MISSATGE DEL SANT PARE 
PER LA XLI JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
Pregueu a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors.
2 de maig de 2004

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
Venerats germans en l’Episcopat,
Estimadíssims germans i germanes!

1. “Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors” (Lc 10,2).

D’aquestes paraules que Jesús adreça als apòstols prové la promptitud que el Bon Pastor sempre manifesta per les seves ovelles. Tot ho acompleix perquè aquestes “tinguin vida, i en tinguin a desdir.” (Jn 10,10). Després de la seva resurrecció el Senyor confiarà als deixebles la responsabilitat de prosseguir la seva mateixa missió, perquè l’Evangeli sigui anunciat als homes de tots els temps. I són tants aquells que amb generositat han respost i continuen responent a la seva invitació constant: “Segueix-me!” (Jn 21,22). Són homes i dones que accepten posar tota la seva existència al servei del Regne.

En ocasió de la pròxima 41a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, fixada tradicionalment pel IV Diumenge de Pasqua, tots els fidels s’uniran en una pregària fervent per les vocacions al sacerdoci, a la vida consagrada i al servei missioner. És de fet el nostre deure primer pregar l’“amo dels sembrats” per tots aquells que ja segueixen més de prop Crist en la vida sacerdotal i religiosa, i per aquells que Ell, en la seva misericòrdia, no cessa de cridar per a una missió eclesial tan important.

2. Preguem per les vocacions!

A la Carta apostòlica Novo millennio ineunte observava com “avui es registra, al món, malgrat els amplis processos de secularització, una difusa exigència d’espiritualitat, que en gran part s’expressa precisament en una necessitat renovada de pregària” (n. 33). En aquesta “necessitat de pregària” s’emmarca la nostra petició coral al Senyor perquè “enviï més segadors als sembrats”.

Constato amb joia que en moltes Esglésies particulars es formen grups de pregària per les vocacions. Als seminaris majors i a les cases de formació dels instituts religiosos i missioners es fan reunions amb aquesta finalitat. Nombroses famílies esdevenen petits “cenacles” de pregària, ajudant els joves a respondre amb coratge i generositat a la crida del diví Mestre.

Sí! La vocació al servei exclusiu de Crist en la seva Església és un do inestimable de la bondat divina, un do que cal implorar amb insistència i confiada humilitat. A això el cristià sempre ha d’estar obert, vigilant de no malgastar “el temps de la gràcia” i “el temps de la visita” (cfr Lc 19,44).

Té particular valor la pregària vinculada al sacrifici i al sofriment. El sofriment, viscut com acompliment d’allò que manca en la pròpia carn “als patiments de Crist, a favor del seu Cos, que és l’Església” (Col 1,24), esdevé una forma d’intercessió molt eficaç. Són tants els malalts arreu del món uneixen les seves penes a la creu de Jesús, per implorar santes vocacions! Ells m’acompanyen espiritualment també a mi en el ministeri de Pere que Déu m’ha confiat, i presten a la causa de l’Evangeli un contribució inestimable, encara que sovint resti del tot amagada. 

3. Preguem pels cridats al sacerdoci i a la vida consagrada! 

Desitjo de cor que s’intensifiqui cada vegada més la pregària per les vocacions. Pregària que sigui adoració del misteri de Déu i agraïment per les “grans coses” que Ell ha acomplert i no cessa de realitzar, malgrat la feblesa dels homes. Pregària contemplativa, empeltada d’estupor i de gratitud pel do de les vocacions.
Al centre de totes les iniciatives de pregària hi ha l’Eucaristia. El sagrament de l’Altar té un valor decisiu per al naixement de les vocacions i per la seva perseverança, perquè del sacrifici redemptor de Crist els cridats poden treure’n la força per dedicar-se totalment a l’anunci de l’Evangeli. A la Celebració eucarística està bé que s’hi uneixi l’adoració del Santíssim Sagrament, prolongant així, d’alguna manera, el misteri de la Santa Missa. Contemplar Crist, present realment i substancialment sota les espècies del pa i del vi, pot suscitar en el cor de qui és cridat al sacerdoci o a una particular missió en l’Església el mateix entusiasme que va moure Pere a la muntanya de la Transfiguració a exclamar: “Senyor, és bo que estiguem aquí dalt” (Mt 17,4; cfr Mc 9,5; Lc 9,33). Aquesta és una manera privilegiada de contemplar el rostre de Crist amb Maria i a l’escola de Maria, que per la seva actitud interior es pot qualificar ben bé de “dona eucarística’” (Carta enc. Ecclesia de Eucharistia, 53).

Que totes les comunitats cristianes puguin esdevenir “autèntiques escoles de pregària”, on es prega perquè no manquin operaris en el vast camp de la labor apostòlica. També és necessari que l’Església acompanyi amb atenció espiritual constant aquells que Déu ja ha cridat, i que “segueixin l’Anyell allà on va” (Ap 14,4). Em refereixo als sacerdots, a les religioses i als religiosos, als eremites, a les verges consagrades, als membres dels instituts seculars, en definitiva, a tots aquells que han rebut el do de la vocació i porten “aquest tresor en gerres de terrissa” (2Co 4,7). Al Cos místic de Crist hi ha una gran varietat de ministeris i carismes (cfr 1Co 12,12) i tots tenen com a fi la santificació del poble cristià. En la recíproca promptitud per la santedat, que ha d’animar tots els membres de l’Església, és indispensable pregar perquè els “cridats” restin fidels a la seva vocació i assoleixin la més alta mesura possible de perfecció evangèlica.

4. La pregària dels cridats

A l’Exhortació apostòlica postsinodal Pastores dabo vobis subratllava que “una exigència ineludible de la caritat pastoral vers la pròpia Església particular i el seu futur ministerial és la sol·licitud que el sacerdot ha de tenir per trobar, per dir-ho així, algú que el substitueixi en el sacerdoci” (n. 74). Sabent que Déu crida els qui vol (cfr Mc 3,13), ha de ser doncs cura de tot ministre de Crist pregar amb perseverança per les vocacions. Ningú millor que ell està en condicions de comprendre la urgència d’un recanvi generacional que asseguri persones generoses i santes per a l’anunci de l’Evangeli i l’administració dels sagraments.

Precisament en aquesta perspectiva, és necessària com mai “l’adhesió espiritual al Senyor i a la pròpia vocació i missió” (Vida consecrata, n. 63). De la santedat dels cridats depèn la força del seu testimoniatge, capaç d’implicar d’altres persones i empènyer-les a confiar la pròpia vida a Crist. És aquesta la manera de contrastar el calat de les vocacions a la vida consagrada, que amenaça l’existència de moltes obres apostòliques, sobretot als països de missió.

La pregària dels cridats, sacerdots i persones consagrades, també té un valor especial, perquè s’emmarca en la pregària sacerdotal de Crist. Ell en ells prega el Pare perquè santifiqui i mantingui en el seu amor aquells qui, tot i ser en aquest món, no en són (cfr Jn 17,14-16).

Que l’Esperit Sant faci de tota l’Església un poble que resa, que eleva la seva veu al Pare del cel per implorar santes vocacions per al sacerdoci i la vida consagrada. Preguem perquè aquells que el Senyor ha triat i ha cridat siguin testimonis fidels i joiosos de l’Evangeli, al qual han consagrat l’existència.

5. A Vós, Senyor, ens adrecem amb confiança! 

Fill de Déu,
enviat del Pare als homes de tots els temps
i d’arreu de la terra!
Us invoquem per mitjà de Maria,
Mare vostra i Mare nostra:
feu que a l’Església no manquin les vocacions,
en particular aquelles de dedicació especial al vostre Regne.

Jesús, únic Salvador de l’home!
Us preguem pels nostres germans i germanes
que han respost “sí” a la vostra crida
al sacerdoci, a la vida consagrada i a la missió.
Feu que les seves vides es renovin cada dia
i esdevinguin Evangelis vivents.
Senyor misericordiós i sant,
continueu enviant nous segadors
als sembrats del vostre Regne!

Ajudeu aquells que crideu a seguir-vos
en aquest temps nostre:
feu que, contemplant el vostre rostre,
responguin amb joia a la missió estupenda
que els confieu per al bé del vostre Poble i de tots els homes.

Vós que sou Déu i viviu i regneu
amb el Pare i l’Esperit Sant
pels segles dels segles. Amén.
 

El Vaticà, 23 de novembre de 2003

JOAN PAU II

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved