CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE
Nota doctrinal
sobre algunes qüestions relatives al 
compromís i la conducta dels catòlics en la vida pública

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 

La Congregació per a la Doctrina de la Fe, després d'escoltar el parer del Consell Pontifici per als Laics, ha considerat oportú de publicar aquesta Nota doctrinal sobre algunes qüestions relatives al compromís i la conducta dels catòlics en la vida política. La Nota s'adreça als bisbes de l'Església Catòlica i, d'una manera especial, als polítics catòlics i a tots els fidels laics cridats a la participació en la vida pública i política en les societats democràtiques.I. Un ensenyament constant

1 . El compromís del cristià en el món, en dos mil anys d'història, s'ha expressat de diferents maneres. Una d'elles ha estat la participació en l'acció política: Els cristians, afirmava un escriptor eclesiàstic dels primers segles, «compleixen tots els seus deures de ciutadans».[1] L'Església venera entre els seus sants molts homes i dones que han servit Déu mitjançant el seu compromís generós en les activitats polítiques i de govern. Entre ells, sant Thomas More, proclamat patró dels governants i els polítics, que va saber testimoniar fins al martiri la «inalienable dignitat de la consciència»[2]. Encara que fou sotmès a diverses formes de pressió psicològica, va rebutjar qualsevol concessió, i sense abandonar «la constant fidelitat a l'autoritat i a les institucions» que el distingia, va afirmar amb la seva vida i la seva mort que «l'home no es pot separar de Déu, ni la política de la moral»[3]. 

Les societats democràtiques actuals, en les quals afortunadament[4] tots són fets partícips de la gestió de la cosa pública en un clima de veritable llibertat, exigeixen noves i més àmplies formes de participació en la vida pública per part dels ciutadans, cristians i no cristians. En efecte, tots poden contribuir per mitjà del vot a l'elecció dels legisladors i els governants i, a través de diverses maneres, a la formació de les orientacions polítiques i les opcions legislatives que afavoreixin més el bé comú.[5] La vida en un sistema polític democràtic no es podria desenvolupar profitosament sense la participació activa, responsable i generosa de tots, «si bé amb diversitat i complementariedad de formes, nivells, tasques i responsabilitats»[6]. 

Mitjançant el compliment dels deures civils comuns, «d'acord amb la pròpia consciència cristiana»,[7] i de conformitat amb els valors que són congruents amb ella, els fidels laics desenvolupen també les seves tasques pròpies d'animar cristianament l'ordre temporal, respectant-ne la naturalesa i autonomia legítimes,[8] i cooperant amb els altres ciutadans segons la competència específica i sota la pròpia responsabilitat.[9] Una conseqüència d'aquest ensenyament fonamental del Concili Vaticà II és que «els fidels laics de cap manera no poden abdicar de la participació en la “política”; és a dir, en la multiforme i variada acció econòmica, social, legislativa, administrativa i cultural, destinada a promoure orgànicament i institucionalment el bé comú»,[10] que comprèn la promoció i la defensa de béns tals com l'ordre públic i la pau, la llibertat i la igualtat, el respecte a la vida humana i l'ambient, la justícia, la solidaritat, etc. 

Aquesta Nota no pretén tornar a proposar tot l'ensenyament de l'Església en aquesta matèria, que d'altra banda es troba resumit, en les seves línies essencials, al Catecisme de l'Església Catòlica, sinó tan sols recordar alguns principis propis de la consciència cristiana, que inspiren el compromís social i polític dels catòlics en les societats democràtiques.[11] I això perquè, en aquests últims temps, sovint per la urgència dels esdeveniments, han aparegut orientacions ambigües i posicions discutibles, que fan oportú d'aclarir alguns aspectes i dimensions importants de la qüestió.
 

II. Alguns punts crítics en el debat cultural i polític actual

2 . La societat civil es troba avui en un complex procés cultural que marca la fi d'una època i la incertesa per la nova que emergeix a l'horitzó. Les grans conquestes de les quals som espectadors ens impulsen a comprovar el camí positiu que la humanitat ha fet en el progrés i l'adquisició de condicions de vida més humanes. La major responsabilitat vers els països en via de desenvolupament és certament un senyal molt rellevant, que mostra la sensibilitat creixent pel bé comú. Al costat d'això, no és possible silenciar, però, els greus perills cap als quals algunes tendències culturals tracten d'orientar les legislacions i, per consegüent, els comportaments de les generacions futures. 

Es pot verificar avui un cert relativisme cultural, que es fa evident en la teorització i defensa del pluralisme ètic, que determina la decadència i la dissolució de la raó i els principis de la llei moral natural. Malauradament, com a conseqüència d'aquesta tendència, no és estrany trobar en declaracions públiques afirmacions segons les quals aquest pluralisme ètic és la condició de possibilitat de la democràcia[12]. Succeeix, doncs, d'una banda, que els ciutadans reivindiquen l'autonomia més completa per a les seves pròpies preferències morals i, d'altra banda, que els legisladors creuen que respecten aquesta llibertat formulant lleis que prescindeixen dels principis de l'ètica natural, limitant-se a la condescendència amb certes orientacions culturals o morals transitòries,[13] com si totes les possibles concepcions de la vida tinguessin el mateix valor. Al mateix temps, invocant enganyosament la tolerància, es demana a una bona part dels ciutadans –inclosos els catòlics– que renunciïn a contribuir a la vida social i política dels seus propis països des d'una concepció de la persona i del bé comú que consideren humanament veritable i justa, a través dels mitjans lícits que l'ordre jurídic democràtic posa a la disposició de tots els membres de la comunitat política. La història del segle XX és una prova suficient que la raó està de la part d'aquells ciutadans que consideren falsa la tesi relativista, segons la qual no existeix una norma moral, arrelada en la naturalesa mateixa de l'ésser humà, al judici del qual s'ha de sotmetre tota concepció de l'home, del bé comú i de l'Estat. 

3. Aquesta concepció relativista del pluralisme no té gens que veure amb la llibertat legítima dels ciutadans catòlics d'elegir, entre les opinions polítiques compatibles amb la fe i la llei moral natural, aquella que, segons el propi criteri, es conforma millor a les exigències del bé comú. La llibertat política no està ni pot estar basada en la idea relativista segons la qual totes les concepcions sobre el bé de l'home són igualment veritables i tenen el mateix valor, sinó sobre el fet que les activitats polítiques apunten cas per cas cap a la realització extremament concreta del veritable bé humà i social en un context històric, geogràfic, econòmic, tecnològic i cultural ben determinat. La pluralitat de les orientacions i solucions, que en tot cas han de ser moralment acceptables, sorgeix precisament de la concreció dels fets particulars i de la diversitat de les circumstàncies. No és tasca de l'Església formular solucions concretes –i menys encara solucions úniques– per a qüestions temporals, que Déu ha deixat al judici lliure i responsable de cadascú. No obstant això, l'Església té el dret i el deure pronunciar judicis morals sobre realitats temporals quan ho exigeixi la fe o la llei moral.[14] Si el cristià ha de «reconèixer la pluralitat legítima d'opinions temporals»,[15] també està cridat a dissentir d'una concepció del pluralisme en clau de relativisme moral, nociva per a la mateixa vida democràtica, ja que aquesta té necessitat de fonaments veritables i sòlids, és a dir, de principis ètics que, per la seva naturalesa i el paper fundacional de la vida social, no són “negociables”. 

En el pla de la militància política concreta, és important fer notar que el caràcter contingent d'algunes opcions en matèria social, el fet que sovint siguin moralment possibles diverses estratègies per a realitzar o garantir un mateix valor substancial de fons, la possibilitat d'interpretar de manera diferent alguns principis bàsics de la teoria política, i la complexitat tècnica de bona part dels problemes polítics expliquen el fet que generalment es pugui donar una pluralitat de partits en els quals puguin militar els catòlics per exercir –particularment pel que fa a la representació parlamentària– el seu dret-deure de participar en la construcció de la vida civil del seu país.[16] Aquesta constatació evident no es pot confodre, però, amb un pluralisme indistint en l'elecció dels principis morals i els valors substancials als quals es fa referència. La pluralitat legítima d'opcions temporals manté íntegra la matriu de la qual prové el compromís dels catòlics en la política, que fa referència directa a la doctrina moral i social cristiana. Els laics catòlics estan obligats a atenir-se sempre a aquest ensenyament per tenir la certesa que la pròpia participació en la vida política estigui caracteritzada per una responsabilitat coherent cap a les realitats temporals. 

L'Església és conscient que la via democràtica, si bé és evident que expressa millor la participació directa dels ciutadans en les opcions polítiques, només es fa possible en la mesura que es fonamenta en una concepció recta de la persona.[17] Es tracta d'un principi sobre el qual els catòlics no poden admetre concessions, ja que altrament es perjudicaria el testimoniatge de la fe cristiana en el món i la unitat i la coherència interior dels mateixos fidels. L'estructura democràtica sobre la qual es vol bastir un Estat modern seria molt fràgil si no posés com a fonament propi la centralidad de la persona. El respecte de la persona és, d'altra banda, el que fa possible la participació democràtica. Com ensenya el Concili Vaticà II, la tutela «dels drets de la persona és condició necessària perquè els ciutadans, com a individus o com a membres d'associacions, puguin participar activament en la vida i en el govern de la cosa pública»[18]. 

4. A partir d'aquí s'estén la complexa xarxa de problemàtiques actuals, que no es poden comparar amb les qüestions tractades en segles passats. La conquesta científica, en efecte, ha permès assolir objectius que sacsegen la consciència i imposen la necessitat de trobar solucions capaces de respectar, de manera coherent i sòlida, els principis ètics. S'assisteix, en canvi, a temptatives legislatives que, sense preocupar-se de les conseqüències que se'n deriven per a l'existència i el futur dels pobles en la formació de la cultura i els comportaments socials, es proposen destruir el principi de la intangibilitat de la vida humana. Els catòlics, en aquesta greu circumstància, tenen el dret i el deure d'intervenir per recordar el sentit més profund de la vida i la responsabilitat que tots hi tenim. Joan Pau II, en línia amb l'ensenyament constant de l'Església, ha reiterat moltes vegades que qui es compromet directament en l'acció legislativa té l'«obligació precisa d'oposar-se» a tota llei que atempti contra la vida humana. Per a aquest, com per a tot catòlic, és vàlida la impossibilitat de participar en campanyes d'opinió a favor de lleis semblants, i a cap d'ells els està permès donar-los suport amb el propi vot.[19] Això no impedeix, com ensenya Joan Pau II a l'encíclica Evangelium vitae a propòsit del cas que no fos possible evitar o abrogar completament una llei abortista en vigor o que està a punt de ser sotmesa a votació, que «un parlamentari que s'oposi personalment a l'avortament de manera clara i notòria a tots, pugui lícitament oferir el seu suport a propostes encaminades a limitar els mals d'aquesta llei i disminuir així els efectes negatius en l'àmbit de la cultura i de la moralitat pública».[20] 

En aquest context, cal afegir que la consciència cristiana ben formada no permet a ningú d'afavorir amb el propi vot la realització d'un programa polític o l'aprovació d'una llei particular que continguin propostes alternatives o contràries als continguts fonamentals de la fe i la moral. Atès que les veritats de fe constitueixen una unitat inseparable, no és lògic aïllar un sol dels seus continguts en detriment de tota la doctrina catòlica. El compromís polític a favor d'un aspecte aïllat de la doctrina social de l'Església no basta per satisfer la responsabilitat de la recerca del bé comú en la seva totalitat. Ni tampoc el catòlic pot delegar en d'altres el compromís cristià que prové de l'evangeli de Jesucrist, perquè la veritat sobre l'home i el món pugui ser anunciada i realitzada. 

Quan l'acció política té a veure amb principis morals que no admeten cap derogació, excepció o compromís és quan l'obstinació dels catòlics es fa més evident i carregada de responsabilitat. Davant d'aquestes exigències ètiques fonamentals i irrenunciables, en efecte, els creients han de saber que està en joc l'essència de l'ordre moral, que concerneix el bé integral de la persona. Aquest és el cas de les lleis civils en matèria d'avortament i eutanàsia (que no cal confondre amb la renúncia a l'acarnissament terapèutic, que és moralment legítima), que han de tutelar el dret fonamental a la vida des de la seva concepció fins al seu acabament natural. De la mateixa manera , cal insistir en el deure de respectar i protegir els drets de l'embrió humà. Anàlogament, s'ha de salvaguardar la tutela i la promoció de la família, fonamentada en el matrimoni monogàmic entre persones de sexe oposat i protegida en la seva unitat i estabilitat, enfront de les lleis modernes sobre el divorci. No es poden equiparar jurídicament a la família altres formes de convivència, ni aquestes poden rebre, com a tals, un reconeixement legal. Així mateix, la llibertat dels pares en l'educació dels seus fills és un dret inalienable, reconegut en les declaracions internacionals dels drets humans. Semblantment, s'ha de pensar en la tutela social dels menors i en l'alliberament de les víctimes de les modernes formes d'esclavatge (pensem, per exemple, en la droga i l'explotació de la prostitució). No pot quedar fora d'aquest elenc el dret a la llibertat religiosa i el desenvolupament d'una economia que estigui al servei de la persona i del bé comú, en el respecte de la justícia social, del principi de solidaritat humana i de subsidiarietat, segons el qual s'han de reconèixer, respectar i promoure «els drets de les persones, de les famílies i de les associacions, com també el seu exercici».[21] Finalment, entre els exemples esmentats cal incloure també el gran tema de la pau. Una visió pacifista i ideològica tendeix de vegades a secularizar el valor de la pau mentre, en altres casos, se cedeix a un judici ètic sumari, oblidant la complexitat de les raons en qüestió. La pau és sempre «obra de la justícia i efecte de la caritat»;[22] exigeix el rebuig radical i absolut de la violència i el terrorisme, i requereix un compromís constant i vigilant per part dels qui tenen la responsabilitat política.
 

III. Principis de la doctrina catòlica sobre laïcisme i el pluralisme 

5 . Davant aquestes problemàtiques, si bé és lícit pensar en la utilització d'una pluralitat de metodologies que reflecteixin sensibilitats i cultures diferents, cap fidel no pot apel·lar al principi del pluralisme i l'autonomia dels laics en política per afavorir solucions que comprometin o menyscabin la salvaguardia de les exigències ètiques fonamentals per al bé comú de la societat. No es tracta en si de “valors confessionals”, ja que aquestes exigències ètiques estan radicades en l'ésser humà i pertanyen a la llei moral natural. No exigeixen de si en qui les defensa una professió de fe cristiana, si bé la doctrina de l'Església les confirma i tutela sempre i a tot arreu, com a servei desinteressat a la veritat sobre l'home i el bé comú de la societat civil. D'altra banda, no es pot negar que la política també ha de fer referència a principis que tinguin valor absolut, precisament perquè estan al servei de la dignitat de la persona i del veritable progrés humà.

6 . La referència freqüent a la “laïcitat” que hauria guiar el compromís dels catòlics requereix un aclariment no tan sols terminològic. La promoció en consciència del bé comú de la societat política no té res a veure amb la “confessionalitat” o la intolerància religiosa. Per a la doctrina moral catòlica, la laïcitat, entesa com a autonomia de l'esfera civil i política respecte de l'esfera religiosa i eclesiàstica –mai de l'esfera moral– és un valor adquirit i reconegut per l'Església, i pertany al patrimoni de civilització llegat.[23] Joan Pau II ha advertit diverses vegades contra els perills derivats de qualsevol tipus de confusió entre l'esfera religiosa i l'esfera política. «Són particularment delicades les situacions en les quals una norma específicament religiosa es converteix o tendeix a convertir-se en llei de l'Estat, sense que es tingui prou en compte la distinció entre les competències de la religió i les de la societat política. Identificar la llei religiosa amb la civil pot, de fet, sufocar la llibertat religiosa i fins i tot limitar o negar altres drets humans inalienables».[24] Tots els fidels són ben conscients que els actes específicament religiosos (professió de fe, compliment dels actes de culte i els sagraments, doctrines teològiques, comunicació recíproca entre les autoritats religioses i els fidels, etc.) queden fora de la competència de l'Estat, el qual no s'hi ha d'interferir ni per exigir-los ni per impedir-los, llevat que sigui per raons d'ordre públic. El reconeixement dels drets civils i polítics, i l'administració dels serveis públics no poden ser condicionats per conviccions o prestacions de naturalesa religiosa per part dels ciutadans. 

Una qüestió completament diferent és el dret-deure que tenen els ciutadans catòlics, com tots els altres, de buscar sincerament la veritat i promoure i defensar, amb mitjans lícits, les veritats morals sobre la vida social, la justícia, la llibertat, el respecte a la vida i tots els altres drets de la persona. El fet que algunes d'aquestes veritats també siguin ensenyades per l'Església no minva la legitimitat civil i la “laïcitat” del compromís dels qui s'identifiquen amb elles, independentment del paper que la cerca racional i la confirmació procedent de la fe hagin tingut en l'adquisició d'aquestes conviccions. En efecte, la “laïcitat” indica, en primer lloc, l'actitud de qui respecta les veritats que emanen del coneixement natural sobre l'home que viu en societat, encara que aquestes veritats siguin ensenyades al mateix temps per una religió específica, ja que la veritat és una. Seria un error confondre la justa autonomia que els catòlics han d'assumir en política, amb la reivindicació d'un principi que prescindeixi de l'ensenyament moral i social de l'Església. 

Amb la seva intervenció en aquest àmbit, el Magisteri de l'Església no vol exercir un poder polític ni eliminar la llibertat d'opinió dels catòlics sobre qüestions contingents. Cerca, en canvi –en compliment del seu deure–, d'instruir i il·luminar la consciència dels fidels, sobretot dels qui estan compromesos en la vida política, perquè la seva acció estigui sempre al servei de la promoció integral de la persona i del bé comú. L'ensenyament social de l'Església no és una intromissió en el govern dels diferents països. Planteja certament, en la consciència única i unitària dels fidels laics, un deure moral de coherència. «En la pròpia existència, no hi poden haver dues vides paral·leles: d'una banda, la denominada vida “espiritual”, amb els seus valors i exigències, i, de l'altra, la denominada vida “secular”, és a dir, la vida de família, del treball, de les relacions socials, del compromís polític i de la cultura. El sarment, arrelat en la vinya que és Crist, dóna fruit en cada sector de l'acció i de l'existència En efecte, tots els camps de la vida laical entren en el designi de Déu, que els vol com el “lloc històric” de la manifestació i la realització de la caritat de Jesucrist per a glòria del Pare i servei als germans. Tota activitat, situació, esforç concret –com, per exemple, la competència professional i la solidaritat en el treball, l'amor i el lliurament a la família i a l'educació dels fills, el servei social i polític, la proposta de la veritat en l'àmbit de la cultura– constitueix una ocasió providencial per a un “exercici constant de la fe, de l'esperança i de la caritat”».[25] Viure i actuar políticament de conformitat amb la pròpia consciència no és acomodar-se en posicions estranyes al compromís polític o en una forma de confessionalitat, sinó expressió de l'aportació dels cristians per tal que, per mitjà de la política, s'instauri un ordenament social més just i coherent amb la dignitat de la persona humana. 

En les societats democràtiques,l totes les propostes són discutides i examinades lliurement. Aquells que, en nom del respecte de la consciència individual, pretenguessin veure en el deure moral dels cristians de ser coherents amb la pròpia consciencia un motiu per a desqualificar-los políticament, negant-los la legitimitat d'actuar en política d'acord amb les pròpies conviccions sobre el bé comú, incorrerien en una forma de laïcisme intolerant. Des d'aquesta perspectiva, en efecte, es vol negar no tan sols la rellevància política i cultural de la fe cristiana, sinó fins la mateixa possibilitat d'una ètica natural. Si així fos, s'obriria el camí a una anarquía moral, que no es podria identificar mai amb cap forma de pluralisme legítim. L'abús del més fort sobre el feble seria la conseqüència evident d'aquesta actitud. La marginalització del cristianisme, d'altra banda, no afavoriria certament el futur de cap projecte de societat ni la concòrdia entre els pobles, sinó que posaria més aviat en perill els mateixos fonaments espirituals i culturals de la civilització.[26] 
 

IV. Consideracions sobre aspectes particulars 

7 . En circumstàncies recents, ha succeït que, fins i tot en el si d'algunes associacions o organitzacions d'inspiració catòlica, han sorgit orientacions de suport a forces i moviments polítics que han expressat posicions contràries a l'ensenyament moral i social de l'Església en qüestions ètiques fonamentals. Aquestes opcions i posicions, essent contradictòries amb els principis bàsics de la consciència cristiana, són incompatibles amb la pertinença a associacions o organitzacions que es defineixen catòliques. Anàlogament, cal fer notar que en determinats països algunes revistes i periòdics catòlics, a propòsit de la presa de decisions polítiques, han orientat els lectors de manera ambigua i incoherent, induint a error sobre el sentit de l'autonomia dels catòlics en política i sense tenir en consideració els principis als quals s'ha fet referència. 

La fe en Jesucrist, que s'ha definit a si mateix «camí, veritat i vida» (Jn 14,6), exigeix als cristians l'esforç de lliurar-se amb més diligència a la construcció d'una cultura que, inspirada en l'Evangeli, reproposi el patrimoni de valors i continguts de la tradició catòlica. La necessitat d'exposar en termes culturals moderns el fruit de l'herència espiritual, intel·lectual i moral del catolicisme es presenta avui amb una urgència inajornable, si es vol evitar, entre altres coses, una diàspora cultural dels catòlics. D'altra banda, el gruix cultural assolit i l'experiència madura del compromís polític que els catòlics han sabut desenvolupar en diversos països, especialment en els decennis posteriors a la Segona Guerra Mundial, no han de provocar cap complex d'inferioritat enfront d'altres propostes que la història recent ha demostrat febles o radicalment fallides. És insuficient i reductiu pensar que el compromís social dels catòlics s'ahgi de limitar a una simple transformació de les estructures, ja que si a la base no hi ha una cultura capaç d'acollir, justificar i projectar les instàncies que deriven de la fe i la moral, les transformacions es basaran sempre sobre fonaments fràgils. 

La fe mai no ha pretès tancar els continguts sociopolítics en un esquema rígid, conscient que la dimensió històrica en la qual viu l'home imposa verificar la presència de situacions imperfectes i sovint ràpidament mutables. Des d'aquest aspecte, s'han de rebutjar les posicions polítiques i els comportaments que s'inspiren en una visió utòpica, la qual, canviant la tradició de la fe bíblica en una mena de profetisme sense Déu, instrumentalitza el missatge religiós, dirigint la consciència cap a una esperança solament terrenal, que anul·la o redimensiona la tensió cristiana cap a la vida eterna. 

Al mateix temps, l'Església ensenya que la llibertat autèntica no existeix sense la veritat. «Veritat i  llibertat, o bé van juntes o moren juntes miserablement», ha escrit Joan Pau II.[27] En una societat que no fa l'atenció a la veritat ni la busca assolir, s'afebleix tota forma d'exercici autèntic de la llibertat i s'obre el camí cap al libertinatge i l'individualisme, perjudicials per a la tutela del bé de la persona i de tota la societat. 

8 . En aquest sentit, és bo de recordar una veritat que avui l'opinió pública corrent no sempre percep o formula amb exactitud: El dret a la llibertat de consciència, i especialment a la llibertat religiosa, proclamat per la declaració Dignitatis humanæ del Concili Vaticà II, es basa en la dignitat ontològica de la persona humana, i de cap manera en una igualtat inexistent entre les religions i els sistemes culturals.[28] En aquesta línia, el papa Pau VI va afirmar que «el Concili de cap manera fonamenta aquest dret a la llibertat religiosa sobre el presumpte fet que totes les religions i totes les doctrines, fins i tot les errònies, tindrien un valor més o menys igual, sinó que el fonamenta en la dignitat de la persona humana, que exigeix no ser sotmesa a contradiccions externes, que tendeixen a oprimir la consciència en la cerca de la veritable religió i en l'adhesió a ella».[29] L'afirmació de la llibertat de consciència i de la llibertat religiosa, per tant, no contradiu de cap manera la condemna de l'indiferentisme i del relativisme religiós per part de la doctrina catòlica,[30] sinó que hi és plenament coherent.
 

V . Conclusió

9 . Les orientacions que conté aquesta Nota volen il·luminar un dels aspectes més importants de la unitat de vida que caracteritza el cristià: La coherència entre fe i vida, entre evangeli i cultura, com recorda el concili Vaticà II. Aquest exhorta els fidels a «complir amb fidelitat els seus deures temporals, guiats sempre per l'esperit evangèlic. S'equivoquen els cristians que, pretextant que aquí no hi tenim la ciutat permanent sinó que busquem la futura, consideren que poden descuidar les tasques temporals, sense adonar-se que la pròpia fe és un motiu que els obliga a complir-les de la manera més perfecta, segons la vocació personal de cadascú». Que els fidels cristians s'alegrin-se «de poder exercir totes les seves activitats temporals fent una síntesi vital de l'esforç humà, familiar, professional, científic o tècnic amb els valors religiosos, sota l'altíssima jerarquia dels quals tot coopera a la glòria de Déu».[31]

El Papa Joan Pau II, en l'audiència de 21 de novembre de 2002, ha aprovat aquesta Nota, decidida en la Sessió Ordinària d'aquesta Congregació, i ha ordenat que sigui publicada. 

Lliurada a Roma, a la seu de la Congregació per la Doctrina de la Fe, el 24 de novembre de 2002, Solemnitat de Nostre Senyor Jesús Crist, Rei de l'Univers. 

 

JOSEPH CARD. RATZINGER, prefecte
TARCISIO BERTONE, S.D.B., arquebisbe emèrit de Vercelli, secretari
 
 

Notes 

[1] CARTA A DIOGNETO, 5, 5, Cf. Vegeu també el Catecisme de l'Església Catòlica, n. 2240. 
[2] JOAN PAU II, Carta encíclica motu proprio lliurada per a la proclamació de sant Thomas More, patró dels governants i els polítics, n. 1, AAS 93 (2001) 76-80.
[3] JOAN PAU II, Carta encíclica motu proprio lliurada per a la proclamació de sant Thomas More, patró dels governants i els polítics, n. 4. 
[4] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 31; Catecisme de l'Església Catòlica, n. 1915. 
[5] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 75. 
[6] JOAN PAU II, Exhortació apostòlica Christifideles laici, n. 42, AAS 81 (1989) 393-521. Aquesta nota doctrinal es refereix òbviament al compromís polític dels fidels laics. Els pastors tenen el dret i el deure de proposar els principis morals també en l'ordre social; «no obstant això, la participació activa en els partits polítics està reservada als laics» (JOAN PAU II, Exhortación apostòlica Christifideles laici, n. 69). Cf. Vegeu també CONGREGACIÓ PER AL CLERGAT, Directori per al ministeri i la vida dels preveres, 31-I-1994 , n. 33. 
[7] CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 76.
[8] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 36. 
[9] Cf. CONCILI VATICÀ II, Decret Apostolicam actuositatem, 7; Constitució dogmàtica Lumen gentium, n. 36 i Constitució pastoral Gaudium et spes, n. 31 i 43.
[10] JOAN PAU II, Exhortació apostòlica Christifideles laici, n. 42. 
[11] Als darrers dos segles, moltes vegades el Magisteri Pontifici s'ha ocupat de les qüestions principals sobre ordre social i polític. Cf. LlEÓ XIII, Carta encíclica Diuturnum illud, ASS 20 (1881/82) 4ss; Carta encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885/86) 162ss, Carta encíclica Llibertes præstantissimum, ASS 20 (1887/88) 593ss; Carta encíclica Rerum novarum, ASS 23 (1890/91) 643ss; BENET XV, Carta encíclica Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 209ss; PIUS XI, Carta encíclica Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 190ss; Carta encíclica Mit brennender Sorge, AAS 29 (1937) 145-167; Carta encíclica Divini Redemptoris, AAS 29 (1937) 78ss; PIUS XII, Carta encíclica Summi Pontificatus, AAS 31 (1939) 423ss; Radiomissatges de nadal de 1941 a 1944; JOAN XXIII, Carta encíclica Mater et magistra, AAS 53 (1961) 401-464; Carta encíclica Pacem in terris, AAS 55 (1963) 257-304; PAU VI, Carta encíclica Populorum progressio, AAS 59 (1967) 257-299; Carta apostòlica Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441. 
[12] Cf. JOAN PAU II, Carta encíclica Centesimus annus, n. 46, AAS 83 (1991) 793-867; Carta encíclica Veritatis splendor, n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discurs al Parlament Italià en sessió pública conjunta, a l’Osservatore Romano, n. 5, 14-XI-2002. 
[13] Cf. JOAN PAU II, Carta encíclica Evangelium vitæ, n. 22, AAS 87 (1995) 401-522. 
[14] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 76. 
[15] CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 75. 
[16] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n. 43 i 75. 
[17] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 25. 
[18] CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 73. 
[19] Cf. JOAN PAU II, Carta encíclica Evangelium vitæ, n. 73. 
[20] JOAN PAU II, Carta encíclica Evangelium vitæ, n. 73. 
[21] CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 75.
[22] Catecisme de l'Església Catòlica, n. 2304. 
[23] Cf. CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 76. 
[24] JOAN PAU II, Missatge per a la celebració de la Jornada Mundial de la Pau 1991: “Si vols la pau, respecta la consciència de cada home”, IV, AAS 83 (1991) 410-421. 
[25] JOAN PAU II, Exhortació apostòlica Christifideles laici, n. 59. La citació interna prové del Concili Vaticà II, Decret Apostolicam actuositatem, n. 4. 
[26] Cf. JOAN PAU II, Discurs al Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu, a l’Osservatore Romano, 11 de gener de 2002 
[27] JOAN PAU II, Carta encíclica Fides et ratio, n. 90, AAS 91 (1999) 5-88. 
[28] Cf. CONCILI VATICÀ II, Declaració Dignitatis humanae, n. 1: «En primer lloc, professa el sagrat Concili que Déu va manifestar al gènere humà el camí pel qual, servint-li, poden els homes salvar-se i ser feliços en Crist. Creiem que aquesta única i veritable religió subsisteix en l'Església Catòlica». Això no exclou que l'Església consideri amb respecte sincer les diverses tradicions religioses, de les quals reconeix més avit «tot el que de bo i veritable» contenen. Cf. CONCILI VATICÀ II,Constitució dogmàtica Lumen gentium, n. 16; Decret Ad gentes, n. 11; Declaració Nostra ætate, n. 2; JOAN PAU II, Carta encíclica Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Declaració Dominus Iesus, n. 2; 8; 21, AAS 92 (2000) 742-765. 
[29] PAU VI, Discurs al Sacre Col·legi i a la Prelatura Romana, a «Insegnamenti di Paolo VI» 14 (1976), 1088-1089). 
[30] Cf. PIUS IX, Carta encíclica Quanta cura, ASS 3 (1867) 162; LLEÓ XIII, Carta encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885) 170-171; PIUS XI, Carta encíclica Quas cosines, AAS 17 (1925) 604-605; Catecisme de l'Església Catòlica, n. 2108; CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Declaració Dominus Iesus, n. 22. 
[31] CONCILI VATICÀ II, Constitució pastoral Gaudium et spes, n 43. Cf. també JOAN PAU II, Exhortació apostòlica Christifideles laici, n. 59.
 

1
© Parròquia de Sarrià, 2003. All rights reserved