Missatge del Sant Pare per la XXXIX Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
21 d'abril de 2002, IV Diumenge de Pasqua

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Venerats germans en l’Episcopat,
Estimats germans i germanes! 

1. A tots vosaltres “escollits per Déu i sants per vocació, la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist Senyor Nostre” (Rm 1,7). Aquestes paraules de l’apòstol Pau als cristians de Roma ens introdueixen en el tema de la pròxima Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions: “La vocació a la santedat”. La santedat! Aquesta és la gràcia i la fita de tot creient, tal com ens recorda el Llibre del Levític: “Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, Déu vostre, sóc sant” (19,2).

A la Carta apostòlica Novo millennio ineunte he invitat a posar “la programació pastoral en el signe de la santedat”, per “expressar la convicció que, si el Baptisme és un veritable ingrés a la santedat de Déu a través de la inserció en Crist i la inhabitació del seu Esperit, seria un contrasentit acontentar-se amb una vida mediocre, viscuda a l’ensenya d’una ètica minimalista i d’una religiositat superficial... És l’hora de tornar a proposar a tots amb convicció aquesta «mesura alta» de la vida cristiana ordinària: tota la vida de la comunitat eclesial i de les famílies cristianes ha de portar cap aquesta direcció” (n. 31).

Un deure primari de l’Església és acompanyar els cristians pels camins de la santedat, per tal que, il·luminats per la intel·ligència de la fe, aprenguin a conèixer i a contemplar el rostre de Crist i a redescobrir-hi la pròpia autèntica identitat i la missió que el Senyor confia a cadascú. D’aquesta manera aquests són “edificats sobre el fonament dels apòstols i dels profetes, tenint com a pedra angular el mateix Jesucrist. En Ell tota construcció creix ben ordenada per ser temple sant en el Senyor” (Ef 2,20-21).

L’Església recull en si totes les vocacions que Déu suscita entre els seus fils i ella mateixa es configura com un reflex lluminós del misteri de la Santíssima Trinitat. Com a “poble reunit per la unitat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”, porta en si el misteri del Pare que crida a tothom a santificar el seu nom i a complir la seva voluntat; custodia el misteri del Fill que, enviat pel Pare a anunciar el Regne de Déu, invita a tots a seguir-lo; és dipositària del misteri de l’Esperit Sant que consagra per a la missió aquells que el Pare ha escollit mitjançant el seu Fill Jesucrist.

Justament perquè la comunitat eclesial és el lloc on s’expressen totes les diverses vocacions que el Senyor ha suscitat, en el context de la Jornada Mundial, que tindrà lloc el proper 21 d’abril, IV Diumenge de Pasqua, se celebrarà el III Congrés continental per les vocacions al ministeri ordenat i a la vida consagrada a l’Amèrica del Nord. Em plau d’adreçar als seus promotors i als participants la meva salutació de bons auguris i d’expressar-los la meva viva complaença per una iniciativa que afronta un dels problemes clau de l’Església d’Amèrica i de la nova evangelització del continent. Invito tots a pregar perquè aquesta important trobada pugui suscitar un compromís renovat al servei de les vocacions i un entusiasme més generós entre els cristians del “Nou Món”.

2. L’Església és «casa de la santedat» i la caritat de Crist, vessada per l’Esperit Sant, en constitueix l’ànima. En ella tots els cristians s’ajuden recíprocament a descobrir i a realitzar la pròpia vocació en l’escolta de la Paraula de Déu, en la pregària, en la participació assídua als sagraments i en la recerca constant del rostre de Crist en tots els germans. D’aquesta manera, cadascú, segons els propis dons, avança sobre la via de la fe, té desperta l’esperança i actua mitjançant la caritat (cf. Lumen gentium, 41), mentre l’Església “revela i reviu la riquesa infinita del misteri de Jesucrist” (Christifideles laici, 55) i fa que la santedat de Déu entri efectivament en qualsevol estat i situació de vida, perquè tots els cristians esdevinguin treballadors de la vinya del Senyor i edifiquin el Cos de Crist.

Si tota vocació a l’Església és al servei de la santedat, algunes, però, com la vocació al ministeri ordenat i a la vida consagrada, ho són d’una manera del tot singular. És vers aquestes vocacions que invito a tothom a adreçar la mirada avui amb particular atenció, intensificant la vostra pregària per elles.

La vocació al ministeri ordenat “és essencialment una crida a la santedat, en la forma que es deriva del sagrament de l’Ordre. La santedat és intimitat amb Déu, és imitació de Crist, pobre, cast i humil; és amor sense reserves a les ànimes i donació per al seu bé veritable; és amor a l’Església, que és santa i ens vol sants, perquè aquesta és la missió que Crist li ha confiat” (Pastores dabo vobis, 33). Jesús crida els apòstols “perquè siguin amb ell” (Mc 3,14) en una intimitat privilegiada (cf. Lc 8,1-2; 22,28). No tan sols els fa partícips dels misteris del Regne dels cels (cf. Mt 13,16-18), sinó que s’espera d’ells una fidelitat més alta i conforme al ministeri apòstolic al qual els crida. Els exigeix una pobresa molt rigorosa (cf. Mt 19, 22-23), la humilitat del servent que es fa l'últim de tots (cf. Mt 20,25-27). Els demana la fe en els poders que ha rebut (cf. Mt 17,19-21), la pregària i el dejuni com a instruments eficaços d’apostolat (cf. Mc 9,29) i el desinterès: “Gratuïtament heu rebut, gratuïtament doneu” (Mt 10,8). D’ells s’espera la prudència lligada a la simplicitat i a la direcció moral (cf. Mt 10,26-28) i l'abandonament a la Providència (cf. Lc 9,1-3; 19,22-23). No els ha de mancar la consciència de les responsabilitats que han assumit, com a administradors dels sagraments instituïts pel Mestre i els treballadors de la seva vinya (cf. Lc 12,43-48).

La vida consagrada revela la naturalesa íntima de tota vocació cristiana a la santedat i la tensió de tota l’Església-Esposa vers Crist, «únic Espòs seu». “La professió dels consells evangèlics està íntimament vinculada amb el misteri de Crist, i té la missió de fer present d’alguna manera la forma de vida que Ell va escollir en primer lloc, assenyalant-la com a valor absolut i escatològic” (Vita consecrata, 29). Les vocacions a aquests estats de vida són dons preciosos i necessaris que testimonien que també avui el seguiment de Crist cast, pobre i obedient, el testimoniatge de la primacia absoluta de Déu i el servei a la humanitat en l’estil del Redemptor representen camins privilegiats vers una plenitud de vida espiritual.

La escassesa de candidats al sacerdoci i a la vida consagrada, que es dóna en alguns contextos actuals, lluny de portar a exigir menys i a acontentar-se amb una formació i una espiritualitat mediocres, més aviat ha d’empènyer a una atenció més gran a la selecció i a la formació dels qui, una vegada constituïts ministres i testimonis de Crist, estaran cridats a confirmar amb la santedat de la vida allò que anunciaran i celebraran.

3. És necessari activar qualsevol mitjà perquè les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada, essencials per la vida i la santedat del poble de Déu, estiguin contínuament al centre de l’espiritualitat, de l’acció pastoral i de la pregària dels fidels.

Els bisbes i els sacerdots són, en primer lloc, els testimonis de la santedat del ministeri rebut en do. Que amb la vida i l’ensenyament mostrin la joia de seguir Jesús, el Bon Pastor, i l'eficàcia renovadora del misteri de la seva Pasqua de redempció. Que facin visible amb el seu exemple, de manera particular a les joves generacions, l'aventura entusiasmadora reservada a qui, seguint les passes del Diví Mestre, escull pertànyer completament a Déu i s’ofereix a si mateix perquè tothom pugui tenir la vida en abundància (cf. Gv 10,10).

Els consagrats i les consagrades, que habiten “al cor mateix de l’Església com a element decisiu per a la seva missió” (Vita consecrata, 3), que mostrin que la seva existència està fermament arrelada en Crist, que la vida religiosa és “casa i escola de comunió” (Novo millennio ineunte, 43), que en el seu servei humil i fidel a l’home bategui aquella “fantasia de la caritat” (ibid., 50) que l’Esperit Sant manté sempre viva en l’Església. Que no oblidin que en l’amor a la contemplació, en la joia de servir els germans, en la castedat viscuda pel Regne dels Cels, en la dedicació generosa al propi ministeri hi ha la força de tota proposta vocacional!

Un paper decisiu per al futur de les vocacions en l’Església estan cridades a jugar-lo les famílies. La santedat de l’amor dels esposos, l'harmonia de la vida familiar, l’esperit de fe amb què s’afronten els problemes quotidians de la vida, l’obertura als altres, sobretot als més pobres, la participació a la vida de la comunitat cristiana, constitueixen l'ambient adequat per a l’escolta de la crida divina i per a una resposta generosa per part dels fills.

4. “Demaneu, doncs, a l’amo del sembrat perquè enviï treballadors al seu sembrat” (Mt 9,38; Lc 10,2). En obediència al manament de Crist, tota Jornada Mundial es caracteritza com un moment de pregària intensa, que implica tota la comunitat cristiana en una invocació incessant i fervorosa a Déu per les vocacions. L’important és que les comunitats cristianes esdevinguin veritables escoles de pregària (cf. Novo millennio ineunte, 33), capaces d’educar en el diàleg amb Déu i de formar els fidels perquè s’obrin cada vegada més a l’amor amb què el Pare “ha estimat tant el món que hi ha enviat el seu Fill unigènit” (Gv 3,16)! La pregària practicada i viscuda ajudarà a deixar-se guiar per l’Esperit de Crist per col·laborar a l’edificació de l’Església en la caritat. En aquest context, el deixeble creix en el desig ardent que tothom trobi Crist i assoleixi la llibertat veritable dels fills de Déu. Aquest desig portarà el creient, seguint l’exemple de Maria, a posar-se disponible i a pronunciar un «sí» ple i generós al Senyor que crida, entre els homes del nostre temps, a ser ministre de la Paraula, dels sagraments i de la caritat, o signe vivent de la vida casta, pobra i obedient de Crist. Que l’amo dels sembrats faci que a la seva Església mai no li faltin nombroses i santes vocacions sacerdotals i religioses!

Pare sant, esguarda aquesta humanitat nostra, que fa els primers passos en el camí del tercer mil·lenni. La seva vida encara està marcada fortament per l’odi, la violència, l’opressió, però la fam de justícia, de veritat i de gràcia troba encara espai en el cor de tants, que esperen a qui porti la salvació, que tu has obrat per mitjà del teu Fill Jesucrist. Es necessiten heralds coratjosos de l’Evangeli, servents generosos de la humanitat que sofreix. 

Envia a la teva Església, t’ho demanem, sacerdots sants, que santifiquin el teu poble amb els instruments de la teva gràcia. Envia nombrosos consagrats i consagrades, que mostrin la teva santedat al mig del món. Envia a la teva vinya operaris sants, que obrin amb l'ardor de la caritat i que, moguts pel teu Sant Esperit, portin la salvació de Crist fins als confins extrems de la terra. Amén.

Castel Gandolfo, 8 de setembre de 2001 

IOANNES PAULUS PP. II

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved