CENTRE PARROQUIAL 
DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
PARE MIQUEL DE SARRIÀ 8 · 08034 BARCELONA
TEL: +34 932 031 699

Centre Parroquial

Estel de Natzaret

C.P. Sarrià 
Esbart Sarrià
La Bambalina Negra
Elenc Teatral J.V. Foix

Contacte
 
 
 
 

 

Estatut del Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià

1. El Centre Parroquial de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià està al servei de les activitats pastorals de la parròquia i de la formació humana i cristiana dels membres de la comunitat parroquial que actuen en els seus grups, moviments i serveis, tal com escau a la identitat eclesial d'una parròquia. 

2. El Centre Parroquial ocupa els locals de Major de.Sarrià, núm. 117, i Pare Miquel de Sarrià, núm. 8, que són propietat de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. 

3.  El Centre Parroquial és un servei integrant de la Parròquia i estarà regit pel Consell Pastoral, presidit pel Rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. 

4. Per a l'atenció immediata de la marxa del Centre Parroquial, el Consell Pastoral constituirà una Junta Gestora. 

5. La Junta Gestora estarà presidida pel Rector de la Parròquia o un delegat seu, i integrada per un rnínim de quatre membres i un màxim de sis, designats pel Consell Pastoral per a un període de quatre anys. Cada dos anys hauran de renovar-se la meitat dels membres que, no obstant això, podran tornar a ésser elegits. Un d'aquests rnernbres, elegit per la Junta Gestora, forrnarà part del Consell Pastoral com a representant del Centre Parroquial. 

6. La Junta Gestora atedrà especialment els següents aspectes del funcionament del Centre Parroquial: 

a) L'adequació de les activitats a la naturalesa i finalitats del Centre.
b) La coordinació de les activitats que s'hi realitzin.
c) L'economla del Centre. 
d) El manteniment i la conservació dels locals. 
e) El funcionament de la sala d'actes i del cafè-bar. 

El funcionament del cafè-bar es regirà per una normativa especial, establerta per la Junta Gestora i aprovada pel Consell Pastoral. 

7. La Junta Gestora establirà un reglament que regularà el seu funcionament, i que ha de ser aprovat pel Consell Pastoral. 

8. Tots els usuaris, habituals o esporàdics, de les dependències del Centre hauran d'actuar sempre d'acord amb aquest Estatut. 

9. L'admissió de nous grups o moviments que sol·licitin usar habitualment els locals del Centre Parroquial haurà de ser aprovada pel Consell Pastoral, prèvia presentació per part de la Junta Gestora. 

10. Per a la utilització concreta dels locals del Centre Parroquial, la Junta Gestora establirà unes normes que, aprovades pel Consell Pastoral, seran d'observança obligatòria. 

11. La Junta Gestora, previ diàleg amb cada un dels grups, moviments i serveis usuaris dels locals, fixarà, d'acord amb ells, la respectiva aportació econòmica al finançament global del Centre Parroquial. 
Els grups, moviments i serveis usen a precari els locals de l'esmentat Centre.

12. Les sol·licituds de subvencions econòmiques que els usuaris dels locals del Centre hagin de presentar a entitats públjques o privades, caldrà que siguin prèviament visades per la Junta Gestora. 

13. La Junta Gestora presentarà anualment, a fi d'any, al Consell Pastoral per a la seva aprovació la memòria del funcionament del Centre Parroquial, l'estat de comptes i el pressupost ordinari per a l'any següent. 

14. Els grups, moviments i serveis usuaris dels locals del Centre presentaran, també anualment, a la Junta Gestora, la memòria de les seves activitats. Els qui tinguin economia pròpia, presentaran també el seu estat de comptes. 

15. El present Estatut pot ser modificat a proposta d'un membre del Consell Pastoral, o d'un grup de deu membres de la comunitat parroquial. Les esme nes es presentaran abans del 15 d'octubre de cada any. Les modificacions proposades hauran de ser aprovades, si escau, pels 2/3 dels membres del Consell Pastoral a la reunió de desembre del mateix any. No hi pot haver modificacions de l'Estatut fins al desembre de l'any següent. 

Sarrià, febrer de 1987
1
© Parròquia de Sarrià, 2005. All rights reserved