) i que enaltirà (cfr Is 52,13-53,12).

Sembla ben evident el sentit radicalment optimista que el text inspirat dóna al terme "servent". Mentre en la cultura actual el qui està al servei és considerat inferior, en la història sagrada el servent és aquell que és cridat per Déu a acomplir una acció particular de salvació i redempció, aquell que sap que ha rebut tot allò que té i que, per tant, se sent també cridat a posar al servei dels altres tot el que ha rebut.

El servei a la Biblia va sempre lligat a una crida específica que ve de Déu, i justament per això representa l'acompliment més elevat de la dignitat de la criatura, o el que n'evoca tota la dimensió misteriosa i transcendent. Així ha estat també en la vida de Jesús, el Servent fidel cridat a acomplir l'obra universal de la redempció.

2. "Com els anyells portats a matar... " (Is 53,7).

A les Sagrades Escriptures hi ha un lligam fort i evident entre servei i redempció, com també entre servei i sofriment, entre Servent i Anyell de Déu. El Messies és el Servent sofrent que carrega a sobre de les seves espatlles el pes del pecat humà, és l'Anyell "portat a matar" (Is 53,7) per pagar el preu de les culpes comeses per la humanitat i així li presta a aquesta el servei que més necessita. El Servent és l'Anyell que, "maltractat, s'humiliava i no obria la boca" (Is 53,7), mostrant així una força extraordinària: la de no respondre al mal amb el mal, sinó amb el bé.

És la mansa energia del servent, que troba en Déu la seva força i que per Ell, justament per això, ha esdevingut "llum de les nacions" i ha obrat la salvació (cfr Is 49,5-6). La vocació al servei és sempre, misteriosament, vocació a prendre part d'una manera molt personal, costosa i soferta, en el ministeri de la salvació.

3. "... com el Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir" (Mt 20,28).

Gesù és veritablement el model perfecte del "servent" del qual parlen les Escriptures. Ell és aquell que s'ha despullat radicalment de si mateix per assumir "la condició de servent" (Fl 2,7), i per dedicar-se totalment a les coses del Pare (cfr Lc 2,49), com a Fill estimat en qui el Pare es complau (cfr Mt 17,5). Jesús no ha vingut per ser servit, "sinó per servir i donar la seva vida com a rescat per tothom" (Mt 20,28); ha netejat els peus dels seus deixebles i ha obeït al projecte del Pare fins a la mort i una mort de creu (cfr Fl 2,8). Per això el Pare l'ha exaltat i li ha donat un nom nou i l'ha fet Senyor del cel i de la terra (cfr Fl 2,9-11).

En la vivència del "servent Jesús", com no llegir la història de qualsevol vocació, aquella història que el Creador ha concebut per a tot ésser humà, una història que inevitablement passa per la crida a servir i culmina en la descoberta del nom nou, que Déu ha pensat per a cadascú de nosaltres? En aquest "nom" cadascú pot copsar la pròpia identitat, orientant-se vers una realització de si mateix que el farà lliure i feliç. Com no llegir, sobretot en la paràbola del Fill, Servent i Senyor, la història vocacional de qui és cridat per Ell a seguir-lo més de prop, és a dir, a ser servent en el ministeri sacerdotal o en la consagració religiosa? En efecte, la vocació sacerdotal o religiosa és sempre, per la seva naturalesa, vocació al serev generós a Déu i al proïsme.

El servei esdevé llavors un camí i un mitjà preciós per arribar a comprendre millor la pròpia vocació. La diakonia és veritable i propi itinerari pastoral vocacional (cfr Nuove vocazioni per una nuova Europa, 27c).

4. "Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s'estarà on jo m'estic" (Jn 12,26).

Jesús, el Servent i el Senyor, és també el qui crida. Crida a ser com Ell, perquè només en el servei l'ésser humà descobreix la dignitat pròpia i dels altres. Ell crida a servir com Ell ha servit: quan les relacions interpersonals s'inspiren en el servei recíproc, es crea un món nou, i així es desenvolupa una autèntica cultura vocacional.

Amb aquest missatge, voldria quasi fer-me ressò de la veu a Jesús, per proposar a tants joves l'ideal del servei, i ajudar-los a superar les temptacions de l'individualisme i la il·lusió de procurar-se així la felicitat. Malgrat algunes tendències contràries, presents tanmateix en la mentalitat d'avui, hi ha en el cor de molts joves una disposició natural a obrir-se a l'altre, especialment al més necessitat. Això els fa generosos, capaços d'empatia, disposats a oblidar-se de si mateixos per anteposar-hi l'altre als propis interessos.

Servir, estimats joves, és una vocació del tot natural, perquè l'esser humà és servent per naturalesa, atès que no és l'amo de la pròpia vida i que alhora té necessitat de molts serveis dels altres. Servir és una manifestació de llibertat enfront de la invasió del propi jo i de responsabilitat envers els altres; i a tots és possible servir mitjançant gestos aparentement petits, però que de fet són grans, si són animats per un amor sincer. El servent autèntic és humil, sap ser "inútil" (cfr Lc 17,10), no cerca contrpartides egoistes, sinó que es lliura per als altres experimentant en el do de si la joia de la gratuïtat.

Desitjo, estimats joves, que sapigueu escoltar la veu de Déu que us crida al servei. És aquest el camí que opre a tantes formes de ministerialitat per al bé de la comunitat: des del ministeri ordenat a tots els altres ministeris instituïts i reconeguts: la catequesi, l'animació litúrgica, l'educació dels joves, le més diverses expressions de la caritat (cfr Novo millennio ineunte, 46). Com vaig recordar a la conclusió del Gran Jubileu, aquesta és “l'hora d'una nova 'fantasia' de la caritat” (ibidem, 50). Us pertoca a vosaltres, joves, d'una manera particular, fer que la caritat s'expressi en tota la seva riquesa espiritual i apostòlica.

5. "Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer i el servidor de tots" (Mc 9,35).
Això digué Jesús als Dotze, sorpresos quan discutien entre ells sobre "qui seria el més gran entre ells" (Mc 9,34). És la temptació de sempre, de la qual no se salva ni tan sols el qui és cridat a presidir l'Eucaristia, el sagrament de l'amor suprem del "Servent sofrent". El qui acompleix aquest servei, de fet, és cridat més radicalment encara a ser servent. És cridat, pròpiament, a actuar "in persona Christi" i, per tant, a reviure la mateixa condició de Jesús en l'Últim Sopar, assumint-ne la mateixa disponibilitat a estimar fins a l'extrem, fins a donar la vida. Presidir la Cena del Senyor és, doncs, una invitació urgent a oferir-se en do, perquè romangui i creixi en l'Església l'actitud del Servent sofrent i Senyor.

Estimats joves, conreeu l'atracció pels valors i per les opcions radicals que fan de l'existència un servei als altres seguint les passes de Jesús, l'Anyell de Déu. No us deixeu seduir pels reclams del poder i de l'ambició personal. L'ideal sacerdotal ha de ser purificat constantement d'aquestes i d'altres ambigüitats perilloses.

Ressona també avui la crida del Senyor Jesús: "Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi" (Gv 12,26). No tingueu por d'acollir-lo. Hi trobareu segurament dificultats i sacrificis, però sereu feliços de servir, sereu testimonis d'aquella joia que el món no pot donar. Sareu flames vives d'un amor infinit i etern; coneixereu les riqueses espirituals del sacerdoci, do i misteri diví.

6. Com altres vegades, també en aquesta ocasió girem l'esguard vers Maria, Mare de l'Església i Estrella de la nova evangelització. Invoquem-la amb confiança, perquè no manquin a l'Església persones prestes per respondre generosament a la crida del Senyor, que crida a un servei més directe de l'Evangeli:

"Maria, serventa humil de l'Altíssim,
el Fill que hass engendrat t'ha fet serventa de la humanitat. 
La teva vida ha estat un servei humil i generós:
has estat serventa de la Paraula quan l'Àngel 
et va anunciar el projecte diví de la salvació.
Has estat serventa del Fill, donant-li la vida
i restant oberta al seu misteri.
Has estat serventa de la Redempció,
'estant' coratjosament al peu de la Creu,
al costat del Servent i l'Anyell sofrent,
che s'immolava per amor a nosaltres.
Has estat serventa de l'Església el dia de la Pentecosta
i amb la teva intercessió li continués donant vida en tot creient,
també en aquests temps nostres difícils i atribulats.
Que els joves del tercer mil·lenni esguardin amb confiança
vers Tu, jove filla d'Israel, 
que has conegut el torbament del cor jove 
davant la proposta del Pare Etern.
Fes-los capaços d'acollir la invitació del teu Fill 
a fer de la vida un do total per la glòria de Déu. 
Fes-los comprendre que servir Déu sadolla el cor, 
i que només en el servei de Déu i del seu regne 
es realitza en nosaltres el projecte diví 
i la vida esdevé un himne de glòria a la Santíssima Trinitat. 
Amén".

El Vaticà, 16 d'octubre de 2002

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved