CARTA APOSTÒLICA
Rosarium Virginis Mariae
del Papa Joan Pau II a l'episcopat, al clergat i als fidels sobre el Sant Rosari

16 d'octubre de 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net · A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
INTRODUCCIÓ

CAPÍTOL I. Contemplar Crist amb Maria
CAPÍTOL II. Misteri de Crist, misteri de la Mare
CAPÍTOL III. Per a mi. viure és Crist

CONCLUSIÓ

INTRODUCCIÓ

1. El Rosari de la Mare de Déu, que s’ha anat desenvolupant gradualment en el segon mil·lenni amb l’alè de l’Esperit de Déu, és una pregària estimada per molts sants i que el Magisteri ha promogut. En la seva simplicitat i profunditat subsisteix, àdhuc en aquest tercer mil·lenni que acabem d’iniciar, una pregària de gran significat, destinada a portar fruits de santedat. Aquests encaixa bé en el camí espiritual d’un cristianisme que, després de dos mil anys, no ha perdut gens la frescor dels orígens i que se sent empès per l’Esperit de Déu a «remar mar endins» («Duc en altum!») per tornar a dir, àdhuc “cridar” al món que Crist és el Senyor i Salvador, «el camí, la veritat i la vida» (Jn 14,6), com «la fita de la història humana, el punt de referència on convergeixen els ideals de la història i de la civilització».

Efectivament, el Rosari, si bé es caracteritza per la seva fisonomia mariana, és una pregària del cor cristològic. En la sobrietat dels seus elements, concentra en si la profunditat de tot el missatge evangèlic, del qual és gairebé un compendi. En això es rabeja la pregària de Maria, el seu Magnificat constant per l’obra de l’Encarnació redemptora iniciada al seu si virginal. D’aquesta manera el poble cristià entra a l’escola de Maria, per deixar-se portar fins a la contemplació de la bellesa del rostre de Crist i experimentar la profunditat del seu amor. Mitjançant el Rosari el creient ateny una abundància de gràcia, que gairebé rep de les pròpies mans de la Mare del Redemptor. 

Els Papes i el Rosari

2. A aquesta pregària han atribuït gran importància molts dels meus predecessors. Un mèrit especial va tenir, en aquest sentit, Lleó XIII, que l’1 de setembre de 1883 promulgava l’encíclica Supremi apostolatus officio, pronunciament destacat amb el qual inaugurava moltes altres intervencions sobre aquesta pregària, que descrivia com un instrument espiritual eficaç enfront dels mals de la societat. Entre els Papes més recents que, en l’època conciliar, s’han distingit en la promoció del Rosari vull recordar el Beat Joan XXIII i sobretot Pau VI, que a l’exhortació apostolica Marialis cultus va subratllar, en harmonia amb la inspiració del Concili Ecumènic Vaticà II, el caràcter evangèlic del Rosari i la seva orientació cristològica.

Jo mateix, més tard, no ho deixat passar l’ocasió per exhortar el rés freqüent del Rosari. Des dels anys de la meva joventut, aquesta pregària ha tingut un lloc important en la meva vida espiritual. M’ho ha recordat amb força el meu viatge recent a Polònia, sobretot la visita al santuari de Kalwaria. El Rosari m’ha acompanyat en els moments de joia i en els de prova. A ell li he encomanat tantes preocupacions i en ell sempre hi he trobat comfort. Fa vint-i-quatre anys, el 29 d’octubre de 1978, a penes dues setmanes des de l’elecció a la Seu de Pere, gairebé per donar-me coratge m’expressava així: «El Rosari és la meva pregària predilecta. És una pregària meravellosa! Meravellosa en la seva simplicitat i en la seva profunditat. [...] Es pot dir que el rosari és, d’alguna manera, un comentari-pregària de l’últim capítol de la constitució Lumen gentium del Vaticà II, capítol que tracta de l’admirable presència de la Mare de Déu en el misteri de Crist i de l’Església. De fet, sobre el fons de les paraules de l’Ave Maria passen davant dels ulls de l’ànima els episodis principals de la vida de Jesucrist. Aquestes es componen del conjunt dels misteris de goig, dolor i de glòria, i podríem dir que ens posen en comunió viva amb Jesús a través del cor de la seva Mare. Al mateix temps el nostre cor es pot recloure en aquestes desenes del Rosari tots els fets que componen la vida de l’individu, de la família, del país, de l’Església i de la humanitat. Vivències personals i vivències del proïsmee, particularment d’aquells que ens són molt propers, que els portem al cor. Així la senzilla pregària del Rosari batega el ritme de la vida humana».

Amb aquestes paraules, estimats germans i germanes meus, introduïa en el ritme quotidià del Rosari el meu primer any de pontificat. Avui, a l’inici del vint-i-cinquè any de servei com a Successor de Pere, desitjo fer el mateix. Quantes gràcies he rebut en aquests anys de la Verge Santa a través del Rosari: Magnificat anima mea Dominum! Vull elevar el meu agraïment al Senyor amb les paraules de la seva Mare Santíssima, sota la protecció de la qual he posat el meo ministeri petrí: Totus tuus!

Octubre de 2002-octubre de 2003: any del Rosari

3. Per això, en la línia de la reflexió proposada a la carta apostòlica Novo millennio ineunte, en la qual he invitat el Poble de Déu, després de l’experiència jubilar, a «partir novament de Crist», he sentit la necessitat una reflexió sobre el Rosari, quasi com a coronament marià de la mateixa carta apostòlica, per exhortar a la contemplació del rostre de Crist en companyia i en l’escola de la seva Mare Santíssima. De fet, recitar el Rosari non res més que contemplar amb Maria el rostre de Crist. Per donar més rellevància a aquesta invitació, aprofitant l’avinentesa del pròxim 125è aniversari de l’esmentada encíclica de Lleó XIII, vull que en el curs de l’any aquesta pregària sigui proposada i valorada d’una manera especial en les diverses comunitats cristianes. Així doncs, proclamo l’any que va de l’octubre d’enguany a l’octubre del 2003 any del Rosari. 

Confio aquesta indicació pastoral a la iniciativa de les comunitats eclesials individuals. Amb ella no pretenc destorbar, sinó més aviat integrar i consolidar els plans pastorals de les esglésies particulars. Tinc confiança que aquesta crida sigui atesa amb generositat i promptitud. El Rosari, si es redescobreix en el seu significat ple, porta al cor mateix de la vida cristiana i ofereix una oportunitat espiritual i pedagògica ordinària i fecunda per a la contemplació personal, la formació del Poble de Déu i la nova evangelització. Em plau confirmar-ho també en el record joiós d’un altre aniversari: els 40 anys de l’inici del Concili Ecumènic Vaticà II (11 d’octubre de 1962), la «gran gràcia» predisposada per l’Esperit de Déu per a l’Església del nostre temps.

Objeccions al Rosari

4. L’oportunitat de tal iniciativa ve de diverses consideracions. La primera fa referència a la urgència d’afrontar una certa crisi d’aquesta pregària que, en el context històric i teològic actual corre el risc de ser erròniament minusvalorada i, en conseqüència, escassament proposada a les noves generacions. Hi ha qui pensa que la centralitat de la litúrgia, subratllada justament pel Concili Ecumènic Vaticà II, té com a conseqüència necessària una disminució de la importància del Rosari. De fet, com va precisar Pau VI, aquesta pregària no tan sols no s’oposa a la litúrgia, sinó que li fa de suport, ja que la introdueix i la proclama, per tal com permet de viure-la amb plenitud de participació interior, recollint-ne fruits en la vida quotidiana. 

Potser també hi ha qui tem que aquesta pugui resultar poc ecumènica, pel seu caràcter marcadament marià. De fet, aquesta s’emmarca en el clar horitzó d’un culte a la Mare de Déu, tal com el Concili el va delinear: un culte orientat al centre cristològic de la fe cristiana, de manera que «en honorar la Mare, el Fill [...] sigui conegut, estimat i glorificat degudament». Si es redescobreix adequadament, el Rosari és un ajut, i no pas un obstacle a l’ecumenisme!

Camí de contemplació

5. Però el motiu més important per tornar a proposar amb força la pràctica del Rosari és el fet que aquest constitueix un mitjà molt vàlid per promoure entre els fidels aquell compromís de contemplar el misteri cristià que he proposat a la carta apostòlica Novo millennio ineunte com a veritable i pròpia “pedagogia de la santedat”: «Cal un cristianisme que es distingeixi sobretot en l’art de la pregària». Ara que en la cultura contemporània, entre tantes contradiccions, aflora tanmateix una nova exigència d’espiritualitat, motivada també per influxos d’altres religions, és més urgent que mai que les nostres comunitats cristianes esdevinguin «autèntiques ‘escoles’ de pregària». 

El Rosari se situa en la millor i la més acreditada tradició de la contemplació cristiana. Es va desenvolupar a Occident i és una pregària tipicament meditativa que es correspon, d’alguna manera, amb la «pregària del cor» o «pregària de Jesús» nascuda de l’humus de l’Orient cristià.

Pregària per la pau i per la família

6. Per donar més actualitat al rellançament del Rosari concorren algunes circumstàncies històriques. La primara de totes és la urgència d’invocar a Déu el do de la pau. El Rosari ha estat proposat molt sovint pels meus predecessors i per mi mateix com a pregària per la pau. A l’inici d’un mil·lenni, que ha començat amb les esgarrifoses escenes de l’atemptat de l’11 de setembre de 2001 i que cada dia registra en tantes parts del món nous episodis de sang i de violència, resdecobrir el Rosari significa immergir-se en la contemplació del mister d’Aquell que «és la nostra pau» i que «de dos pobles n’ha fet un de sol, destruint el mur que els separava i abolint amb el seu propi cos allò que els feia enemics » (Ef 2,14). Així doncs, no es pot recitar el Rosari sense sentir-se implicat en un compromís concret de servei a la pau, amb una atenció especial a la terra de Jesús, encara tan provada, que és tant estimada al cor cristià. 

La mateixa urgència de compromís i de pregària sorgeix sobre un altre vessant crític del nostre temps, el de la família, cèl·lula de la societat, cada vega més assetjada per forces disgregadores a nivell ideològic i pràctic, que fan témer pel futur d’aquesta institució fonamental i irrenunciable i, amb ella, per la sort de tota la societat. El rellançament del Rosari en les famílies cristianes, en el marc d’una més àmplia pastoral de la família, es proposa com a ajut eficaç per contenir els efectes devastadors d’aquesta època de crisi.

«Aquí tens la teva mare!» (Jn 19,27)

7. Molts signes demosten que la Verge Santa també avui vol exercir, precisament a través d’aquesta pregària, l’atenció maternal a la qual el Redemptor moribund va confiar, en la persona del deixeble més estimat, tots els fills de l’Església: «Dona, aquí tens el teu fill!» (Jn 19,26). Són conegudes les diverses circumstàncies, al llarg dels segles XIX i XX, en què la Mare de Crist ha fet sentir d’alguna manera la seva presència i la seva veu per exhortar el Poble de Déu a aquesta forma d’oració contemplativa. Vull recordar, d’una manera particular, per la influència incisiva que mantenen en la vida dels cristians i pel reconeixement autoritzat que n’ha fet l’Església, les aparicions de Lourdes i de Fàtima, els santuaris respectius de les quals són la meta de molts pelegrins, que hi cerquen alleujament i esperança. 

Seguint les petjades dels testimonis

8. Seria impossible citar l’estol inombrable de sants que han trobat en el Rosari una autèntica via de santificació. Només cal recordar sant Lluís Maria Grignion de Montfort, autor d’una preciosa obra sobre el Rosari, i, més proper a nosaltres, el pare Pio da Pietrelcina, que he tingut la joia de canonitzar recentment. Va tenir un carisma especial, com a veritable apòstol del Rosari, el beat Bartolo Longo. El seu camí de santedat es fonamenta en una inspiració que va sentir al més profund del cor: «Qui propaga el Rosari se salva!». Sobre aquesta base, es va sentir cridat a construir a Pompeia un temple dedicat a la Verge del Sant Rosari sobre l’escenari les restes de l’antiga ciutat, que ja havia estat tocada per l’anunci cristià abans de quedar sepultada per l’erupció del Vesuvi, l’any 79, i que segles després ressorgia de les seves cendres com a testimoniatge de les llums i de les ombres de la civilització clàssica. 

Amb tota la seva obra, i concretament per mitjà dels «Quindici Sabati», Bartolo Longo va desenvolupar l’ànima cristològica i contemplativa del Rosari, que va trobar una empenta i un sosteniment especials en Lleó XIII, el «Papa del Rosari».
 

CAPÍTOL I. CONTEMPLAR CRIST AMB MARIA 

Un rostre esplèndid com el sol

9. «I es transfigurà davant d’ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol» (Mt 17,2). L’escena evangèlica de la transfiguració de Crist, en la qual els tres apòstols Pere, Jaume i Joan apareixen com corpresos per la bellesa del Redemptor, pot ser considerada una icona de la contemplació cristiana. Fixar els ulls sobre el rostre de Crist, reconèixer-ne el misteri en el camí ordinari i dolorós de la seva humanitat, fins a copsar-ne el fulgor diví manifestat definitivament en el Ressuscitat glorificat a la dreta del Pare, és el deure de tot deixeble de Crist, per tant, és també el nostre deure. Contemplant aquest rostre ens obrim a acollir el misteri de la vida trinitària, per experimentar sempre de nou l’amor del Pare i gaudir de la joia de l’Esperit Sant. D’aquesta manera es realitza també per nosaltres la paraula de sant Pau: «I tots nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectint com un mirall la glòria del Senyor, som transformats a la seva mateixa imatge, amb una glòria cada vegada més gran, per obra del Senyor, és a dir, de l’Esperit» (2Co 3,18). 
 

Maria, model de contemplació

10. La contemplació de Crist té en Maria el seu model insuperable. El rostre del Fill li pertany a títol especial. S’ha plasmat en el seu si, prenent d’Ella també una semblança humana que evoca una intimitat espiritual certament encara més gran. Ningú no s’ha dedicat amb tanta assiduïtat a contemplar el rostre de Crist com Maria. Els ulls del seu cor es concentren en certa manera en Ell ja en l’Anunciació, quan el va concebre per obra de l’Esperit Sant; en els mesos següents començà a sentir-ne la presència i a presagiar-ne els trets. Quan finalment l’infanta a Betlem, també els seus ulls de carn s’adrecen tendrament sobre el rostre del Fill, mentre el faixa amb bolquers i el posa en una menjadora (cfr Lc 2,7).

Des d’aleshores el seu esguard, sempre ric d’estupor adorador, no se separarà gaire d’Ell. Serà a vegades un esguard interrogatiu, com en l’episodi en què és perdut i trobat al temple: «Fill meu, perquè t’has portat així amb nosaltres?» (Lc 2,48); serà sempre un esguard penetrant, capaç de llegir en el més íntim de Jesús, fins a percebre’n els sentiments més amagats i a endevinar-ne les eleccions, com a Canà (cfr Jn 2,5); d’altres vegades serà un esguard adolorit, sobretot al peu de la creu, on serà encara, en cert sentit, l’esguard de la “partera”, ja que Maria no es limitarà a compartir la passió i la mort de l’Unigènit, sinó que acollirà el nou fill que li és consignat en el deixeble més estimat (cfr Jn 19,26-27); al matí de Pasqua serà un esguardo radiant per la joia de la resurrecció i, finalment, un esguard ardent per l’efusió de l’Esperit el dia de la Pentecosta (cfr Ac 1,14).
 

Els records de Maria

11. Maria viu amb els ulls posats en Crist i fa un tresor de totes les seves paraules: «Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava» (Lc 2,19; cfr 2,51). Els records de Jesús, impresos a la seva ànima, la van acompanyar en totes les circumstàncies i la van portar a repassar amb el pensament els diversos moments de la seva vida al costat del Fill. Són aquells records els que han vingut a constituir, en cert sentit, el “Rosari” que Ella mateixa havia recitat constantment els dies de la seva vida terrenal.

I també ara, entre els cants de joia de la Jerusalem celestial, els motius del seu agraïment i de la seva lloança resten immutables. Són aquests els que inspiren la seva atenció maternal vers l’Església pelegrina, en la qual Ella continua desenvolupant la trama del seu “relat” d’evangelitzadora. Maria torna a proposar una vegada i una altra als creients els “misteris” del seu Fill, amb el desig que siguin contemplats, per tal que puguin desprendre tota la seva força salvadora. Quan recita el Rosari, la comunitat cristiana sintonitza amb el record i amb l’esguard de Maria.
 

El Rosari, pregària contemplativa

12. El Rosari, pròpiament a partir de l’experiència de Maria, és una pregària marcadament contemplativa. Si fos privat d’aquesta dimensió, en resultaria desnaturalitzat, com destacava Pau VI: «Sense contemplació, el Rosari és un cos sense ànima, i la seva recitació corre el risc de convertir-se en una repetició mecànica de fórmules i de contradir a l’advertència de Jesús: “Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar” (Mt 6,7). Per la seva naturalesa la recitació del Rosari requereix un ritme tranquil i quasi un pensament detingut, que afavoreixen en qui resa la meditació dels misteris de la vida del Senyor, vistos a través del cor d’Aquella que va ser tan propera al Senyor, i en desclouen les riqueses insondables».

Val la pena d’aturar-se a reflexionar sobre aquest profund pensament de Pau VI, per destacar algunes dimensions del Rosari que defineixen millor el seu propi caràcter de contemplació cristològica.
 

Recordar Crist amb Maria

13. El contemplar de Maria és, sobretot, un recordar. Cal entendre, però, aquesta paraula en el sentit bíblic de la “memòria” (zakar), que actualitza les obres acomplertes per Déu en la història de la salvació. La Bíblia és la narració d’una sèrie d’esdeveniments de salvació, que tenen la seva culminació en Crist mateix. Aquests esdeveniments no són tan sols un “ahir”; són també l’”avui” de la salvació. Aquesta actualització es realitza d’una manera particular en la litúrgia: això que Déu va acomplir fa alguns segles no afecta només els testimonis directes dels fets, sinó que amb el seu do de gràcia arriba als homes de tots els temps. Això és aplicable, d’alguna manera, també per a qualsevol altra aproximació devota a aquells fets: «fer-ne memòria», en actitud de fe i d’amor, significa obrir-se a la gràcia que Crist ens ha atorgat amb els seus misteris de vida, mort i resurrecció. 

Per això, al mateix temps que el Concili Vaticà II confirma que la litúrgia, com a exercici de l’ofici sacerdotal de Crist i de culte públic, és «el punt culminant cap al qual tendeix l’acció de l’Església i, alhora, la font de la qual prové tota la seva força», cal recordar també que la vida espiritual «no s’exhaureix simplement en la participació a la sagrada litúrgia. El cristià, cridat a la pregària en comú, nogensmenys ha d’entrar també a la seva cambra per pregar al Pare en secret (cfr Mt 6,6); més encara, ha de pregar incessantment com ensenya l’apòstol (cfr 1Te 5,17)».16 El Rosari s’inclous, amb la seva especificitat, en aquest variat escenari de la pregària “incessant”, i si la litúrgia, acció de Crist i de l’Església, és acció salvífica per excel·lència, el Rosari, com a meditació sobre Crist amb Maria, és contemplació salvadora. En efecte, el fet d’immergir-se, de misteri en misteri, en la vida del Redemptor, fa que tot allò el que Ell ha fet i que la litúrgia actualitza sigui assimilat profundament i es plasmi en l’existència. 
 

Aprendre Crist des de Maria

14. Crist és el Mestre per excel·lència, el revelador i la revelació. No es tracta tan sols d’aprendre les coses que Ell ha ensenyar, sinó d’“aprendre’l a Ell”. Però, quina mestra més experta trobarem en això que Maria? Si pel que fa al vessant diví l’Esperit és el mestre interior que ens porta a la plena veritat de Crist (cfr Jn 14,26; 15,26; 16,13), entre els éssers humans, ningú millor que Ella coneix Crist, ningú com la Mare pot introduir-nos a un coneixement profund del seu misteri.

El primer dels “senyals” que Jesús va acomplir –la transformació de l’aigua en vi a les noces de Canà– ens mostra precisament Maria en qualitat de mestra, mentre exhorta els servidors a fer tot allò que Crist els digui (cfr Jn 2,5). I ens podem imaginar que aquesta funció segurament la va acomplir també per als deixebles després de l’Ascensió de Jesús, quan es va quedar amb ells esperant l’Esperit Sant i els va confortar en la seva primera missió. Passar amb Maria per les escenes del Rosari és com entrar a l’“escola” de Maria per llegir-hi Crist, per penetrar en els seus secrets, per copsar-ne el missatge.

Una escola, la de Maria, tant més eficaç si hom pensa que Ella la fa aconseguint-nos els dons abundants de l’Esperit Sant i alhora proposant-nos l’exemple d’aquella «peregrinació de la fe», en la qual és mestra incomparable. Davant de tot el misteri del Fill, Ella ens invita, com en l’Anunciació, a plantejar amb humilitat els interrogants que ens obren a la llum, per concloure sempre amb l’obediència de la fe: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules» (Lc 1,38). 
 

Conformar-se a Crist amb Maria

15. L’espiritualitat cristiana té com a caràcter que la qualifica el compromís del deixeble de conformar-se cada vegada més plenament al seu Mestre (cfr Rm 8,29; Fl 3,10 i 21). L’efusió de l’Esperit en el Baptisme insereix el creient com un sarment en el cep que és Crist (cfr Jn 15,5), el fa membre del seu Cos místic (cfr 1Co 12,12; Rm 12,5). Tanmateix, aquesta unitat inicial s’ha de veure corresposta per un camí d’assimilació creixent a Ell, que orienti el comportament del deixeble cada vegada més segons la “lògica” de Crist: «Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist» (Fl 2,5). Segons les paraules de l’apòstol, cal «revestir-se de Crist» (cfr Rm 13,14; Ga 3,27).

Al llarg de l’itinerari espiritual del Rosari, basat en la contemplació incessant –en companyia de Maria– del rostre de Crist, aquest ideal exigent de conformació a Ell s’assoleix per via d’una freqüentació que podríem qualificar d’“amical”. Aquesta ens insereix de manera natural en la vida de Crist i ens fa com “respirar” els seus sentiments. A propòsit d’això, el beat Bartolo Longo diu: «com dos amics, que estan junts molt sovint, se solen conformar també en els costums, així nosaltres, conversant familiarment amb Jesús i la Verge, meditant els misteris del Rosari i formant junts una mateixa vida amb la comunió, podem esdevenir, en tot allò que la nostra baixesa sigui capaç, semblant a ells, i aprendre d’aquests exemples suprems a viure de manera humil, pobra, amagada, pacient i perfecta».

Per acomplir aquest procés de conformació a Crist, en el Rosari ens confiem especialment a l’acció maternal de Santa Maria. Aquella que és la mare de Crist i que alhora pertany a l’Església com a «membre excels i del tot excepcional», és al mateix temps la “Mare de l’Església”. Com a tal, constantment “genera” fills al Cos místic del Fill. Ho fa per mitjà de la intercessió, implorant per ells l’efusió inexhaurible de l’Esperit. Ella és la icona perfecta de la maternitat de l’Església.

El Rosari ens transporta místicament al costat de Maria, compromesa a seguir el creixement humà de Crist a la casa de Natzaret. Gràcies a això ella pot educar-nos i plasmar-nos amb la mateixa sol·licitud, fins que Crist no «quedi format» en nosaltres plenament (cfr Ga 4,19). Aquesta acció de Maria, fonamentada totalment en la de Crist i subordinada radicalment a aquesta, «no impedeix en res la unió immediata dels creients amb Crist, sinó que la facilita». És el principi lluminós que va expressar el Concili Vaticà II, que he experimentat tan fortament en la meva vida, fent-ne la base del meu lema episcopal: Totus tuus. Un lema, com es veu, inspirat en la doctrina de sant Luigi Maria Grignion de Montfort, que explicava el rol de Maria en el procés de conformació a Crist que hem de fer cadascú de nosaltres de la manera següent: «Tota la nostra perfecció consisteix a ser conformes, units i consagrats a Jesucrist. Per això, la més perfecta de totes les devocions és, incontestablement, la que ens conforma, uneix i consagra més perfectament a Jesucrist. Ara, si Maria és la criatura més conforme a Jesucrist, en conseqüència, la devoció d’entre totes que consagra i conforma més una ànima a Nostre Senyor és la devoció a Maria, la seva Mare santa, i com més sigui consagrada una ànima a ella, més serà consagrada a Jesucrist». Mai com en el Rosari el camí de Crist i el de Maria apareixen tan profundament units. Maria només viu en Crist i en funció de Crist! 
 

Suplicar Crist amb Maria

16. Crist ens ha invitat a adreçar-nos a Déu amb insistència i confiança perquè siguem escoltats: «Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà» (Mt 7,7). El fonament d’aquesta eficàcia de la pregària és la bondat del Pare, però també la mediació al costat seu de part de Crist mateix (cfr 1Jn 2,1) i l’acció de l’Esperit Sant, que «intercedeix per nosaltres» segons els designis de Déu (cfr Rm 8,26-27). Nosaltres, de fet, ni tan sols «no sabem com hem de pregar» (Rm 8,26) i potser no som escoltats perquè «demanem malament» (cfr Jm 4,2-3).

Maria, amb la seva intercessió maternal, intervé per sostenir la pregària que Crist i l’Esperit fan néixer en el nostre cor. «La pregària de l’Església és com sostinguda per la pregària de Maria». En efecte, si Jesús, l’únic Mitjancer, és el Camí de la nostra pregària, Maria, que és pura transparència d’Ell, mostra el Camí, i «és a partir d’aquesta cooperació singular de Maria en l’acció de l’Esperit Sant que les esglésies han desenvolupat la pregària a la santa Mare de Déu, centrant-la sobre la persona de Crist manifestada en els seus misteris». A les noces de Canà, l’Evangeli mostra precisament l’eficàcia de la intercessió de Maria, que es fa portaveu davant de Jesús de les necessitats humanes: «No tenen vi» (Jn 2,3).

El rosari és alhora meditació i súplica. La imploració insistent de la Mare de Déu es fonamenta en la confiança que la seva intercessió maternal ho pot tot sobre el cor del Fill. Ella és «omnipotent per gràcia», com deia, amb aquesta expressió audaç ben fàcil d’entendre, el beat Bartolo Longo en la seva súplica a la Verge. Aquesta és una certesa que, a partir de l’evangeli, s’ha anat consolidant per via de l’experiència en el poble cristià. L’ínclit poeta Dant la interpreta estupendament, en la línia de sant Bernat, quan canta: «Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / que qual vuol gràcia e a te non ricorre, / sua disianza vuol volar sanz’ali». En el Rosari, quan supliquem a Maria, santuari de l’Esperit Sant (cfr Lc 1,35), ella es posa per nosaltres davant del Pare que l’ha omplert de gràcia i del Fill nascut de les seves entranyes, i prega amb nosaltres i per nosaltres.
 

Anunciar Crist amb Maria

17. El Rosari és també un camí d’anunci i d’aprofundiment, en el qual el misteri de Crist és representat contínuament als diversos nivells de l’experiència cristiana. El formulari és el d’una presentació orant i contemplativa, que mira de plasmar el deixeble segons el cor de Crist. En efecte, si en el rés del Rosari es valoren adequadament tots els elements per a una meditació eficaç, en sorgeix, especialment en la celebració comunitària en les parròquies i en els santuaris, una oportunitat catequètica significativa que els pastors han de saber aprofitar. La Verge del Rosari prossegueix també, d’aquesta manera, la seva obra d’anunci de Crist. La història del Rosari mostra que aquesta pregària ha estat utilitzada especialment pels dominics, en un moment difícil per a l’Església amb motiu de la difusió de l’heretgia. Avui ens trobem davant de nous reptes. Per què no prenem, doncs, novament a les mans el rosari amb la fe de qui ens ha precedit? El Rosari conserva tota la seva força i es manté com un recurs que no s’ha de menystenir entre els instruments pastorals de tot bon evangelitzador.
 

CAPÍTOL II. MISTERI DE CRIST, MISTERI DE LA MARE 

El Rosari, «compendi de l’Evangeli»

18. Només ens introdueix a la contemplació del rostre de Crist l’escolta, en l’Esperit, de la veu del Pare, perquè «ningú no coneix el Fill fora del Pare» (Mt 11,27). A Cesarea de Filip, davant de la confessió de Pere, Jesús precisa quina és la font d’una intuïció tan clara de la seva identitat: «Això no t’ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel» (Mt 16,17). És necessària, doncs, la revelació de l’altíssim. Però, per acollir-la, és indispensable posar-se en disposició d’escoltar: «Només l’experiència del silenci i de la pregària ofereix el marc adequat en el qual pot madurar i desenvolupar-se el coneixement més autèntic, adherent i coherent d’aquell misteri».

El Rosari és un dels camins tradicionals de la pregària cristiana aplicada a la contemplació del rostre de Crist. Així ho descriu el papa Pau VI: «Pregària evangèlica, centrada en el misteri de l’encarnació redemptora, el Rosari és, doncs, una pregària d’orientació netament cristològica. De fet, el seu element característic –la repetició lletànica de l’«Ave, Maria»– esdevé també una lloança incessant a Crist, terme últim de l’anunci de l’Àngel i de la salutació de la mare del Baptista: “Beneït el fruit de les teves entranyes” (Lc 1,42). Més encara: la repetició de l’Ave Maria constitueix l’ordit sobre el qual es desenvolupa la contemplació dels misteris: el Jesús que tota Ave Maria reclama és el mateix que ens proposa la successió dels misteris, ara Fill de Déu, ara Fill de la Verge».
 

Una integració oportuna

19. De tots els misteris de la vida de Crist, el Rosari, tal com s’ha consolidat en la pràctica més comuna avalada per l’autoritat eclesial, en conté només alguns. Aquesta selecció ha estat imposada des de la confecció originària d’aquesta pregària, que es va organitzar sobre el número 150, que correspon al nombre dels salms.

Considero, però que per potenciar el gruix cristològic del Rosari, és oportú de fer una integració que, si bé es deixa a la lliure valoració de cada persona i de cada comunitat, els permeti d’abraçar també els misteris de la vida pública de Crist entre el Baptisme i la Passió. És precisament en el marc d’aquests misteris que contemplem aspectes importants de la persona de Crist com a revelador definitiu de Déu. Ell és Aquell que, declarat Fill escollit del Pare en el Baptisme al Jordà, anuncia la vinguda del Regne, en dóna testimoni amb les obres, en proclama les exigències. És en els anys de la vida pública que el misteri de Crist es mostra d’una manera especial com a misteri de llum: «Mentre sóc al món, sóc la llum del món» (Jn 9,5). 

Per tal que el Rosari pugui anomenar-se de manera més plena “compendi de l’Evangeli”, és convenient que, després d’haver recordat l’encarnació i la vida amagada de Crist (misteris de goig), i abans d’aturar-se a reflexionar sobre els sofriments de la passió (misteris de dolor) i sobre el triomf de la resurrecció (misteris de glòria), la meditació es faci també sobre alguns moments particularment significatius de la vida pública (misteris de llum). Aquesta integració de nous misteris, sense perjudici de cap aspecte essencial de la disposició tradicional d’aquesta pregària, és destinada a fer-la viure amb un interès renovat en l’espiritualitat cristiana, com a veritable introducció a la profunditat del cor de Crist, abís de joia i de llum, de dolor i de glòria.
 

Els misteris de goig

20. El primer cicle, el dels “misteris joiosos”, es caracteritza efectivament per la joia que s’irradia de l’esdeveniment de l’Encarnació. Això és evident des de l’Enunciació, en què la salutació de Gabriel a la Verge de Natzaret ens fa novament partícips a la invitació a la joia messiànica: «Ave, Maria». A aquest anunci s’atansa tota la història de la salvació, més encara, segons com tota la història del món. Si, de fet, el designi del Pare és unir en el Crist totes les coses (cfr Ef 1,10), és tot l’univers que d’alguna manera es veu afavorit pel favor diví amb el qual el Pare s’inclina vers Maria per fer-la Mare del seu Fill. Al seu torn, tota la humanitat està com continguda en el fiat amb el qual Ella correspon amb promptitud a la voluntat de Déu.

De manera exultant, després ve l’escena de la trobada amb Elisabet, en què la veu mateixa de Maria i la presència de Crist a les seves entranyes fan «saltar de joia» Joan (cfr Lc 1,44). De joia difusa és l’escena de Betlem, en què el naixement de l’Infant diví, el Salvador del món, és cantada pels àngels i anunciada als pastors precisament com a «una gran joia» (Lc 2,10).

En canvi, els dos últims misteris, si bé conserven el sabor de la joia, anticipen els senyals del drama. La presentació al temple, de fet, alhora que expressa la joia de la consagració i porta a l’èxtasi el vell Simeó, conté també la profecia de la «senyera combatuda» que serà el Nen per Israel i d’espasa que traspassarà l’ànima de la Mare (cfr Lc 2,34-35). També és joiós i alhora dramàtic l’episodi de Jesús al temple, amb dotze anys. Aquí, Ell apareix en la seva divina saviesa, escoltant i interrogant, i substancialment en la figura del qui “ensenya”. La revelació del seu misteri de Fill, entregat en tot a les coses del Pare, és anunci d’aquella radicalitat evangèlica que posa en crisi fins i tot els lligams més de l’home, davant de les exigències absolutes del Regne. Els mateixos Josep i Maria, ansiosos i angoixats, «no comprengueren les seves paraules» (Lc 2,50).

Meditar els misteris “joiosos” significa, doncs, entrar en les motivacions últimes i en el significat profund de la joia cristiana. Significa fixar l’esguard sobre la concreció del misteri de l’Encarnació i sobre l’obscura anticipació del misteri del dolor salvífic. Maria ens porta a aprendre el secret de la joia cristiana, recordant-nos que el cristianisme és, per damunt de tot, euanghelion, “bona notícia”, que té no tan sols el centre sinó també el contingut en la persona de Crist, el Verb fet carn, únic Salvador del món.
 

Els misteris de la llum

21. Passant de la infantesa i de la vida de Natzaret a la vida pública de Jesús, la contemplació ens porta cap aquells misteris que es poden anomenar, a títol especial, “misteris de la llum”. En realitat, són tot el misteri de Crist, que és la llum. Ell és «la llum del món» (Jn 8,12). Però aquesta dimensió es manifesta particularment en els anys de la vida pública, quan Ell anuncia l’evangeli del Regne. Volent indicar a la comunitat cristiana cinc moments significatius –misteris “lluminosos”– d’aquesta fase de la vida de Crist, considero que aquests es poden individualitzar oportunament de la manera següent: (1) en el seu Baptisme al Jordà, (2) en la seva autorevelació en les noces de Canà, (3) en l’anunci del Regne de Déu amb la invitació a la conversió, (4) en la seva Transfiguració i, finalment, (5) en la institució de l’Eucaristia, expressió sacramental del misteri pasqual.

Cadascun d’aquests misteris és una revelació del Regne ara assolit en la persona mateixa de Jesús. És misteri de llum sobretot el Baptisme al Jordà. Aquí, mentre Crist descendeix, com a innocent que es fa “pecat” per nosaltres (cfr 2Co 5,21), en l’aigua del riu, el cel s’obre i la veu del Pare el proclama Fill predilecte (cfr Mt 3,17 i par), mentre l’Esperit descendeix sobre Ell per investir-lo de la missió que li espera. Misteri de llum és l’inici dels senyals a Canà (cfr Jn 2,1-12), quan Crist, canviant l’aigua en vi, obre a la fe el cor dels deixebles gràcies a la intervenció de Maria, la primera dels creients. Misteri de llum és la predicació amb la qual Jesús anuncia l’adveniment del Regne de Déu i invita a la conversió (cfr Mc 1,15), perdonant els pecats de que s’acosta a Ell amb confiança humil (cfr Mc 2,3-13; Lc 7,47-48), inici del ministeri de misericòrdia que Ell continuarà exercint fins a la fi del món, especialment per mitjà del sagrament de la Reconciliació confiat a la seva Església (cfr Jn 20,22-23). Misteri de llum per excel·lència és també la Transfiguració, esdevinguda, segons la tradició, sobre el Mont Tàbor. La glòria de la divinitat resplendeix sobre el rostre de Crist, mentre el Pare l’acredita davant dels apòstols extasiats perquè l’escoltin (cfr Lc 9,35 i par) i es disposin a viure amb Ell el moment dolorós de la Passió, per atènyer amb Ell la joia de la Resurrecció i una vida transfigurada per l’Esperit Sant. Misteri de llum és, finalment, la institució de l’Eucaristia, en la qual Crist es fa nodriment amb el seu Cos i la seva Sang sota els signes del pa i del vi, donat testimoni «fins a la fi» del seu amor per la humanitat (Jn 13,1), per la salvació de la qual s’oferirà en sacrifici.

En aquests misteris, excepte a Canà, la presència de Maria resta en un segon pla. Els evangelis a penes fan al·lusió de la seva presència ocasional en un moment o altre de la predicació de Jesús (cfr Mc 3,31-35; Jn 2,12) i no diuen res d’una eventual presència de la Verge al Cenacle en el moment de la institució de l’Eucaristia. Però la funció que s’esdevé a Canà acompanya, d’alguna manera, tot el camí de Crist. La revelació, que al Baptisme al Jordà és oferta directament pel Pare i propagada pel Baptista, a Canà és als seus llavis i esdevé la gran admonició maternal que Ella adreça a l’Església de tots els temps: «Feu tot el que us digui» (Jn 2,5). Aquesta admonició és la introdueix ben bé les paraules i els senyals de Crist durant la seva vida pública, i constitueix el rerefons marià de tots els “misteris de la llum”. 
 

Els misteris del dolor

22. Els evangelis donen gran importància als misteris de dolor de Crist. Des de sempre, la pietat cristiana, especialment en la Quaresma, mitjançant la pràctica del Via Crucis, s’ha fonamentat sobre moments concrets de la Passió, intuint que és el punt culminant de la revelació de l’amor i que aquí es troba la font de la nostra salvació. El Rosari tria alguns moments de la Passió, induint a qui resa a fixar-hi l’esguard del cor i a reviure’ls. L’itinerari meditatiu s’enceta a Getsemaní, allí on Crist viu un moment particularment angoixant enfront de la voluntat del Pare, a la qual la feblesa de la carn sentiria la temptació de rebel·lar-se. Allí Crist es posa en el lloc de totes les temptacions de la humanitat i davant de tots els pecats de la humanitat, per dir al Pare: «Que no es faci la meva voluntat, sinó la teva» (Lc 22,42 i par). Aquest seu “sí” capgira el “no” dels progenitors a l’Edèn. I en els misteris següents es manifesta tot el que aquesta adhesió a la voluntat del Pare li pot costar en els quals, amb la pujada al Calvari, la flagel·lació, la coronació d’espines i la mort a la creu, Ell és llençat en la més gran abjecció: Ecce homo!

En aquesta abjecció es revela no tan sols l’amor de Déu, sinó també el sentit mateix de l’home. Ecce homo: qui vol conèixer l’home, n’ha de saber reconèixer el sentit, l’arrel i l’acompliment en el Crist, Déu que s’abaixa per amor «fins a la mort, i una mort de creu» (Fl 2,8). Els misteris de dolor porten el creient a reviure la mort de Jesús posant-se sota la creu al costat de Maria, per penetrar amb Ella en l’abís de l’amor de Déu per l’home i sentir-ne tota la força regeneradora.
 

Els misteris de la glòria

23. «La contemplació del rostre de Crist no es pot aturar en la imatge del Crucificat. Ell és el Ressuscitat!». Des de sempre el Rosari expressa aquesta consciència de la fe, invitant el creient a caminar més enllà de la foscor de la Passió, per fixar l’esguard en la glòria de Crist en la Resurrecció i en l’Ascensió. Contemplant el Ressuscitat el cristià redescobreix les raons de la pròpia fe (cfr 1Co 15,14) i reviu la joia no tan sols d’aquells als quals Crist es va manifestar –els apòstols, Maria Magdalena, els deixebles d’Emmaús–, sinó també la joia de Maria, que degué fer una experiència no menys intensa de la nova existència del Fill glorificat. A aquesta glòria, que amb l’Ascensió posa el Crist a la dreta del Pare, Ella mateixa és elevada amb l’Assumpció, en què, per mitjà d’un privilegi especialíssim, arriba a anticipar el destí reservat a tots els justos amb la resurrecció de la carn. Coronada finalment de glòria –tal com apareix a l’últim misteri gloriós– resplendeix com a Reina dels Àngels i dels Sants, anticipació i culminació de la condició escatològica de l’Església.

Al centre d’aquest camí de glòria del Fill i de la Mare, el Rosari col·loca, en el tercer misteri de glòria, la Pentecosta, que mostra el rostre de l’Església com a família reunida amb Maria, reavivada per l’efusió potent de l’Esperit, preparada per a la missió evangelitzadora. La contemplació d’aquest i dels altres misteris gloriosos ha de portar els creients a prendre una consciència encara més viva de la seva existència nova en Crist, a dintre de la realitat de l’Església, una existència de la qual l’escena de la Pentecosta constitueix la gran “icona”. Els misteris de glòria nodreixen així els creients en l’esperança de la meta escatològica vers la qual s’encaminen com a membres del Poble de Déu que pelegrina en la història. Això no pot sinó empènyer-los a un testimoniatge coratjós d’aquell «joiós anunci» que dóna sentit a tota la seva existència.
 

Dels “misteris” al “Misteri”: el camí de Maria

24. Aquests cicles meditatius que es proposen en el Sant Rosari certament no són exhaustius, sinó que criden l’atenció sobre l’essencial, introduint l’ànim al gust d’un coneixement de Crist que contínuament poua en la font pura del text evangèlic. Qualsevol tret singular de la vida de Crist, tal com és narrat pels evangelistes, resplendeix d’aquell Misteri que supera tot coneixement (cfr Ef 3,19). És el Misteri del Verb encarnat, en el qual «resideix corporalment tota la plenitud de la divinitat» (Col 2,9). Per això, el Catecisme de l’Església Catòlica insisteix tant en els misteris de Crist, recordant que «tot en la vida de Jesús és senyal del seu Misteri». El «Duc in altum» de l’Església al tercer mil·lenni es mesura en la capacitat dels cristians d’«arribar a la comprensió plena del designi secret de Déu, que és el Crist, en el qual hi ha amagats tots els tresors de saviesa i de coneixement» (Col 2,2-3). A cadascun dels batejats s’adreça el desig ardent de la Carta als Efesis: «que, per la fe, faci habitar el Crist en els vostres cors, i així, arrelats i fonamentats en l'amor, sigueu capaços de conèixer [...] l’amor de Déu que sobrepassa tot coneixement i, així, entreu del tot a la plenitud de Déu» (3,17-19). 

El Rosari es posa al servei d’aquest ideal, oferint el “secret” per obrir-se més fàcilment a un coneixement profund i implicat de Crist. Podríem anomenar-lo el camí de Maria. És el camí de l’exemple de la Verge de Natzaret, dona de fe, de silenci i d’escolta. És alhora el camí d’una devoció mariana animada per la consciència de la relació inescindible que uneix Crist a la seva Mare Santíssima: els misteris de Crist són també, d’alguna manera, els misteris de la Mare, fins i tot quan no hi està implicada directament, pel fet mateix que Ella viu d’Ell i per Ell. Fent nostres en l’Ave Maria les paraules de l’àngel Gabriel i de santa Elisabet, ens sentim empesos a cercar sempre novament en Maria, entre els seus braços i en el seu cor, el «fruit beneït de les seves entranyes» (cfr Lc 1,42).
 

Misteri de Crist, “misteri” de l’home

25. En el testimoniatge de 1978 sobre el Rosari com a pregària meva predilecta, expressava un concepte que ara vull reprendre.
Llavors deia que «la simple pregària del Rosari batega al ritme de la vida humana».

A la llum de les reflexions que hem fet fins ara sobre els misteris de Crist, no és difícil aprofundir aquesta implicació antropològica del Rosari. Una implicació més radical del que pot semblar a primera vista. Qui es posa en actitud de contemplar Crist recorrent novament les etapes de la seva vida, no pot sinó copsar en Ell també la veritat sobre l’home. És la gran afirmació del Concili Vaticà II, que des de la carta encíclica Redemptor hominis he fet objecte del meu magisteri: «En realitat, el misteri de l’home s’il·lumina veritablement només en el misteri del Verb encarnat». El Rosari ajuda a obrir-se a aquesta llum. Seguint el camí de Crist, en el qual el camí de l’home és «recapitulat»,33 desvelat i redimit, el creient es posa davant de la imatge de l’home veritable. Contemplant el seu naixement entén la sacralitat de la vida, esguardant a la casa de Natzaret aprèn la veritat originària sobre la família segons el designi de Déu, escoltant el Mestre en els misteris de la vida pública obté la llum per entrar al Regne de Déu i, seguint-lo sobre el camí del Calvari, coneix el sentit del dolor salvífic. Finalment, contemplant Crist i seva Mare en la glòria, veu la meta a la qual cadascú de nosaltres és cridat, si es deixa curar i transfigurar per l’Esperit Sant. Es pot dir així que cada un dels misteris del Rosari, si és ben meditat, fa llum sobre el misteri de l’home.

Al mateix temps, resulta natural portar a aquest trobament amb la santa humanitat del Redemptor tots els problemes, les obligacions, les fatigues i els projectes que marquen la nostra vida. «Deixa en mans del Senyor el teu destí: ell et mantindrà» (Sl 55,23). Meditar amb el Rosari significa consignar els nostres afanys als cors misericordiosos de Crist i de la seva Mare. Amb la distància de vint-i-cinc anys, repensant en les proves que no han mancat àdhuc en l’exercici del ministeri petrí, em sento amb força de refermar, quasi com una càlida invitació que adreço a tots perquè en facin una experiència personal: sí, realment el Rosari «batega al ritme de la vida humana», per harmonitzar-la amb el ritme de la vida divina, en la joiosa comunió de la Santíssima Trinitat, destí i anhel de la nostra existència.
 

CAPÍTOL III. PER A MI VIURE ÉS CRIST

El Rosari, camí d’assimilació del misteri

26. La meditació dels misteri de Crist és proposada en el Rosari amb un mètode característic, apte per la seva naturalesa a afavorir-ne l’assimilació. És el mètode basat en la repetició. Això és així sobretot en l’Ave Maria, que és repetida deu vegades per a cada misteri. Si es considera aquesta repetició només superficialment, hi hauria la temptació de veure el Rosari com una pràctica àrida i avorrida. En canvi, es pot tenir una consideració ben diferent del rosari, si és vist com una expressió d’aquell amor que no es cansa de tornar a la persona estimada amb efusions que, si bé es manifesten d’una manera similar, són sempre noves pel sentiment que les penetra.

En Crist, Déu ha assumit veritablement un «cor de carn» i no té tan sols un cor diví, ric en misericòrdia i perdó, sinó també un cor humà, capaç de totes les vibracions de l’afecte. Si tinguéssim necessitat d’una testimoniatge evangèlic en aquest sentit, no seria difícil trobar-lo en el diàleg colpidor de Crist amb Pere després de la Resurrecció: «Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?». Tres vegades li fa la pregunta i les tres vegades respon: «Sí, Senyor, tu saps que t’estimo» (cfr Jn 21,15-17). Més enllà del significat específic de l’episodi, tan important per la missió de Pere, a ningú no escapa la bellesa d’aquesta triple repetició, en la qual la pregunta insistent i la resposta corresponent s’expressen en termes ben coneguts per l’experiència universal de l’amor humà. Per comprendre el Rosari, cal entrar en la dinàmica psicològica que és pròpia de l’amor.

Una cosa és clara: si la repetició de l’Ave Maria s’adreça directament a Maria, amb Ella i per mitjà d’Ella, és a Jesús en definitiva que va l’acte d’amor. La repetició s’alimenta del desig d’una conformació sempre més plena a Crist, veritable “programa” de la vida cristiana. Sant Pau ha enunciat aquest programa amb paraules abrandades: «Per a mi, viure és Crist, i morir m’és un guany» (Fl 1,21). I encara: «Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20). El Rosari ens ajuda a créixer en aquesta conformació fins a la meta de la santedat.
 

Un mètode vàlid...

27. Que la relació amb Crist es pugui valer també de l’ajut d’un mètode no ha de sorprendre. Déu es comunica a l’home respectant la manera de ser de la nostra naturalesa i els seus ritmes vitals. Per això, l’espiritualitat cristiana, si bé coneix les formes més sublims del silenci místic, en el qual totes les imatges, les paraules i els gestos són com superats per la intensitat d’una unió inefable de l’home amb Déu, normalment es caracteritza per la implicació total de la persona, en la seva complexa realitat psicofísica i relacional.

Aquesta sembla que és una manera evident en la litúrgia. Els sagraments i els sagramentals són estructurats amb una sèrie de ritus, que impliquen les diverses dimensions de la persona. També la pregària no litúrgica expressa la mateixa exigència. Ho confirma el fet que, a l’Orient, la pregària més característica de la meditació cristològica, que se centra en les paraules: «Jesucrist, Fill de Déu, Senyor, tingueu pietat de mi, que sóc un pecador», tradicionalment està lligada al ritme de la respiració, que, alhora que afavoreix la perseverança en la invocació, assegura quasi una densitat física al desig que Crist esdevingui la respiració, l’ànima i el “tot” de la vida.
 

...que, però, es pot millorar

28. A la carta apostòlica Novo millennio ineunte, vaig recordar que avui hi ha també a l’Occident una renovada exigència de meditació, que a vegades troba en altres religions modalitats més aviat captivadores. No són pocs els cristians que, per poca consciència de la tradició contemplativa cristiana, es deixen seduir per aquelles propostes. Aquestes, però, si bé tenen elements positius i potser integrables amb l’experiència cristiana, amaguen sovint un fons ideològic inacceptable. També en aquelles experiències està molt en voga una metodologia que, esguardant la fita d’una alta concentració espiritual, se serveix de tècniques de caràcter psicofísic, repetitives i simbòliques. El Rosari s’emmarca en aquest quadre universal de la fenomenologia religiosa, però s’hi perfila amb característiques pròpies, que responen a les exigències típiques de l’especificitat cristiana. 

En efecte, es tracta simplement d’un mètode per contemplar. Com a mètode, és utilitzat en relació amb el fi i no pot esdevenir un fi en si mateix. Tanmateix, essent el fruit d’una experiència secular, tampoc no s’ha de menystenir el mètode. Té al seu favor l’experiència de molts sants. Això no impedeix, però, que no es pugui millorar. Precisament té aquest propòsit la integració, en el cicle dels misteris, de la nova sèrie dels mysteria lucis, juntament amb alguns suggeriments relatius al rés que proposo en aquesta carta. Amb ells, bo i respectant l’estructura àmpliament consolidada d’aquesta pregària, voldria ajudar els fidels a comprendre-la en els seus aspectes simbòlics, en sintonia amb les exigències de la vida quotidiana. Sense això, hi ha el risc que el Rosari no tan sols no produeixi els efectes espirituals desitjats, sinó que fins i tot el rosari, amb el qual se sol recitar, acabi essent percebut com si fos un amulet o un objecte màgic, amb una alteració radical del seu sentit i de la seva funció.
 

L’enunciació del misteri

29. Enunciar el misteri, i potser tenir l’oportunitat d’establir contextualment una icona que el representi, és com obrir un escenari sobre el qual concentrar l’atenció. Les paraules guien la imaginació i l’ànima a aquell episodi o moment determinat de la vida de Crist. En l’espiritualitat que s’ha desenvolupat en el si de l’Església, ja sigui la veneració d’icones de les diverses devocions riques d’elements sensibles, o bé el mètode proposat per sant Ignasi de Loiola en els Exercicis espirituals, s’ha recorregut a l’element visual i imaginatiu (la compositio loci), que s’ha considerat de gran ajuda per afavorir la concentració de l’ànima sobre el misteri. És una metodologia, a més, que correspon a la lògica pròpia de l’Encarnació: Déu ha volgut prendre, en Jesús, trets humans. És a través de la seva realitat corpòria que nosaltres som portats a prendre contacte amb el seu misteri diví.

A aquesta exigència de concreció respon també l’enunciació dels diversos misteris del Rosari. Certament que aquests no substitueixen l’Evangeli i no tan sols n’evoquen totes les pàgines. El Rosari, doncs, no substitueix la lectio divina, al contrari, la suposa i la promou. Però si els misteris que es consideren en el Rosari, també els nous mysteria lucis, es limiten a destacar a les línies fonamentals de la vida de Crist, a partir d’aquests l’ànima es pot estendre fàcilment cap a la resta de l’Evangeli, sobretot quan el Rosari és recitat en moments especials de recolliment prolongat.
 

L’escolta de la Paraula de Déu

30. Per donar fonament bíblic i més profunditat a la meditació, és útil que l’enunciació del misteri vagi seguida de la proclamació d’un pas bíblic corresponent que, segons les circumstàncies, pot ser més o menys ampli. Totes les altres paraules, de fet, no assoleixen mai l’eficàcia pròpia de la paraula inspirada. Aquesta és escoltada amb la certesa que és Paraula de Déu, pronunciada per avui i «per a mi».

Si és entesa així, entra en la metodologia de la repetició del Rosari sense suscitar l’avorriment que causaria el simple reclam d’una informació que ja és ben sabuda. No, no és tracta de reportar a la memòria una informació, sinó de deixar “parlar” Déu. En qualsevol ocasió solemne i comunitària, aquesta paraula pot ser il·lustrada oportunament amb qualsevol comentari breu.
 

El silenci

31. L’escolta i la meditació es nodreixen de silenci. És oportú que, després de l’enunciació del misteri i de la proclamació de la Paraula, durant un període de temps adequat ens aturem a fixar l’esguard sobre el misteri meditat, abans d’iniciar la pregària vocal. La redescoberta del valor del silenci és un dels secrets per la pràctica de la contemplació i de la meditació. Dins els confins d’una societat fortament tecnificada i mediàtica, també hi ha el fet que el silenci esdevé cada vegada més difícil. Igual que en la litúrgia es recomanen moments de silenci, també en el rés del Rosari és oportú de fer una breu pausa després d’escoltar la Paraula de Déu, mentre l’ànima es fixa en el contingut d’un misteri determinat.
 

El «Pare nostre»

32. Després d’escoltar la Paraula i de centrar-se en el misteri, és natural que l’ànima s’elevi vers el Pare. Jesús, en cada un dels seus misteris, ens porta sempre al Pare, al qual Ell s’adreça contínuament, perquè està en el si del Pare (cfr Jn 1,18). En la intimitat del Pare Ell ens vol introduir, perquè diguem amb Ell: «Abbà, Pare» (Rm 8,15; Ga 4,6). És en relació amb el Pare que Ell ens fa germans seus i germans entre nosaltres, comunicant-nos l’Esperit, que és seu i del Pare alhora. El Pare nostre, posat quasi com a fonament de la meditació cristològica mariana que es desenvolupa a través de la repetició de l’Ave Maria, converteix la meditació del misteri, també quan es fa en solitud, en una experiència eclesial.
 

Les deu «Ave Maria»

33. És aquest l’element més extens del Rosari i alhora el que el converteix en una pregària mariana per excel·lència. Però precisament a la llum de l’Ave Maria, ben estesa, és on s’adverteix amb claredat que el caràcter marià no tan sols no s’oposa al cristològic, sinó que més aviat el subratlla i l’exalta. En efecte, la primera part de l’Ave Maria, extreta de les paraules que l’àngel Gabriel i santa Elisabet adrecen a Maria, és una contemplació adorant del misteri que es realitza en la Verge de Natzaret. Expressen, per dir-ho així, l’admiració del cel i de la terra i d’alguna manera deixen entreveure la complaença de Déu mateix en contemplar la seva obra mestra –l’encarnació del Fill en el si virginal de Maria–, en la línia de l’esguard joiós del Gènesi (cfr Gn 1,31), d’aquell «pathos originari amb què Déu, a l’alba de la creació, va esguardar l’obra de les seves mans».36 El fet de repetir, al Rosari, l’Ave Maria, ens atansa a la complaença de Déu: és joia, estupor, reconeixement del miracle més gran de la història. és l’acompliment de la profecia de Maria: «Des d’ara totes les generacions em diran benaurada» (Lc 1,48). 

El punt central de l’Ave Maria, quasi com un encast entre la primera part i la segona, és el nom de Jesús. Potser, en el rés freturós, aquest punt central se’ns escapa, i amb ell també la relació amb el misteri de Crist que s’està contemplant. Però és precisament la rellevància que es dóna al nom de Jesús i al seu misteri el que caracteritza un rés conscient i profitós del Rosario. Ja Pau VI recordava, a l’exhortació apostòlica Marialis cultus, el costum, practicat en algunes regions, de donar relleu al nom de Crist, afegint-hi una clàusula evocadora del misteri que s’està meditant. És un costum lloable, especialment en el rés públic. Expressa amb força la fe cristològica, aplicada als diversos moments de la vida del Redemptor. És professió de fe i, alhora, ajuda a mantenir atenta la meditació, perquè permet viure la funció assimiladora, intrínseca en la repetició de l’Ave Maria, respecte del misteri de Crist. Repetir el nom de Jesús –l’únic nom en el qual podem esperar la salvació (cfr Ac 4,12)– juntament amb el de la Mare Santíssima, i com deixant que Ella mateixa ens el suggereixi, constitueix un camí d’assimilació, que aspira a fer-nos entrar cada vegada més profundament en la vida de Crist. 

De la relació especialíssima amb Crist, que fa de Maria la Mare de Déu, la Theotòkos, en deriva, a més, la força de la súplica amb la qual ens adrecem a Ella a la segona part de la pregària, confiant a la seva intercessió materna la nostra vida i l’hora de la nostra mort.
 

El «Glòria»

34. La doxologia trinitària és la meta de la contemplació cristiana. En efecte, Crist és el camí que ens mena al Pare en l’Esperit. Si recorrem aquest camí fins al fons, ens retrobem contínuament davant del misteri de les tres persones divines a les quals hem de lloar, adorar i donar gràcies. És important que el Glòria, punt culminant de la contemplació, sigui ben ressaltat en el Rosari. En el rés públic es podria cantar, per donar l’èmfasi oportuna a aquesta perspectiva estructural i característica de tota pregària cristiana. 
En la mesura en què la meditació del misteri hagi estat atenta, profunda, enfortida– d’Ave Maria en Ave Maria– per l’amor a Crist i a Maria, la glorificació trinitària a cada desena, lluny de reduir-se a una ràpida conclusió, adquireix el seu just to contemplatiu, com per elevar l’esperit l’altura del Paradís i fer-nos reviure, d’alguna manera, l’experiència del Tàbor, anticipació de la contemplació futura: «És bo que estiguem aquí dalt» (Lc 9,33).
 

La jaculatòria final

35. En la pràctica habitual del Rosari, després de la doxologia trinitària segueix una jaculatòria, que varia segons els costums. Sense treure valor a aquestes invocacions, sembla oportú assenyalar que la contemplació dels misteris pot expressar millor tota la seva fecunditat si es procura que cada misteri acabi amb una pregària adreçada a obtenir els fruits específics de la meditació d’aquell misteri. D’aquesta manera, el Rosari podrà expressar amb més eficàcia el seu lligam amb la vida cristiana. Ho suggereix una bella oració litúrgica, que ens invita a demanar que, meditant els misteris del Rosari, arribem a «imitar el que contenen i a obtenir el que prometen».

Aquesta pregària final es pot inspirar, com ja succeeix, en diverses formes legítimes. El Rosari adquireix així també una fisonomia més adequada a les diverses tradicions espirituals i a les diverses comunitats cristianes. En aquesta perspectiva, cal desitjar que es difonguin, amb el discerniment pastoral escaient, les propostes més significatives, potser experimentades en centres i santuaris marians que són particularment atents a la pràctica del Rosari, de manera que el Poble de Déu es pugui servir de tota autèntica riquesa espiritual i obtenir-ne nodriment per a la pròpia contemplació.
 

El “rosari”

36. Instrument tradicional per resar-lo és el rosari. En la pràctica més superficial, sovint acaba convertint-se en un simple instrument per comptar la successió de les Ave Maria. Però també serveix per expressar un simbolisme, que pot donar ulterior densitat a la contemplació.

A aquest efecte, el primer que cal tenir present és que el rosari està centrat en el Crucifix, que obre i tanca el procés mateix de l’oració. En Crist se centra la vida i la pregària dels creients. Tot parteix d’Ell, tot tendeix cap a Ell, tot, a través d’Ell, en l’Esperit Sant, arriba al Pare. 

Com a instrument de comptatge, que marca l’avenç de la pregària, el rosari evoca el camí incessant de la contemplació i de la perfecció cristiana. El beat Bartolo Longo el veia també com una “cadena” que ens lliga a Déu. Una cadena, sí, però una cadena dolça; així es manifesta sempre la relació amb Déu, que és Pare. Una cadena “filial”, que ens posa en sintonia amb Maria, «l’esclava del Senyor» (Lc 1,38), i, en definitiva, amb Crist mateix, que, tot i ser de condició divina, es féu «esclau» per amor nostre (Fl 2,7).

També és bonic estendre el significat simbòlic del rosari a la nostra relació recíproca, recordant així el vincle de comunió i de fraternitat que ens uneix a tots en Crist.
 

Inici i cloenda

37. En la pràctica corrent, són diverses les maneres d’introduir el Rosari en els diferents contextos eclesials. En algunes regions, s’acostuma a iniciar amb la invocació del salm 69: «O Déu, vine a salvar-me; Senyor, vine aviat a ajudar-me», quasi per alimentar en l’orant la consciència humil de la pròpia indigència; en altres, en canvi, es comença resant el Credo, com fent de la professió de fe el fonament del camí contemplatiu que s’emprèn. Aquests i altres formes semblants, en la mesura en què disposin bé l’esperit a la contemplació, són usos igualment legítims. La pregària és clou resant per les intencions del Papa, per elevar l’esguard de qui resa cap a l’ampli horitzó de les necessitats de l’Església. És precisament per encoratjar aquesta projecció eclesial del Rosari que l’Església ha volgut enriquir-lo amb santes indulgències per qui el resa amb les disposicions degudes.

En efecte, si és viscut així, el Rosari esdevé veritablement un recorregut espiritual, en què Maria es fa mare, mestra i guia, i sosté el fidel amb la seva intercessió potent. No ens ha de sorprendre, doncs, si al final d’aquesta pregària, en què s’ha fet una experiència íntima de la maternitat de Maria, l’esperit sent la necessitat de dedicar una lloança a la Verge Santa, ja sigui en l’esplèndida pregària de la Salve Regina o bé amb les Lletanies lauretanes. És el coronament d’un camí interior, que ha portat el fidel al contacte viu amb el misteri de Crist i de la seva Mare Santíssima.
 

La distribució en el temps

38. El Rosari pot ser resat íntegrament cada dia, i n’hi ha que ho fan de manera lloable. D’aquesta manera, el Rosari impregna d’oració les jornades de tants contemplatius, o serveix de companyia als malalts i als ancians que disposen de prou temps. Però és obvi – i això val, amb més raó, si s’hi afegeix el nou cicle dels mysteria lucis– que molts no en podran recitar més que una part, segons un determinat ordre setmanal. Aquesta distribució setmanal dóna als dies de la setmana un cert “color” espiritual, semblantment al que la litúrgia fa amb les diverses fases de l’any litúrgic.

Segons la pràctica habitual, el dilluns i el dijous estan dedicats als «misteris de goig», el dimarts i el divendres als «misteris del dolor», el dimecres, el dissabte i el diumenge als «misteris de la glòria». On inserir els «misteris de la llum»? Considerant que els misteris de glòria es proposen successivament el dissabte i el diumenge i que el dissabte és tradicionalment un dia de fort caràcter marià, sembla aconsellable desplaçar al dissabte la segona meditació setmanal dels misteris de goig, en què la presència de Maria és molt accentuada. Així, el dijous queda lliure precisament per a la meditació dels misteris de la llum.

Aquesta indicació no intenta, però, limitar la llibertat que convé en la meditació personal i comunitària, segons les exigències espirituals i pastorals i, sobretot, les coincidències litúrgiques que en poden suggerir les oportunes adaptacions. El que és veritablement important és que el Rosari sigui cada vegada més entès i experimentat com un itinerari contemplatiu. A través d’ell, de manera complementària al que succeeix en la litúrgia, la setmana del cristià, centrada en el diumenge, el dia de la resurrecció, esdevé un camí a través dels misteris de la vida de Crist, i aquest s’erigeix, en la vida dels seus deixebles, com a Senyor del temps i de la història.
 

CONCLUSIÓ

«Rosari beneït de Maria, dolça cadena que ens lligues a Déu»

39. Tot el que s’ha dit fins ara expressa àmpliament la riquesa d’aquesta pregària tradicional, que té la simplicitat d’una pregària popular, però alhora la profunditat teològica d’una pregària adaptada a qui adverteix l’exigència d’una contemplació més madura.

L’Església ha reconegut sempre a aquesta pregària una eficàcia particular i ha confiat al seu rés coral, a la seva pràctica constant, les causes més difícils. En moments en què el cristianisme mateix es trobava amenaçat, es va atribuir a la força d’aquesta pregària la desaparició del perill i la Verge del Rosari fou saludada com a propiciadora de la salvació.

Avui confio de grat a l’eficàcia d’aquesta pregària –com he indicat al principi– la causa de la pau al món i la de la família.
 

La pau

40. Les dificultats que l’horitzó mundial presenta en aquest inici del nou mil·lenni es porten a pensar que només una intervenció de l’Altíssim, capaç d’orientar els cors dels qui viuen situacions de conflicte i dels qui regeixen els destins de les nacions ens pot fer esperar un futur menys obscur.

El Rosari és una pregària que, per la seva naturalesa, s’orienta a la pau, pel fet mateix que consisteix en la contemplació de Crist, Príncep de la Pau i la «nostra pau» (Ef 2,14). Qui assimila el misteri de Crist –i el Rosari té de pròpiament aquest fi–, aprèn el secret de la pau i en fa un projecte de vida. A més, per raó del seu caràcter meditatiu, amb la successió tranquil·la de les Ave Maria, el Rosari exerceix en que el resa una acció pacificadora que el disposa a rebre i a experimentar en la profunditat del seu ésser i a difondre entorn seu aquella pau veritable que és un do especial del Ressuscitat (cfr Jn 14,27; 20,21).

És també una pregària de pau pels fruits de caritat que produeix. Si és ben recitat, com a veritable pregària meditativa, el Rosari, alhora que afavoreix l’encontre amb Crist en els seus misteris, ens mostra també el rostre de Crist en els germans, especialment en aquells que més sofreixen. Com es podria contemplar, en els misteris de goig, el misteri del Nen nascut a Betlem, sense sentir el desig d’acollir, defensar i promoure la vida, fent-se càrrec del sofriments dels nens en totes les parts del món? Com es podrien seguir els passos del Crist revelador, en els misteris de llum, sense proposar-se de testimoniar les seves benaurances en la vida de cada dia? I com contemplar el Crist carregat amb el pes de la creu, el crucificat, sense sentir la necessitat de fer-se els seus «cireneus» en tots els germans abatuts pel dolor o esclafats per la desesperació? Com es podria, en fi, fixar els ulls en la glòria de Crist ressuscitat i de Maria coronada Reina, sense sentir el desig de fer aquest món més bell, més just, més pròxim als designis de Déu?

En definitiva, alhora que ens fa fixar els ulls en Crist, el Rosari ens fa també constructors de la pau en el món. Per la seva característica de petició insistent i coral, en sintonia amb la invitació de Crist a pregar «sempre, sense defallir» (Lc 18,1), ens permet d’esperar que, també avui, una “batalla” tan difícil com la de la pau pugui ser vençuda. Lluny de ser una fugida dels problemes del món, el Rosari ens empeny a esguardar-los amb ulls responsables i generosos, i ens dóna la força d’afrontar-los amb la certesa que Déu ens ajudarà i amb el propòsit ferm de testimoniar en qualsevol circumstància «la caritat, que tot ho lliga i perfecciona» (Col 3,14).
 

La família: els pares...

41. El Rosari és pregària per la pau i es també, des de sempre, pregària de la família i per la família. En un temps, aquesta pregària era particularment estimada per les famílies cristianes, i certament n’afavoria la comunió. Cal no deixar perdre aquesta preciosa herència. És necessari tornar a pregar en família i per les famílies, utilitzant aquesta forma de pregària.

Si a la carta apostòlica Novo millennio ineunte animava també els laics a celebrar la litúrgia de les hores en la vida ordinària de les comunitats parroquials i dels diversos grups cristians, el mateix vull fer amb el Rosari. Es tracta de dues vies no alternatives, sinó complementàries, de la contemplació cristiana. Per tant, demano a tots els qui es dediquen a la pastoral de les famílies que suggereixin amb convicció el rés del Rosari.

La família que resa unida, resta unida. El Sant Rosari, per una tradició antiga, es presta especialment per ser una pregària en la qual la família es retroba. Cada un dels seus membres, adreçant l’esguard en Jesús, recobren també la capacitat de mirar-se novament als ulls, per comunicar-se, per solidaritzar-se, per perdonar-se els uns als altres, per partir novament de l’Esperit de Déu, amb un pacte d’amor renovat.

Molts problemes de les famílies contemporànies, especialment en les societats econòmicament evolucionades, són deguts al fet que cada vegada és més difícil comunicar-se. No aconsegueixen estar juntes, i potser els pocs moments en què hi estan són absorbides per les imatges d’un televisor. Reprendre el rés del Rosari en família significa introduir en la vida quotidiana unes altres imatges, ben diferents, que són les del misteri que salva: la imatge del Redemptor, la imatge de la seva Mare Santíssima. La família que resa junta el Rosari reprodueix una mica l’ambient de la casa de Natzaret: Jesús es posa al centre, es comparteixen amb ell les alegries i els dolors, es posen a les seves mans les necessitats i els projectes, se n’obtenen l’esperança i la força necessària per al camí. 
 

... I els fills

42. També és bonic i profitós confiar a aquesta pregària l’itinerari del creixement dels fills. No és potser el Rosari l’itinerari de la vida de Crist, des de la concepció fins a la mort, la resurrecció i la glòria? Esdevé avui cada vegada més difícil per als pares seguir els fills en les diverses etapes de les seves vides. En la societat de la tecnologia avançada, dels mass media i de la globalització, tot s’esdevé molt ràpid i la distància cultural entre les generacions és cada vegada més gran. Els missatges tan diversos i les experiències més imprevisibles es fan espai ràpidament en la vida dels nens i dels adolescents, i per als pares esdevé potser angoixós haver d’afrontar els riscos que aquests corren. No es estrany que experimentin desil·lusions punyents, constatant els fracassos dels propis fills davant de la seducció de la droga, dels atractius d’un hedonisme desenfrenat, de les temptacions de la violència, de les tan diverses expressions de l’absurd i de la desesperació.

Pregar amb el Rosari pels fills i, encara més, amb els fills, educant-los des de la tendra infantesa en aquest moment diari de «pausa per resar» de la família, si bé no aporta certament la solució a tots els problemes, és una ajuda espiritual que no s’ha de menystenir. Es pot objectar que el Rosari sembla una pregària poc adaptada al gusto dels nens i dels joves d’avui. Però potser l’objecció es fa d’una manera de practicar-ho que sovint és poc acurada. A part d’això, salvant-ne l’estructura fonamental, res no impedeix que per als nens i els joves el rés del Rosari –tant en família com en els grups– s’enriqueixi amb els elements simbòlics i pràctics que calgui per afavorir-ne la comprensió i la valoració. Perquè no provar-ho? Una pastoral juvenil no claudicant, apassionada i els creativa –les Jornades Mundials de la Joventut me n’han donat la mesura!– és capaç de fer, amb l’ajuda de Déu, coses vertaderament significatives. Si el Rosari és ben presentat, estic segur que els joves mateixos seran capaços de sorprendre una vegada més els adults, fent-se pròpia aquesta pregària i resant-la amb l’entusiasme típic de la seva edat.

El Rosari, un tresor per redescobrir

43. Estimats germans i germanes! Una pregària tan fàcil, i alhora tan rica, realment mereix de ser redescoberta per la comunitat cristiana. Fem-ho sobretot en aquest any, assumint aquesta proposta com un reforçament de la línia marcada a la carta apostolica Novo millennio ineunte, en la qual s’han inspirat els plans pastorals de tantes esglésies particulars a l’hora de programar el compromís per al futur pròxim.

M’adreço en particular a vosaltres, estimats germans en l’Episcopat, sacerdots i diaques, i a vosaltres, agents pastorals en els diversos ministeris, perquè, fent l’experiència personal de la bellesa del Rosari n’esdevingueu promotors diligents.

Confio també en vosaltres, teòlegs, perquè practicant una reflexió alhora rigorosa i sapiencial, fonamentada en la Paraula de Déu i sensible a les vivències del poble cristià, feu descobrir els fonaments bíblics, les riqueses espirituals i la validesa pastoral d’aquesta pregària tradicional.

Compto amb vosaltres, consagrats i consagrades, que sou particularment cridats a contemplar el rostre de Crist a l’escola de Maria.

Us esguardo a tots vosaltres, germans i germanes de qualsevol condició, a vosaltres, famílies cristianes, a vosaltres, malalts i ancians, a vosaltres joves: repreneu amb fe entre les mans la corona del Rosari, redescobriu-la a la llum de l’Escriptura, en harmonia amb la litúrgia, en el context de la vida quotidiana.
Que aquesta meva crida no resti inatesa! A l’inici del vint-i-cinquè any de pontificat, confio aquesta carta apostòlica a les mans sàvies de la Verge Maria i em prosterno espiritualment davant de la seva imatge en el santuari esplèndid que el beat Bartolo Longo, apòstol del Rosari, va edificar per ella. Faig meves de bon grat les paraules punyents amb les quals clou la cèlebre súplica a la Reina del Sant Rosari: «O beneït rosari de Maria, dolça cadena que ens lliga a Déu, vincle d’amor que ens uneix als àngels, torre de salvació enfront dels assalts de l’infern, porta segura enfront del naufragi general, no et deixarem mai més. Tu seràs el nostre confort en l’hora de la nostra mort. Per a tu l’últim bes de la vida que s’apaga. I el darrer mot dels nostres llavis serà el teu nom suau, o Reina del rosari de Pompeia, o estimada Mare nostra, o Refugi dels pecadors, o Sobirana consoladora dels afligits. Sigues per sempre beneïda, avui i sempre, ací a la terra com en el cel».

El Vaticà, 16 d’octubre de 2002, inici del vint-i-cinquè de Pontificat 

JOAN PAU II
1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved